Cwestiynau Cyffredin - Ailgylchu a gwastraff

Diweddarwyd y dudalen ar: 21/12/2021

Dylai'r cwestiynau cyffredin canlynol ateb unrhyw gwestiynau posibl sydd gennych ynglŷn ag ailgylchu, binau a sbwriel. Cysylltwch drwy'r tab "Gofyn cwestiwn" os oes unrhyw beth y mae angen gwybodaeth ychwanegol arnoch amdano.

Oriau agor yr Haf (Ebrill 1 - Medi 30) Oriau agor y gaeaf (Hydref 1 – Mawrth 31)

Mae pob un o'n canolfannau ailgylchu ar agor saith diwrnod yr wythnos, heblaw Hendy-gwyn ar Daf sydd ar agor o ddydd Mercher i ddydd Sul a dydd Llun Gŵyl y Banc.

 

Bydd angen i chi ddod â'r canlynol i'w dangos i'r gweithiwr ar y safle cyn mynd i mewn:

Dylech arddangos eich trwydded ar eich borden flaen i'w dangos i'r gweithiwr. Ar ôl ei dilysu, gofynnir i chi ei rhoi mewn blwch casglu ar y safle

Yn anffodus, ni all staff y safle helpu i symud eitemau o unrhyw gerbydau, ond gallwch ddod â rhywun gyda chi i helpu i ddadlwytho'ch gwastraff, neu gallwch roi gwybod i un o staff y safle fod angen i chi adael eitem drom neu swmpus ar y llawr. Yna bydd y staff yn rhoi'r gwastraff yn y cynhwysydd cywir.

Gallwch, ond bydd yn rhaid iddynt aros yn y cerbyd. 

Nac oes. Peidiwch ag ymweld â'r ganolfan ailgylchu os ydych yn hunanynysu neu os oes gennych unrhyw symptomau Coronafeirws.

Sicrhewch fod unrhyw wastraff yr amheuir ei fod wedi'i heintio â COVID-19 yn cael ei roi mewn dau fag a'i gadw ar eich eiddo am o leiaf 72 awr cyn ei waredu.

Ewch i wefan CWM Environmental i weld rhestr o'r hyn y gallwch fynd ag ef i'r safle hwn neu defnyddiwch ein A-Y ailgylchu.

Os oes gennych fwy na 3 bag, gallwch fynd â'r bagiau ychwanegol i ganolfan ailgylchu. 
  
Os oes angen i chi ddod â bagiau du, dylech eu sortio gartref a sicrhau nad ydynt yn cynnwys unrhyw beth y gellir ei ailgylchu naill ai yn y ganolfan neu yn eich bagiau glas.

Ceisiwch ailgylchu cymaint ag y gallwch a helpwch ni i leihau faint o sbwriel sy'n mynd i safleoedd tirlenwi. Os nad ydych yn sicr am yr hyn y gellir ei ailgylchu, edrychwch ar adran A-Y ailgylchu ar ein gwefan.

 

Gallwch waredu’r hyn sy'n cyfateb i hyd at dri bag o blastrfwrdd y mis a hyd at dri bag o asbestos y flwyddyn. Mae'n rhaid i asbestos gael ei roi mewn bag o fewn bag, ond mae'n rhaid i blastrfwrdd fod yn rhydd. Holwch y staff am hyn ar ôl cyrraedd.

Dim ond i Nant-y-caws y gallwch ddod â haenau o asbestos neu symiau mawr o blastrfwrdd ac asbestos rhydd. Bydd angen i chi fynd â'r deunydd dros y bont bwyso a thalu'r tâl gwaredu priodol. Ffoniwch 01267 275536 i weld y ffioedd gwaredu diweddaraf.

 

Peidiwch â neidio'r ciw, oni bai bod staff y safle yn dweud wrthych am wneud hynny neu fod lle yn y cilfachau ailgylchu. Byddwch yn amyneddgar ac yn garedig tuag at eraill sy'n defnyddio'r safle.

Os nad yw eich cerbyd ar ein rhestr o gerbydau a waherddir, gallwch brynu bagiau o gompost yn unrhyw un o'n canolfannau ailgylchu. Gallwch brynu Compost Hud Myrddin am £2.50 y bag. Mae ar gael ym mhob un o'n canolfannau ailgylchu yn ogystal â Chanolfan Eto, yn Nantycaws. Rhaid bod gennych yr union swm o arian. Ni fyddwn yn gallu rhoi unrhyw newid.

Gallwch hefyd brynu symiau mwy yn rhydd o Cwm Environmental yn Nantycaws. Os ydych yn defnyddio cerbyd y mae angen hawlen i'w ddefnyddio neu gerbyd a waherddir rhag mynd i mewn i'n canolfannau ailgylchu, gallwch barhau i brynu compost o Nant-y-caws heb fynd i mewn i'r ganolfan ailgylchu. Trowch i'r dde wrth fynd i mewn o'r ffordd fynediad ac ewch i swyddfa'r bont bwyso.

Rhaid bod gennych yr union swm o arian i dalu am eu gwaredu, ni fyddwn yn gallu rhoi unrhyw newid.  Ewch i wefan Cwm Environmental i weld y ffïoedd diweddaraf.

Na, darperir ein safleoedd ar gyfer trigolion Sir Gaerfyrddin yn unig ac rydym yn gwirio bod pawb sy’n eu defnyddio yn byw yn y Sir.  Bydd angen i chi ddod ag un o'r canlynol i ddangos prawf o'ch preswyliaeth: eich trwydded yrru, eich bil y Dreth Gyngor gyfredol, neu eich bil cyfleustodau (heb fod yn hŷn na 3 mis).

Os nad ydych yn breswylydd a bod angen i chi glirio gwastraff ar gyfer perthynas yn dilyn profedigaeth deuluol, yna cysylltwch â ni.

