Gwastraff Bwyd

Diweddarwyd y dudalen ar: 05/06/2019

Rydym yn casglu eich gwastraff bwyd yn wythnosol. Rydym yn darparu cadi brown bach ar gyfer eich cegin er mwyn rhoi eich gwastraff bwyd ynddo o ddydd i ddydd. Pan fydd yn llawn, gallwch drosglwyddo ei gynnwys i'r bin gwyrdd y gellir ei gadw'r tu allan. Peidiwch â rhoi eich cadi brown allan i'w gasglu na’i roi yn eich bin gwyrdd.

Os oes gennych wastraff bwyd, fel sy'n wir yn achos y rhan fwyaf ohonom, dylech roi popeth, hyd yn oed hen fagiau te, yn eich bin bwyd yn hytrach nag yn y bagiau du gan ei bod yn hollbwysig nad yw'r gwastraff hwn yn mynd i gladdfeydd sbwriel.

Gellir rhoi gwastraff bwyd, a goginiwyd neu sy’n amrwd, yn eich bin gwyrdd, gan gynnwys:

  • Gweddillion bwyd
  • Cig a physgod gan gynnwys esgyrn
  • Ffrwythau a llysiau, gan gynnwys pilion/crwyn
  • Plisg wyau
  • Bagiau te a gwaddodion coffi

Rydym yn cynghori pobl i gadw'r biniau gwyrdd yn lân drwy lapio'r gwastraff bwyd mewn papur newydd neu bapur cegin; yn ogystal, mae hyn yn helpu i sugno rhywfaint o'r lleithder ac yn atal y gwastraff rhag glynu wrth ochrau a gwaelod y bin. Neu gallwch brynu bagiau compostadwy. Mae'r bagiau hyn ar gael gan amrywiol siopau ac archfarchnadoedd lleol yn ogystal â nifer o werthwyr ar-lein.

Peidiwch â rhoi eich gwastraff bwyd mewn bagiau plastig (mae hyn yn cynnwys bagiau bioddiraddadwy) oherwydd byddai unrhyw blasting yn llygru'r llwyth cyfan a byddai'n rhaid anfon y llwyth cyfan i gladdfa sbwriel. Bydd nodyn yn cael ei roi ar bob bin sy'n cynnwys eitemau anghywir ac ni fydd y biniau hynny'n cael eu casglu.

Gofyn am bin gwyrdd/cadi brown