Cwestiynau Cyffredin - Ailgylchu a gwastraff

Diweddarwyd y dudalen ar: 28/07/2020

Dylai'r cwestiynau cyffredin canlynol ateb unrhyw gwestiynau posibl sydd gennych ynglŷn ag ailgylchu, binau a sbwriel. Cysylltwch drwy'r tab "Gofyn cwestiwn" os oes unrhyw beth y mae angen gwybodaeth ychwanegol arnoch amdano.

Dim ond drwy apwyntiad y ceir mynediad at y canolfannau ailgylchu ar hyn o bryd. Mae pob un o'n canolfannau ailgylchu ar agor saith diwrnod yr wythnos, heblaw Hendy-gwyn ar Daf sydd ar agor o ddydd Mercher i ddydd Sul a dydd Llun Gŵyl y Banc.

Mae slotiau apwyntiad 30 munud ar gael i'w harchebu ar-lein rhwng 8.30am a 3.30pm.   Byddwch yn gallu dod i'r ganolfan yn ystod eich slot hanner awr yn unig. Mae hyn yn sicrhau eich diogelwch chi a diogelwch ein staff. Peidiwch â dod i'r canolfannau ailgylchu heb apwyntiad gan y gofynnir i chi adael.

Trefnu apwyntiad

Er eich diogelwch chi a diogelwch ein staff, rydym yn cyfyngu ar nifer y bobl sy'n gallu mynd i mewn i'r canolfannau ailgylchu ar yr un pryd. Mae hyn yn sicrhau y gallwn gydymffurfio â mesurau cadw pellter cymdeithasol.

Rydym yn disgwyl y bydd nifer fawr o bobl eisiau defnyddio'r canolfannau. Er mwyn rheoli hyn yn ddiogel a lleihau ciwiau hir o draffig rydym yn defnyddio system apwyntiadau. Byddwch yn amyneddgar - eich diogelwch chi a diogelwch ein staff yw ein prif flaenoriaeth.

Gallwch drefnu apwyntiad ar-lein. Mae cofrestru dim ond yn cymryd munudau; bydd angen y wybodaeth ganlynol arnoch:

 • Eich manylion
 • Manylion y cerbyd

Ar ddechrau’r ffurflen gofynnir i chi fewngofnodi neu greu cyfrif Fy Hwb er mwyn eich helpu i reoli eich apwyntiad.

Bydd angen o hyd i chi ddod â phrawf preswylio i ddefnyddio'r ganolfan yn ogystal â thrwydded os oes angen un ar eich cerbyd.

Trefnu apwyntiad

Os oes angen i chi newid neu ganslo eich apwyntiad, a fyddech cystal â gwneud hynny cyn gynted â phosibl er mwyn i bobl eraill archebu eich slot. 

Os mai ar-lein y gwnaethoch chi drefnu eich apwyntiad, bydd dolen yn yr e-bost cadarnhau i ganslo neu newid eich archeb. Gallwch hefyd fewngofnodi i Fy Nghyfrif Hwb i weld manylion eich apwyntiad.

Os ydych am aildrefnu, gellir gwneud apwyntiadau bob dydd, a gallwch archebu ac ymweld ar yr un diwrnod os oes slotiau ar gael.

 

Gallwch gyrraedd unrhyw bryd o fewn eich slot hanner awr a chwblhau eich ymweliad, ond peidiwch â chyrraedd yn gynharach na 5 munud cyn yr amser dechrau sydd wedi'i neilltuo i chi gan na fyddwch yn gallu mynd i mewn i'r safle yn gynharach.  

Byddwch yn gyrru i bob bae yn ei dro. Ni fyddwch yn gallu cerdded rhwng y baeau gwahanol gan y bydd angen cadw pellter cymdeithasol. Rydym yn argymell eich bod yn pacio eich cerbyd er mwyn ei gwneud mor hawdd â phosibl i gael gafael ar eich gwastraff. Edrychwch ar gynllun safle'r ganolfan yr ydych yn ymweld â hi:

Cofiwch y bydd angen o hyd i chi ddod â phrawf preswylio i ddefnyddio'r ganolfan yn ogystal â thrwydded os oes angen un ar eich cerbyd.

Ni fyddwn yn gallu rhoi mynediad i chi os byddwch yn colli eich slot. Bydd angen i chi drefnu apwyntiad arall.