Na, ni all ein canolfannau ailgylchu dderbyn gwastraff busnes. Rhaid cael gwared ar hwnnw gan ddefnyddio cyfleuster trwyddedig sy'n bodloni'r gofynion Dyletswydd Gofal. Mae gan Orsaf Drosglwyddo Nantycaws, Caerfyrddin, gyfleusterau ar gyfer gwastraff y cartref a gwastraff busnes a hefyd mae nifer o safleoedd trwyddedig preifat y gellir dod o hyd iddynt ar-lein drwy chwilio 'waste transfer stations in my area’.  Bydd y rhan fwyaf o'r cyfleusterau sy'n derbyn gwastraff masnachol yn codi tâl am ei waredu.

Mae gadael gwastraff masnachol mewn Canolfannau Ailgylchu Gwastraff y Cartref yn drosedd dan Ddeddf Diogelu'r Amgylchedd 1990, a allai arwain at ddirwy diderfyn a hyd at 5 mlynedd yn y carchar.

Mae ein canolfannau ailgylchu at ddefnydd trigolion Sir Gaerfyrddin er mwyn gwaredu gwastraff y cartref yn unig. Mae cyflwyno system hawlen am ddim wedi ein helpu i sicrhau nad yw busnesau yn defnyddio’r canolfannau ailgylchu yn anghyfreithlon i waredu gwastraff masnachol.

Yn dibynnu ar y math o gerbyd rydych yn ei ddefnyddio, efallai y bydd angen i chi wneud cais am hawlen am ddim i ddefnyddio'r canolfannau ailgylchu. Bydd yr hawlen yn caniatáu i chi gael mynediad i unrhyw ganolfan ailgylchu yn Sir Gaerfyrddin hyd at 12 gwaith y flwyddyn.

Bydd eich hawlen yn cael ei chofrestru ar gyfer y cerbyd rydych yn ei yrru. Pan fyddwch yn cyrraedd y ganolfan ailgylchu, bydd aelod o staff yn gofalu bod manylion eich hawlen yn cyfateb i rai eich cerbyd, ac yn tynnu un o'r 12 tab sydd ar yr hawlen i ddangos ei bod wedi ei defnyddio.

Gwirio a oes angen hawlen arnoch

Mae’r cynllun hawlen am ddim yn weithredol yn ein holl ganolfannau ailgylchu. Y math o gerbyd yr ydych yn dod ag ef i'r ganolfan ailgylchu sy’n pennu p'un a oes angen hawlen arnoch ai peidio. Os oes angen hawlen arnoch, gallwch wneud cais ar-lein.

Gwirio a oes angen hawlen arnoch

Os oes angen hawlen ar eich cerbyd gallwch wneud cais ar-lein.

Bydd angen i chi ddarparu'r wybodaeth ganlynol:

 • Eich manylion
 • Manylion y cerbyd
 • Copï/sgan o'ch holl llyfr log V5CW eich cerbyd
 • Prawf o'r cyfeiriad - Dim ond un prawf o'r cyfeiriad sydd angen i chi ei anfon a gallai fod yn gopi o'ch bil y Dreth Gyngor, bil cyfleustodau (heb fod yn hŷn na 3 mis) neu drwydded yrru.

Gwirio a oes angen hawlen arnoch   GWNEUD CAIS AM HAWLEN

Bydd angen i chi ddarparu copi o'ch dogfen cofrestru cerbyd V5CW yn ogystal â dogfen fel prawf o'r cyfeiriad, sy'n cyfateb i'r cyfeiriad a gofrestrwyd ar eich ffurflen V5CW.

Fel prawf o'r cyfeiriad rydym yn derbyn y dogfennau canlynol:

 • Trwydded yrru
 • Eich Bil Dreth Gyngor
 • Bil cyfleustod, (heb fod yn hŷn na 3 mis)

Ar ôl i ffurflen gais wedi'i chwblhau a'r dogfennau atodol ddod i law a chael eu dilysu, bydd yr hawlenni'n cael eu cyflwyno o fewn 10 diwrnod gwaith.

Gallwch wneud cais am hawlen os yw'r cerbyd wedi'i gofrestru i fusnes, cyhyd â bo gennych ganiatâd y cwmni i ddefnyddio'r cerbyd at ddibenion personol a'ch bod yn cludo gwastraff y cartref yn unig. Ynghyd â'ch ffurflen gais am hawlen, bydd angen i chi ddarparu'r canlynol:

 • Llythyr pennawd y cwmni gan eich cyflogwr sy'n datgan bod gennych ganiatâd i ddefnyddio'r cerbyd at ddibenion personol.
 • Copi/sgan o lyfr log V5C y cerbyd - sy'n dangos yr enw a'r cyfeiriad y mae'r cerbyd wedi'i gofrestru iddynt.
 • Prawf o'ch cyfeiriad - Dim ond un prawf o'ch cyfeiriad sydd angen i chi ei anfon a gallai fod yn gopi o'ch bil y Dreth Gyngor, bil cyfleustodau (heb fod yn hŷn na 3 mis) neu drwydded yrru.

Gwneud cais am hawlen

Os ydych yn byw mewn tŷ a rennir ag unigolion nad ydynt yn perthyn i chi, gan ffurfio mwy nag un aelwyd yn yr un eiddo, gallwch wneud cais am hawlen. 

Ynghyd â'ch cais am hawlen, bydd angen i chi gyflwyno:

 • Copi o'ch V5C
 • Bil y Dreth Gyngor

Os caiff eich bil y Dreth Gyngor ei roi i'ch landlord, gallwch wneud cais am hawlen, ond bydd angen i ni wneud gwiriadau pellach o ran eich cais. 

Ni fydd hawl gan gerbydau amaethyddol, faniau ceffylau, lorïau codi, cerbydau â chawell, cherbydau llen ochr/ochr a cerbydau dros 3.5 tunnell gan gynnwys faniau bocs a faniau â phaneli gwympedig fynd i mewn i'r canolfannau ailgylchu.

