Cwestiynau Cyffredin - Ailgylchu a gwastraff

Diweddarwyd y dudalen ar: 21/12/2021

Dylai'r cwestiynau cyffredin canlynol ateb unrhyw gwestiynau posibl sydd gennych ynglŷn ag ailgylchu, binau a sbwriel. Cysylltwch drwy'r tab "Gofyn cwestiwn" os oes unrhyw beth y mae angen gwybodaeth ychwanegol arnoch amdano.

Gwastraff bwyd

Mewn sir lle mae mwy na 90,000 o gartrefi, mae llawer o wastraff bwyd yn cael ei gynhyrchu - bydd y swm lleiaf yn cael effaith. Mae'r effaith honno yn ddibynnol arnoch chi!

Os ydych yn rhoi eich gwastraff bwyd yn eich bag du mae'n mynd i safle tirlenwi. Wrth i wastraff bwyd bydru yn y safle tirlenwi, mae'n gollwng methan sef nwy tŷ gwydr sy'n gyfrifol am newid hinsawdd.

Defnyddir y bwyd rydym yn ei gasglu o’ch bin gwyrdd i gynhyrchu trydan ac i wneud gwrtaith. Gall 6 bag te sydd wedi'u hailgylchu gynhyrchu digon o drydan i ferwi tegell am baned arall.

Mae rhoi eich gwastraff bwyd yn eich bin bwyd gwyrdd hefyd yn rhwystro anifeiliaid rhag rhwygo eich bagiau du.

Maent yn cael eu dosbarthu i bob cartref rhwng mis Hydref a mis Mawrth. Defnyddiwch ein traciwr dosbarthu  i weld pryd fyddwch chi’n eu cael.

Rydym yn dosbarthu 3 rholyn, sef 156 bag bob blwyddyn i bob aelwyd. Mae hynny'n ddigon ar gyfer 3 bag ym mhob casgliad wythnosol, ond os ydynt yn dod i ben, gallwch gasglu rholyn ychwanegol o'ch canolfan cwsmeriaid Hwb agosaf.

Os nad oes unrhyw un yn eich aelwyd sy'n abl yn gorfforol i wneud hyn, gallwch ofyn i'r tîm gwasanaeth cwsmeriaid ddosbarthu rholyn arall drwy ffonio 01267 234567. Gallwch hefyd ddefnyddio bagiau a brynwyd mewn siopau, ond sicrhewch eu bod wedi'u labelu fel rhai 'compostadwy' a'u bod yn gallu mynd i mewn i'ch cadi bach brown.

Bydd y bagiau glas yn cael eu gadael o fewn ffiniau'ch eiddo neu yn eich man casglu biniau arferol.

Defnyddiwch y traciwr dosbarthu i weld a yw eich cyfeiriad wedi derbyn y dosbarthiad. Os yw'n dangos bod y bagiau wedi'u dosbarthu i'ch cyfeiriad ond nid ydych wedi derbyn eich bagiau, byddwch yn gallu llenwi ein ffurflen 'heb dderbyn bagiau glas' i roi gwybod i ni. Gall oedi i ddosbarthiadau a drefnwyd ddigwydd yn ystod cyfnodau o dywydd garw a cherbydau sy'n torri i lawr.

Efallai bod eich cymdogion ar wahanol lwybr dosbarthu i chi. Yn aml, gall tai ar draws y ffordd neu ymhellach i lawr y stryd fod ar lwybrau dosbarthu gwahanol. Felly, mae'n bosibl y byddwch yn cael bagiau ar wahanol adegau. Defnyddiwch y traciwr dosbarthu i weld pryd fydd eich bagiau yn cael eu dosbarthu.

Os yw'n dangos y dylech fod wedi derbyn eich bagiau, rhowch wybod i ni drwy gwblhau ein ffurflen heb dderbyn bagiau.

Rydym yn gofyn i wardeiniaid dderbyn y bagiau ar gyfer yr holl breswylwyr neu drefnu i ni gael mynediad er mwyn i ni allu eu dosbarthu.

Defnyddiwch y traciwr dosbarthu i weld a ddylech fod wedi eu derbyn. Os yw'n dangos y dylech fod wedi derbyn eich bagiau, siaradwch â'ch warden yn y lle cyntaf ac yn dilyn hynny, rhowch wybod inni drwy gwblhau ein ffurflen heb dderbyn bagiau.

  • Os yw eich man casglu fel arfer ar ddiwedd y lôn, byddwn yn gadael y bagiau yno.
  • Os ydych yn defnyddio byncer, byddwn yn gadael y bagiau y tu mewn i'r byncer. 
  • Os ydych yn defnyddio whilfin, byddwn yn gadael y bagiau wrth ymyl y bin.

Mae rhai aelwydydd yn cael eu gwasanaethu gan gerbydau llai â chaets sy'n golygu nad yw'r gwastraff bwyd yn cael ei storio yn yr un ffordd ag ein cerbydau casglu mwy o faint. Mae bagiau leinio mawr wedi'u rhoi i'r aelwydydd hyn gan eu bod yn gryfach a'u bod yn cadw'r gwastraff yn fwy diogel.

Os oes bagiau leinio mawr wedi'u rhoi i chi, mae'n bwysig iawn i chi eu defnyddio, hyd yn oed os ydych yn defnyddio'r bagiau leinio ar gyfer y cadis llai, gan eu bod yn atal gwastraff rhag cwympo allan o'r cerbyd.

 

Gallwch roi gweddillion bwyd, pilion llysiau, cig a physgod gan gynnwys esgyrn, cregyn bwyd môr, gwastraff bwyd anifeiliaid, masgl wyau, bagiau te a gwaddodion coffi yn eich cadi brown / bin bwyd gwyrdd. Edrychwch ar ein rhestr A-Y ailgylchu i weld rhestr lawn o'r hyn sy'n mynd yn eich bin bwyd gwyrdd.

Byddwn yn rhoi cadi brown i chi ar gyfer y gegin a bin gwyrdd ar gyfer y casgliad wythnosol.  Rydym hefyd yn darparu bagiau bin bwyd er mwyn ei gwneud yn haws ichi ailgylchu eich holl wastraff bwyd.

Cwblhewch ein ffurflen ar-lein i ofyn am gadi brown / bin bwyd gwyrdd newydd.  Neu casglwch un am ddim o'ch Hwb Gwasanaethau Cwsmeriaid agosaf.

Gofyn am gadi brown / bin gwyrdd

Oes, ond bydd angen i ni gynnal asesiad ynghylch mynediad i'ch eiddo yn gyntaf.  I wneud cais am y gwasanaeth hwn, bydd angen i chi ffonio 01267 234567. Byddwn yn gofyn rhai cwestiynau am eich eiddo a’ch man casglu arfaethedig.

Ar ôl i ni gael eich cais, caiff ei asesu gan ein tîm a gwneir penderfyniad ynghylch a oes modd inni gynnig y gwasanaeth hwn i chi ai peidio.  Dim ond unwaith y bydd angen i ni asesu eich eiddo.  Os byddwch yn gwneud cais am unrhyw gasgliadau gwastraff ychwanegol, byddwn yn casglu o'r un man.

Llwythwch mwy