Gwastraff busnes

Diweddarwyd y dudalen ar: 10/09/2019

Coronafeirws (COVID-19)

Dim ond drwy apwyntiad y gellir ymweld â'r ganolfan ailgylchu ar gyfer defnydd hanfodol i waredu unrhyw wastraff y cartref sy'n peri risg i iechyd a diogelwch yn eich cartref. Gallwch drefnu apwyntiad ar unrhyw ddiwrnod o’r wythnos a dewiswch amser sy’n gyfleus i chi am y saith diwrnod canlynol.

Mae oedi ar hyn o bryd o ran ceisiadau i adnewyddu hawlenni cerbydau. Ymddiheurwn am hyn. Cadwch olwg ar y wefan i gael y wybodaeth ddiweddaraf.

Rhowch eich bagiau allan y noson cyn eich casgliad. Gall ein hamserau casglu amrywio a gallant fod yn gynharach na'r arfer. Ni fyddwn yn gallu gwneud casgliadau ar gyfer unrhyw finiau sydd heb eu casglu ar hyn o bryd. Cofiwch, peidiwch â rhoi hancesi papur yn eich bagiau ailgylchu glas.

Cofiwch barhau i edrych ar y dudalen newyddion i gael y wybodaeth ddiweddaraf. Gallwch hefyd ein dilyn ar Facebook a Twitter.

Mae'n ddyletswydd ar bob busnes i gadw ei wastraff yn ddiogel ac i gael gwared ag ef neu ei ailgylchu drwy ddefnyddio contractwr gwastraff trwyddedig. 

Mae Cyngor Sir Caerfyrddin wedi ymrwymo i gytundeb ffurfiol â CWM Environmental Ltd ar gyfer darparu gwasanaeth casglu gwastraff masnach.

Dylid cyfeirio pob ymholiad ynghylch trefnu casgliad newydd, gwastraff sydd heb ei gasglu, biniau wedi'u difrodi neu newid i'r trefniadau at CWM Environmental drwy ffonio 01267 225520 neu drwy fynd i wefan CWM Environmental.

Os hoffech drefnu casgliad gwastraff masnach, bydd rhaid i chi gwblhau contract casglu gwastraff busnesau cyn i CWM ddechrau casglu eich gwastraff. Bydd eich contract yn cael ei adnewyddu'n awtomatig bob blwyddyn a byddwch yn cael gwybod ymlaen llaw am unrhyw newidiadau i'r prisiau. 

Nid ydym yn darparu casgliadau gwastraff clinigol neu hylendid ar gyfer cwsmeriaid masnachol.

Mae casgliad ar wahân ar gyfer gwastraff swmpus busnesau. Ar hyn o bryd mae'r gwasanaeth yn costio £238 am hyd at 10 eitem. Cysylltwch a ni am rhagor o wybodaeth.