Ni chaniateir chwaith unrhyw gerbydau sy'n tynnu trelar fwy na 2.44 metr/8 troedfedd waeth faint o echelau sydd ganddynt  Ni chaniateir i faniau â phaneli 3.5 tunnell, na thryciau agored cab sengl dynnu unrhyw drelars yn y canolfannau ailgylchu.

Na, mae'r hawlen wedi ei chofrestru i'ch cerbyd chi, felly ni ellir ei throsglwyddo.

Mae eich hawlen yn dechrau o'r mis y cewch hi ac ni allwch ymweld fwy na 12 gwaith mewn unrhyw gyfnod o 12 mis. Byddwch yn dal i allu defnyddio'r ganolfan ailgylchu gydag unrhyw gerbyd nad oes angen hawlen ar ei gyfer e.e. car, 4x4, SUV, cerbyd cludo pobl ac ati.

12 mis ar ôl dyddiad cyflwyno'r hawlen, byddwch yn gallu gwneud cais arall am hawlen newydd.

Sut ydw i'n adnewyddu fy hawlen?

Dim ond ar ôl ichi ddefnyddio 10 neu fwy o'ch tocynnau y bydd angen ichi adnewyddu eich hawlen.  Pan fyddwch yn adnewyddu eich hawlen, byddwch yn derbyn e-bost/llythyr a fydd yn cynnwys cyfarwyddiadau ynghylch beth i'w wneud.  Os na fyddwch yn derbyn y cyfarwyddiadau hyn, ffoniwch Cwm Environmental ar 01267 225520

Os gwnaethoch gais mwy na 12 mis yn ôl a bod gennych 3 thocyn ar ôl o hyd, defnyddiwch y rhai sy'n weddill.

Nac oes, byddwch yn dal i allu ei defnyddio hyd nes y byddwch wedi ymweld 12 gwaith.

Caniateir defnyddio trelars gyda chyfyngiadau. Y maint mwyaf yw 2.44 metr (8 troedfedd) o hyd gwely, waeth faint o echelau sydd ganddynt. I weld pa gerbydau a ganiateir gyda threlars, defnyddiwch ein canllaw cerbydau.

Gwiriwch a oes angen caniatâd arnoch

Os credwch fod eich cerbyd a addaswyd yn perthyn i gategori'r drwydded, cysylltwch a ni cyn gwneud cais am drwydded.

Bydd, dylech logi'r cerbyd am 3 diwrnod neu lai yn unig a bydd angen ichi ddefnyddio manylion eich cerbyd eich hunan pan fyddwch yn trefnu apwyntiad. Pan fyddwch yn dod, bydd angen ichi sicrhau bod gennych y canlynol:

 • Cyfeirnod eich archeb
 • Dogfennau llogi cerbyd
 • Prawf preswylio

Oes, os yw eich cerbyd yn cludo gwastraff cartref, a'i fod yn fath o gerbyd sy'n cael ei ganiatáu fel yr hyn a esbonnir yn ein canllaw cerbyd.

GWIRIO A OES ANGEN HAWLEN ARNOCH

Gallwch, os ydych yn preswylio yn Sir Gaerfyrddin a'ch bod yn cludo gwastraff y cartref. 

Gall rheolwyr y safle hefyd wrthod mynediad os ydynt yn amau bod y cerbyd yn cael ei ddefnyddio i gario gwastraff masnachol.

Mewn sir lle mae mwy na 90,000 o gartrefi, mae llawer o wastraff bwyd yn cael ei gynhyrchu - bydd y swm lleiaf yn cael effaith. Mae'r effaith honno yn ddibynnol arnoch chi!

Os ydych yn rhoi eich gwastraff bwyd yn eich bag du mae'n mynd i safle tirlenwi. Wrth i wastraff bwyd bydru yn y safle tirlenwi, mae'n gollwng methan sef nwy tŷ gwydr sy'n gyfrifol am newid hinsawdd.

Defnyddir y bwyd rydym yn ei gasglu o’ch bin gwyrdd i gynhyrchu trydan ac i wneud gwrtaith. Gall 6 bag te sydd wedi'u hailgylchu gynhyrchu digon o drydan i ferwi tegell am baned arall.

Mae rhoi eich gwastraff bwyd yn eich bin bwyd gwyrdd hefyd yn rhwystro anifeiliaid rhag rhwygo eich bagiau du.

Maent yn cael eu dosbarthu i bob cartref rhwng mis Tachwedd - Ebrill. 

Rydym yn dosbarthu 3 rholyn, sef 156 bag bob blwyddyn i bob aelwyd. Mae hynny'n ddigon ar gyfer 3 bag ym mhob casgliad wythnosol, ond os ydynt yn dod i ben, gallwch gasglu rholyn ychwanegol o'ch canolfan cwsmeriaid Hwb agosaf.

Os nad oes unrhyw un yn eich aelwyd sy'n abl yn gorfforol i wneud hyn, gallwch ofyn i'r tîm gwasanaeth cwsmeriaid ddosbarthu rholyn arall drwy ffonio 01267 234567. Gallwch hefyd ddefnyddio bagiau a brynwyd mewn siopau, ond sicrhewch eu bod wedi'u labelu fel rhai 'compostadwy' a'u bod yn gallu mynd i mewn i'ch cadi bach brown.

Bydd y bagiau glas yn cael eu gadael o fewn ffiniau'ch eiddo neu yn eich man casglu biniau arferol.

 • Os yw eich man casglu fel arfer ar ddiwedd y lôn, byddwn yn gadael y bagiau yno.
 • Os ydych yn defnyddio byncer, byddwn yn gadael y bagiau y tu mewn i'r byncer. 
 • Os ydych yn defnyddio whilfin, byddwn yn gadael y bagiau wrth ymyl y bin.

