Gwastraff busnes

Diweddarwyd y dudalen ar: 19/12/2018

Mae'n ddyletswydd ar bob busnes i gadw ei wastraff yn ddiogel ac i gael gwared ag ef neu ei ailgylchu drwy ddefnyddio contractwr gwastraff trwyddedig. O fis Tachwedd 2018 bydd gwastraff masnach yn cael ei gasglu gan CWM Environmental Ltd ar ran y Cyngor. Os yw'r Cyngor yn casglu eich gwastraff masnach ar hyn o bryd, ni fydd eich man casglu yn newid a bydd biniau/bagiau gwastraff Cyngor Sir Caerfyrddin yn dal i fod yn ddilys.

Dylid cyfeirio pob ymholiad ynghylch trefnu casgliad newydd, gwastraff sydd heb ei gasglu, biniau wedi'u difrodi neu newid i'r trefniadau at CWM Environmental drwy ffonio 01267 225520 neu drwy fynd i wefan CWM Environmental.

Os hoffech drefnu casgliad gwastraff masnach, bydd rhaid i chi gwblhau contract casglu gwastraff busnesau cyn i CWM ddechrau casglu eich gwastraff. Bydd eich contract yn cael ei adnewyddu'n awtomatig bob blwyddyn a byddwch yn cael gwybod ymlaen llaw am unrhyw newidiadau i'r prisiau. Gweler isod y prisiau presennol.

Bin Pris y casgliad* Cyfradd Elusennol **
360 Litr £29 £6.50
660 Litr £35 £8.00
1100 Litr £47 £9.00

Mae cynllun sachau porffor ar gael ar gyfer llefydd sydd â llai o wastraff neu lle nad oes mynediad ar gyfer whilfiniau. Caiff y sachau eu gwerthu wrth ddesgiau arian parod y cyngor. (Nid yw casgliadau sachau yn addas ar gyfer llefydd bwyd, safleoedd trwyddedig, ysbytai, meddygfeydd neu filfeddygfeydd).

Sachau gwastraff Cost fesul Casgliad* Cyfradd Elusennol**
Rolyn o 50 £250 £45

* Nid yw'r holl brisiau yn cynnwys TAW
** Cleientiaid elusennol: Rydym yn cynnig tâl gostyngol i’r busnesau elusennol hynny sy’n gweithredu siop sy’n derbyn dillad/nwyddau’r cartref gan drigolion Sir Gaerfyrddin ac yna’n eu hailwerthu yn yr un lleoliad. I drafod a yw eich busnes yn gymwys i fanteisio ar y gyfradd ostyngol hon, cysylltwch â’n Swyddfa Gwasanaethau Gwastraff.

Yn ogystal, mae'n bosibl bod contractwyr preifat yn cynnig gwasanaethau ailgylchu nad ydynt ar hyn o bryd yn cael eu darparu gan y Cyngor. Nid ydym yn darparu casgliadau gwastraff clinigol neu hylendid ar gyfer cwsmeriaid masnachol.

Mae casgliad ar wahân ar gyfer gwastraff swmpus busnesau. Ar hyn o bryd mae'r gwasanaeth yn costio £232 am hyd at 10 eitem.