Na. Caiff bagiau glas eu dosbarthu ar gyfer ailgylchu gwastraff y cartref yn unig. Mae gan yr holl fusnesau ddyletswydd gofal i waredu eu gwastraff yn briodol drwy gytundeb gwastraff masnachol â chludwr gwastraff cofrestredig. 

Mae rhai aelwydydd yn cael eu gwasanaethu gan gerbydau llai â chaets sy'n golygu nad yw'r gwastraff bwyd yn cael ei storio yn yr un ffordd ag ein cerbydau casglu mwy o faint. Mae bagiau leinio mawr wedi'u rhoi i'r aelwydydd hyn gan eu bod yn gryfach a'u bod yn cadw'r gwastraff yn fwy diogel.

Os oes bagiau leinio mawr wedi'u rhoi i chi, mae'n bwysig iawn i chi eu defnyddio, hyd yn oed os ydych yn defnyddio'r bagiau leinio ar gyfer y cadis llai, gan eu bod yn atal gwastraff rhag cwympo allan o'r cerbyd.

 

Gallwch roi gweddillion bwyd, pilion llysiau, cig a physgod gan gynnwys esgyrn, cregyn bwyd môr, gwastraff bwyd anifeiliaid, masgl wyau, bagiau te a gwaddodion coffi yn eich cadi brown / bin bwyd gwyrdd. Edrychwch ar ein rhestr A-Y ailgylchu i weld rhestr lawn o'r hyn sy'n mynd yn eich bin bwyd gwyrdd.

Byddwn yn rhoi cadi brown i chi ar gyfer y gegin a bin gwyrdd ar gyfer y casgliad wythnosol.  Rydym hefyd yn darparu bagiau bin bwyd er mwyn ei gwneud yn haws ichi ailgylchu eich holl wastraff bwyd.

Cwblhewch ein ffurflen ar-lein i ofyn am gadi brown / bin bwyd gwyrdd newydd.  Neu casglwch un am ddim o'ch Hwb Gwasanaethau Cwsmeriaid agosaf.

Gofyn am gadi brown / bin gwyrdd

Edrychwch ar ein rhestr A-Y ailgylchu i gael gwybod am yr hyn sy'n gallu cael ei roi yn eich bag glas neu'ch bin bwyd gwyrdd. Os ydych chi'n ailgylchu popeth y gallwch ond rydych yn dal i gael anhawster o ran cadw at derfyn y bagiau du, gallech fod yn gymwys i wneud cais i gynyddu eich lwfans bagiau du. 

Bagiau du​​

Ar gyfartaledd mae bron hanner cynnwys bagiau du yn Sir Gaerfyrddin yn gallu cael ei ailgylchu a gwastraff bwyd yw cymaint â chwarter ohono.

Mae'n rhaid i ni gyrraedd targed ailgylchu Llywodraeth Cymru o 70% erbyn 2025 er mwyn osgoi dirwy sylweddol ac yn bwysicach fyth, mae ailgylchu yn llawer gwell i'r amgylchedd na chladdu ein gwastraff ar safle tirlenwi.

Os byddwch yn rhoi cymaint ag y gallwch yn eich bagiau glas ac yn eich bin bwyd gwyrdd ac yn mynd ag eitemau eraill megis hen ddillad/esgidiau a gwydr i'r banciau neu'r canolfannau ailgylchu, byddwch yn ein helpu i gyflawni hyn.

Byddech yn synnu cyn lleied o bethau sydd angen mynd yn eich bag du - edrychwch ar ein rhestr A-Y ailgylchu i gael rhagor o fanylion.

Os yw eich hawlen ar goll neu wedi'i dwyn, rhowch wybod i ni. Pan fyddwn wedi gwirio eich gwybodaeth byddwn yn ailgyhoeddi nifer y tocynnau oedd gennych yn weddill. Cofiwch, os ydych eisoes wedi defnyddio pob un o'r 12 tocyn sy'n rhan o'ch hawlen,  ni fyddwch yn gallu ei hadnewyddu hyd nes 12 mis o'r dyddiad cyhoeddi gwreiddiol.

Rhoi gwybod am hawlen sydd ar goll/wedi'i dwyn

Mae'n rhaid gosod y gwastraff gardd yn rhydd yn y bin (peidiwch â defnyddio unrhyw fagiau). NI FYDD unrhyw wastraff sy'n cael ei osod y tu allan i'r bin yn cael ei gasglu.

Ie, i mewn â nhw... 

 • Toriadau gwrychoedd, coed a llwyni; gwreiddiau; toriadau a chribinion porfa;dail; planhigion, blodau a chwyn.

Na, peidiwch â'u cynnwys...

 • Bagiau plastig, potiau a hambyrddau; briciau, rwbel, pridd a cherrig; ffensiau, siediau a physt; gwastraff bwyd yn cynnwys crafion; boncyffion coed a changhennau dros 4 modfedd (10cm) o ddiamedr; gwellt gwely, gwasarn ac ysgarthion anifeiliaid; chwyn ymwthiol fel canclwm Siapan, yr efwr enfawr a’r ffromlys chwarennog.

NI FYDD eich bin yn cael ei wagio os yw'n cynnwys eitemau nad ydynt yn cael eu caniatáu. Byddwn yn ymchwilio i achosion cyson o halogi ac os bydd yn parhau mae'n bosibl y daw'r gwasanaeth i ben.

Peidiwch â gorlenwi na chywasgu'r gwastraff yn y bin. Os bydd y bin yn rhy drwm i'r lori ei godi NI FYDD yn cael ei wagio.

Rydym yn dosbarthu tri rholyn i bob cartref rhwng mis Tachwedd - Ebrill.  Os bydd angen rhagor o fagiau arnoch byddwch yn gallu casglu un rholyn o un o'n mannau casglu bagiau glas.

Nid oes terfyn ar nifer y bagiau glas sy'n gallu cael eu rhoi allan i'w casglu.

Caiff bagiau glas eu casglu bob pythefnos. Gallwch wirio'ch dyddiad casglu ar ein gwefan, drwy roi eich cod post yn y blwch ar waelod y dudalen hon. Ar ôl i chi wneud hynny, byddwch hefyd yn gallu lawrlwytho copi o'ch calendr ailgylchu / casglu biniau ar gyfer eich ardal.

Papur/Cardbord - papurau newydd/cylchgronau, catalogau, cyfeirlyfrau ffôn, post di-ofyn, papur ysgrifennu, papur wedi'i ddarnio, amlenni, cartonau bwyd a diod, bocsys grawnfwydydd, bocsys cardbord, tiwbiau papur toiled/papur cegin, bocsys wyau, deunydd pecynnu prydau parod.

Plastig - poteli plastig, potiau iogwrt, tybiau marjarîn, basgedi plastig/cynwysyddion prydau parod, cambrenni cotiau plastig, ffilm blastig.

Metelau - caniau bwyd a diod, erosolau, cloriau jariau jam, ffoil.

Edrychwch ar ein rhestr A-Y ailgylchu i weld rhestr lawn o'r hyn sy'n mynd yn eich bagiau glas.

Byddwn yn anfon e-bost neu’n ysgrifennu atoch cyn y bydd angen i chi adnewyddu eich tanysgrifiad.

Byddwn yn casglu eich gwastraff gardd bob pythefnos rhwng Mawrth a Tachwedd.

Byddwn yn rhoi gwybod ichi pryd fydd eich diwrnod casglu pan fyddwch yn tanysgrifio. Bydd casgliadau'n digwydd bob pythefnos. Cofiwch y gallai'r diwrnodau casglu newid yn ystod, neu ar ôl, gwyliau'r banc.

Rhaid rhoi’r bin gwastraff gardd yn yr un man ag y caiff eich sbwriel/deunyddiau ailgylchu eu casglu ohono.

Byddwn yn darparu whilfin 240 litr, a fydd hyn cyfwerth â thua chwe bag gwastraff o faint safonol. Fodd bynnag, cofiwch mae'n rhaid i chi roi eich gwastraff gardd yn rhydd yn y bin.

Bydd yr holl danysgrifiadau yn rhedeg yn flynyddol ac yn digwydd rhwng mis Mawrth a Thachwedd. Byddwch yn talu'r gost lawn pa bynnag adeg o'r flwyddyn rydych yn tanysgrifio i'r gwasanaeth, hyd yn oed os mai dim ond ychydig o gasgliadau sydd eu hangen arnoch.

NI FYDDWN yn gallu cynnig unrhyw ad-daliadau. Os ydych am ganslo eich tanysgrifiad, rhowch wybod i ni a byddwn yn dirwyn y gwasanaeth i ben ar unwaith.

Os byddwch yn symud o fewn y sir gallwch fynd â'r bin gyda chi i'ch cyfeiriad newydd. Rhowch wybod i ni o leiaf 10 diwrnod gwaith cyn y mae'n rhaid i chi symud er mwyn i ni sicrhau bod eich bin yn cael ei wagio yn eich cyfeiriad newydd. Os byddwch yn symud y tu allan i'r sir, cysylltwch â ni er mwyn i ni drefnu casglu'r bin.

Nid yw casglu gwastraff gardd yn wasanaeth statudol. Mae'r gost yn cynnwys llogi'r bin a chasglu’r gwastraff bob pythefnos. Mae hyn hefyd yn fwy teg i drigolion nad oes gardd ganddynt, sy'n dewis compostio gartref, neu sy'n dymuno peidio â defnyddio'r gwasanaeth.

Bydd eich gwasanaeth yn dechrau pan fyddwn yn dosbarthu eich bin. Ein nod yw dosbarthu'r bin o fewn 10 diwrnod gwaith ar ôl derbyn eich taliad. Fodd bynnag, efallai na fydd hyn yn bosibl yn ystod cyfnodau prysur, megis ar ddechrau blwyddyn tanysgrifio newydd, oherwydd y galw mawr.

Er mwyn cynnal gwasanaeth cost effeithiol penderfynwyd peidio â darparu'r gwasanaeth yn ystod misoedd y gaeaf, pan nad oes llawer iawn o wastraff gardd yn cael ei gynhyrchu.

Gellir compostio gwastraff gardd gartref neu fynd ag ef i un o'n canolfannau ailgylchu gwastraff cartref. Gellir prynu biniau compostio oddi wrthym am £12 gan gynnwys cludiant.

Efallai y byddai modd ichi uno gyda'ch cymydog sydd â mwy o le i gadw'r whilfin. Trwy wneud hynny, byddwch yn dal i elwa ar y gwasanaeth ac yn arbed arian drwy rannu'r gost.

Os nad ydych chi'n credu y byddwch yn gallu trafod whilfin 240 litr anfonwch e-bost at Gwastraff.Gardd@sirgar.gov.uk er mwyn inni eich cynghori ynghylch opsiynau eraill.

Mae'n bosibl na fydd pob eiddo yn addas ar gyfer y gwasanaeth hwn oherwydd cyfyngiadau mynediad i'n cerbydau casglu. Rydym yn cadw'r hawl i benderfynu p'un ai bod modd inni gynnig y gwasanaeth casglu gwastraff gardd neu beidio.

Bydd, os yw'n ymarferol i wneud hynny. Llenwch y ffurflen gais ar-lein. Byddwn yn ymweld â'ch eiddo yn gyntaf er mwyn gwneud gwiriadau cyn ein bod yn gallu cynnig y gwasanaeth ichi. Byddwn yn anfon y penderfyniad atoch drwy e-bost o fewn 10 diwrnod gwaith.

Na, dim ond gwastraff gardd yn y bin fydd yn cael ei gasglu.

Oes, cyhyd â'ch bod yn talu'r gost flynyddol ar gyfer y gwasanaeth casglu ar gyfer bob bin, gallwch gael cynifer o finiau a fynnoch.

Os na dderbynnir taliad, bydd y casgliadau'n dod i ben a'r bin yn cael ei symud o'ch cartref.

Na, mae'r gwasanaeth hwn ar gyfer aelwydydd yn unig.

Gallwch, os ydych yn preswylio yn Sir Gaerfyrddin a'ch bod yn cludo gwastraff y cartref.
Mae'n bosibl y bydd rheolwyr y safle yn gwrthod mynediad os byddant yn amau bod y cerbyd yn cael ei ddefnyddio i gludo gwastraff masnachol.

Oes, ond bydd angen i ni gynnal asesiad ynghylch mynediad i'ch eiddo yn gyntaf.  I wneud cais am y gwasanaeth hwn, bydd angen i chi ffonio 01267 234567. Byddwn yn gofyn rhai cwestiynau am eich eiddo a’ch man casglu arfaethedig.

Ar ôl i ni gael eich cais, caiff ei asesu gan ein tîm a gwneir penderfyniad ynghylch a oes modd inni gynnig y gwasanaeth hwn i chi ai peidio.  Dim ond unwaith y bydd angen i ni asesu eich eiddo.  Os byddwch yn gwneud cais am unrhyw gasgliadau gwastraff ychwanegol, byddwn yn casglu o'r un man.

Os oes eitemau yn eich bag du nad ydynt yn gallu cael eu hailgylchu ac os nad ydych yn gyfforddus ag agor y bag yn y ganolfan ailgylchu, rhowch y bag allan i'w gasglu wrth ymyl y ffordd.

Bydd yn rhaid agor unrhyw fagiau du yr ydych yn dod â nhw i'r ganolfan ailgylchu.

Rydym yn argymell eich bod yn didoli deunyddiau y gellir eu hailgylchu oddi wrth y deunyddiau na ellir eu hailgylchu cyn dod i'r ganolfan ailgylchu. Mae modd ailgylchu nifer o eitemau'r cartref, un ai yn eich bag glas neu yn eich bin gwastraff bwyd.

Mae modd ailgylchu eitemau eraill megis gwydr, dillad ac eitemau trydanol bach yn y ganolfan ailgylchu neu mewn banciau ailgylchu llai.

Edrychwch ar y A-Y o Ailgylchu i gael gwybod beth y gellir ei ailgylchu.

Os byddwch yn dod â bagiau du i'r ganolfan ailgylchu, bydd angen i chi eu sortio nhw yn ein mannau didoli pwrpasol. Byddwch yn cael menig, ffedogau, gefeiliau a chwistrell gwrthfacteria a bydd biniau wedi'u labelu ar gael er mwyn i chi roi eich deunyddiau ailgylchadwy ynddynt. Bydd arwyddion yn y mannau didoli yn egluro'r hyn y mae angen i chi ei wneud, ond os ydych yn ansicr, bydd staff wrth law i roi cyngor.

 

Mae man penodedig ym mhob un o'n canolfannau ailgylchu. Gallwch chi rhoi eich eitemau i'w hailgylchu yn y biniau sydd wedi'u labelu yn y mannau hyn. Os nad ydych yn siŵr beth i'w wneud, mae ein staff wrth law i'ch helpu.

Rydym yn argymell eich bod yn didoli eich bagiau du gartref cyn dod i'r ganolfan ailgylchu. Mae modd ailgylchu nifer o eitemau'r cartref, naill ai yn eich bag glas neu yn eich bin gwastraff bwyd.

Mae modd ailgylchu eitemau eraill megis gwydr a dillad yn y ganolfan ailgylchu neu mewn banciau ailgylchu llai. Cofiwch wahanu'r rhain cyn dod fel eu bod yn barod i'w rhoi yn y man/bin cywir.

Gallwch wirio pa eitemau y gallwch eu hailgylchu yn ein rhestr A-Y ailgylchu.

Ar gyfartaledd mae bron hanner cynnwys bagiau du yn Sir Gaerfyrddin yn gallu cael ei ailgylchu. Drwy wahanu'r deunydd ailgylchadwy hyn, rydym yn gobeithio cynyddu ein cyfradd ailgylchu gyffredinol, a helpu Sir Gaerfyrddin i gyrraedd targed Llywodraeth Cymru o 70% erbyn 2025 ac osgoi dirwy sylweddol.

Rydym yn argymell eich bod yn didoli eich bagiau du gartref cyn dod i'r ganolfan ailgylchu. Gwahanwch eitemau sy'n gallu cael eu rhoi mewn biniau unigol yn y ganolfan ailgylchu megis gwydr, papur / cardbord, dillad ac esgidiau, gwastraff gardd ac ati.

Mae modd ailgylchu nifer o eitemau'r cartref hefyd, un ai yn eich bag glas neu yn eich bin bwyd gwyrdd.

Gallwch wirio pa eitemau y gallwch eu hailgylchu yn ein rhestr A-Y ailgylchu.

Mae modd ailgylchu'r rhan fwyaf o eitemau'r cartref, un ai yn eich bag glas, yn eich bin gwastraff bwyd, yn y banciau ailgylchu neu yn ein canolfannau ailgylchu. Nid oes hawl i roi unrhyw beth sy'n gallu cael ei ailgylchu yn eich bagiau du.

Fodd bynnag, nid yw rhai eitemau yn gallu cael eu hailgylchu a dylech eu rhoi yn eich bag du. Mae hyn yn cynnwys pethau fel gwasarn cathod, hancesi papur, clytiau ystafell ymolchi / cegin a chynnwys eich hwfer.

Gallwch wirio pa eitemau y gallwch eu hailgylchu yn ein rhestr A-Y ailgylchu.

Mae gwastraff hylendid yn cynnwys eitemau a ddefnyddir i waredu wrin ac ysgarthion dynol a secretiadau neu ysgarthiadau eraill o'r corff. Mae Cynnyrch Hylendid Amsugnol (AHP) yn eitemau a ddefnyddir i amsugno gwastraff a hylif corfforol. Lle bo'n bosibl, dylid gwagio unrhyw eitemau, cyn eu rhoi yn y bag.

Mae hyn yn cynnwys:

Padelli gwelyau tafladwy a leininau, padiau anymatal, padiau cadair a gwely

Bagiau stoma/colostomi, bagiau cathetr a photeli wrin

Menig plastig a ffedogau tafladwy

Cewynnau gan gynnwys unrhyw sachau a weips

Nid yw'n cynnwys:

Cynnyrch Mislif

Gwastraff anifeiliaid anwes

Gwastraff clinigol *

Gallwch wneud cais ar-lein am ein gwasanaeth casglu gwastraff hylendid am ddim.

*Os oes angen i chi waredu gwastraff clinigol, cysylltwch â Hywel Dda drwy ffonio 01267 227641 neu anfon e-bost at Environment.team@wales.nhs.uk. Ni ddylid byth roi gwastraff clinigol mewn bagiau gwastraff y cartref.

Mae gwastraff clinigol yn cynnwys y mathau canlynol o wastraff:

Meinweoedd dynol adnabyddadwy

Gwaed

Rhwymynnau llawfeddygol brwnt, swabiau, a gwastraff brwnt tebyg

Nodwyddau chwistrellu

Cyffuriau neu gynnyrch fferyllol arall.

Ni ellir rhoi gwastraff clinigol mewn bagiau du neu borffor ac mae'n rhaid iddo gael ei gasglu gan Fwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda.

Os oes angen casgliad gwastraff clinigol arnoch, cysylltwch â Hywel Dda drwy ffonio 01267 227641 neu anfon e-bost: Environment.team@wales.nhs.uk

Gallwch wneud cais ar-lein am ein gwasanaeth casglu gwastraff hylendid/cewynnau am ddim i chi neu aelod o'ch teulu.

Ar ôl inni gael eich cais bydd eich bagiau porffor yn cael eu hanfon atoch ymhen 10 niwrnod gwaith. Os ydych yn gwneud cais ar ran rhywun arall, bydd y bagiau'n cael eu danfon i'w cartref.

Byddwn yn cysylltu â chi i roi gwybod i chi am eich diwrnod casglu. Gwneir casgliadau rhwng 7am a 3pm, felly bydd angen ichi osod eich bagiau allan cyn 7am.

Os oes angen casgliadau hylendid a gwastraff cewynnau arnoch, bydd angen i chi wneud dau gais ar wahân.

Ni allwch wneud cais os ydych yn rhedeg meithrinfa neu'n warchodwr plant gan fod hyn yn cael ei ystyried yn wastraff masnachol.

Gwneud cais am wastraff hylendid/cewynnau

Ydyn, gallwch wneud cais ar-lein am ein gwasanaeth casglu gwastraff hylendid/cewynnau am ddim. Does dim gwahaniaeth faint o gewynnau rydych chi'n eu defnyddio; defnyddiwch ein gwasanaeth casglu cewynnau gan y bydd yn golygu bod llai o wastraff yn mynd i safleoedd tirlenwi.

Ar ôl inni gael eich cais bydd eich bagiau porffor yn cael eu hanfon atoch ymhen 10 niwrnod gwaith. Byddwn yn casglu eich bagiau bob pythefnos, a rhoddir diwrnod casglu a chalendr i chi i ddangos pa wythnosau y bydd angen i chi roi eich bagiau allan i'w casglu.

Ni fyddwch yn derbyn gwasanaeth casglu gwastraff hylendid / cewynnau yn awtomatig, mae'n rhaid i chi wneud cais amdano.

Gwneud cais am gasgliad gwastraff hylendid/cewynnau

Nac oes. Dylai eu rhiant/gwarcheidwad wneud cais i gael casgliad o'i gyfeiriad cartref. Gallant roi bag porffor i chi ar gyfer unrhyw gewynnau pan fyddant yn aros gyda chi. Yna gallwch roi'r bag hwn yn ôl iddynt fel y gallant roi'r gwastraff allan i'w gasglu yn eu cyfeiriad eu hun.

 

Nac oes, gan y byddai hyn yn cael ei ystyried yn wastraff masnachol.

Os ydych yn derbyn sticeri eithrio ar gyfer eich bagiau du ar hyn o bryd, ni fyddwch yn gallu gwneud cais am ragor o sticeri pan fydd y gwasanaeth newydd yn dechrau ym mis Mehefin.

Gwaredwch unrhyw sticeri sy'n weddill yn eich bag du.

Ni fyddwch yn derbyn gwasanaeth casglu gwastraff hylendid / cewynnau yn awtomatig, mae'n rhaid i chi wneud cais amdano. Mae'n gyflym ac yn hawdd gwneud cais amdano. Ar ôl inni gael eich cais bydd eich bagiau porffor yn cael eu hanfon atoch ymhen 10 niwrnod gwaith. Byddwn yn casglu eich bagiau bob pythefnos, a rhoddir diwrnod casglu a chalendr i chi i ddangos pa wythnosau y bydd angen i chi roi eich bagiau allan i'w casglu.

Gwneud cais am gasgliad gwastraff hylendid/cewynnau

Gallwch roi'r eitemau canlynol yn eich bag porffor:

Padelli gwelyau tafladwy a leininau, padiau anymatal, padiau cadair a gwely

Bagiau stoma/colostomi, bagiau cathetr a photeli wrin

Menig plastig a ffedogau tafladwy

Cewynnau gan gynnwys unrhyw sachau a weips

Tiwbiau bwydo

Lle bo'n bosibl, dylid gwagio unrhyw eitemau, cyn eu rhoi yn y bag.
PEIDIWCH â rhoi'r eitemau canlynol yn eich bag porffor:

Cynnyrch Mislif

Gwastraff anifeiliaid anwes

Gwastraff clinigol *

Dylid bagio cynnyrch mislif, neu wastraff anifeiliaid anwes ddwywaith a'u rhoi yn eich bagiau du.

*Os oes angen i chi waredu gwastraff clinigol, cysylltwch â Hywel Dda drwy ffonio 01267 227641 neu anfon e-bost: Environment.team@wales.nhs.uk Ni ddylid byth roi gwastraff clinigol mewn bagiau gwastraff y cartref.

Rhowch nhw allan i'w casglu yn yr un lle ag y byddech chi'n gadael eich bagiau glas neu ddu*. Ni fyddwn yn casglu bagiau o whilfiniau ond gallwch eu rhoi mewn bin sbwriel llai. Gwnewch yn siŵr bod y gwastraff mewn bag ac wedi'i glymu.

*Os ydych yn rhannu ardal finiau, byddwn yn cysylltu â chi i roi gwybod i chi ble i roi eich bagiau porffor.

Defnyddiwch y bagiau porffor yn unig. Gallwch roi eich bagiau mewn bin sbwriel (nid whilfiniau) a'i roi allan i'w gasglu. Gwnewch yn siŵr bod y gwastraff mewn bag ac wedi'i glymu.

Nid ydym yn casglu gwastraff o whilfin preifat; ac ni chaiff eich gwastraff ei gasglu a bydd angen i chi ei dynnu o'r bin cyn i ni ei gasglu eto.

Byddwn yn anfon pecyn o fagiau porffor atoch pan fyddwch yn gwneud cais am y gwasanaeth. Gallwch wneud cais am ragor o fagiau ar-lein. Gall gymryd hyd at 10 diwrnod gwaith i'w dosbarthu felly archebwch nhw mewn da bryd.

Archebu rhagor o fagiau

Yn achos gwastraff hylendid, gallwch osod faint bynnag o fagiau porffor ag y mynnoch allan i'w casglu.

Nac oes, os oes gennych unrhyw fath o wastraff hylendid, bydd angen i chi wneud cais am ein gwasanaeth casglu gwastraff hylendid/cewynnau am ddim. Mae'n gyflym ac yn hawdd gwneud cais amdano. Ar ôl inni gael eich cais bydd eich bagiau porffor yn cael eu hanfon atoch ymhen 10 niwrnod gwaith.

Gwneud cais am gasgliad gwastraff hylendid/cewynnau

Gwneir casgliadau rhwng 7am a 3pm, felly bydd angen ichi osod eich bagiau allan cyn 7am ac aros tan ar ôl 3pm cyn rhoi gwybod i ni am hyn.

Cyn i chi roi gwybod am hyn, gwnewch yn siŵr eich bod wedi rhoi'r gwastraff allan ar y diwrnod cywir. Os nad ydych wedi rhoi unrhyw fagiau allan i'w casglu ar gyfer tri chasgliad yn olynol, byddwn yn cysylltu â chi i weld a oes angen y gwasanaeth arnoch mwyach.

Rhowch wybod i ni am unrhyw newidiadau i'ch gofynion, gall hyn gynnwys cymryd seibiant byr o'r gwasanaeth.

Ar ôl i chi roi gwybod am wastraff sydd heb ei gasglu, gadewch y gwastraff allan a byddwn yn dod i'w gasglu cyn gynted â phosibl.

Rhoi gwybod am wastraff sydd heb ei gasglu

Os nad ydych wedi rhoi unrhyw fagiau allan i'w casglu ar gyfer tri chasgliad yn olynol, byddwn yn cysylltu â chi i weld a oes angen y gwasanaeth arnoch mwyach. Rhowch wybod i ni am unrhyw newidiadau i'ch gofynion, gall hyn gynnwys cymryd seibiant byr o'r gwasanaeth.

Rhoi gwybod i ni am newid

Os ydych yn symud i dŷ newydd yn Sir Gaerfyrddin, llenwch ein ffurflen ar-lein a byddwn yn trefnu bod eich bagiau porffor yn cael eu casglu o'ch cyfeiriad newydd.

Os ydych yn symud y tu allan i'r sir, rhowch wybod i ni cyn i chi symud fel y gallwn ganslo eich casgliadau.

Rhoi gwybod i ni am newid

Gallwch ganslo'r gwasanaeth ar unrhyw adeg neu gymryd seibiant dros dro os nad oes angen y gwasanaeth arnoch am ychydig wythnosau.

Canslo gwasanaeth casglu gwastraff hylendid/cewynnau

Drwy ddarparu casgliadau ar wahân, gallwn atal y math hwn o wastraff rhag mynd i safleoedd tirlenwi, a bydd hefyd yn helpu i gynyddu ein cyfraddau ailgylchu.
Rydym wedi cyrraedd ein targedau blaenorol, ond mae angen gwneud rhagor os ydym am gyrraedd targed ailgylchu Llywodraeth Cymru o 70% erbyn 2025.

Amcangyfrifir bod dros 1 filiwn o dunelli o gynhyrchion hylendid amsugnol yn cael eu gwaredu'n flynyddol yn y DU, ac mae cwmni Natural UK yng Nghapel Hendre wedi datblygu proses i adfer y deunydd plastig a seliwlos a fyddai wedi cael ei anfon o'r blaen i safleoedd tirlenwi.


Mae'r broses adfer yn glanhau ac yn gwahanu'r plastigau a'r ffibrau cellwlos i'w hailddefnyddio; mae'r ffibrau cellwlos yn cael eu defnyddio ar gyfer amrywiaeth o ddibenion masnachol, gan gynnwys cynhyrchu byrddau ffibr a phaneli acwstig, ac mae'r plastigau yn cael eu hanfon at ailbroseswyr eilaidd i'w hailgylchu. Mae cynllun prawf hefyd ar y gweill lle mae'r ffibrau cellwlos o'r cewynnau yn cael eu defnyddio i roi wyneb newydd ar ffyrdd.

Llwythwch mwy