Os oes angen i chi ddod â cherbyd gwahanol i’ch apwyntiad, rhowch wybod i swyddog y safle pan fyddwch yn cyrraedd, a dangoswch gadarnhad o’ch apwyntiad a’ch prawf adnabod.

Os oes angen hawlen ar gyfer y cerbyd hwn, bydd angen yr hawlen arnoch hefyd. Os nad oes hawlen ddilys gennych, ni fydd hawl gennych i ddefnyddio’r cyfleusterau.

Lawrlwythwch ein canllaw cerbydau i weld a oes angen hawlen ar gyfer eich cerbyd.

Gallwch ymweld unwaith y dydd ac archebu un apwyntiad ar y tro hyd at bythefnos ymlaen llaw.

Bydd pob apwyntiad yn para 30 munud rhwng 8.30am a 4pm. Sicrhewch eich bod yn mynd i'r ganolfan ailgylchu yn ystod yr amser a neilltuir i chi yn unig. 

Cofiwch y bydd angen o hyd i chi ddod â phrawf preswylio i ddefnyddio'r ganolfan yn ogystal â thrwydded os oes angen un ar eich cerbyd.

Gallwch drefnu apwyntiad ar unrhyw ddiwrnod o’r wythnos a dewiswch amser sy’n gyfleus i chi am y 14 diwrnod canlynol.

Na allwch. Os nad ydych wedi trefnu apwyntiad peidiwch â theithio i'r ganolfan gan na fyddwch yn cael mynediad iddi.

Os oes argyfwng yn codi neu os yw'ch cerbyd yn torri lawr cyn eich apwyntiad, os yn bosibl canslwch eich apwyntiad er mwyn gadael i bobl eraill archebu eich slot amser.

Os mai ar-lein y gwnaethoch chi drefnu eich apwyntiad, bydd dolen yn yr e-bost cadarnhau i ganslo neu newid eich archeb. Gallwch hefyd fewngofnodi i Fy Nghyfrif Hwb i weld manylion eich apwyntiad.

Os yw amser eich apwyntiad wedi pasio, gallwch ond archebu ar gyfer y diwrnod nesaf ymlaen lle bo slot amser ar gael.

Bydd angen i chi ddod â'r canlynol i'w dangos i'r gweithiwr ar y safle cyn mynd i mewn:

Dylech arddangos eich trwydded ar eich borden flaen i'w dangos i'r gweithiwr. Ar ôl ei dilysu, gofynnir i chi ei rhoi mewn blwch casglu ar y safle

Yn anffodus, ni all staff helpu i ddadlwytho ar hyn o bryd. Mae hyn yn sicrhau eich diogelwch chi a'u diogelwch nhw yn ystod y cyfnod hwn. Gall rhywun o'r un aelwyd ddod gyda chi i ddadlwytho'ch gwastraff.  Gofynnwch i aelod o staff os ydych yn ansicr ble i waredu eich eitemau, neu os oes angen cymorth arnoch i roi eich eitemau yn y sgip dynodedig; ar ôl ichi eu tynnu nhw o'ch cerbyd.

Gallwch, ond bydd yn rhaid iddynt aros yn y cerbyd. 

Ni ddylai unrhyw un sy'n agored i niwed neu sy'n hunanwarchod ymweld â'r canolfannau ailgylchu. 

Nac oes. Peidiwch ag ymweld â'r canolfannau ailgylchu os ydych yn hunanynysu neu'n dangos symptomau - gan gynnwys gwres uchel a/neu beswch newydd parhaus.

A fyddech cystal â chanslo eich apwyntiad a'i aildrefnu pan fyddwch yn teimlo'n well gan ddilyn canllawiau'r llywodraeth ynghylch hunanynysu â symptomau Coronafeirws.

Sicrhewch fod unrhyw wastraff yr amheuir ei fod wedi'i heintio â COVID-19 yn cael ei fagio'n ddwbl a'i gadw ar eich eiddo am o leiaf 72 awr cyn ei waredu.

Nid oes newid i'r mathau o wastraff y gallwch ddod ag ef i'r canolfannau ailgylchu. Ewch i wefan CWM Environmental i weld rhestr o'r hyn y gallwch fynd ag ef i'r safle hwn neu defnyddiwch ein A-Y ailgylchu.

Ar hyn o bryd, gofynnwn i chi beidio â dod â bagiau du oni bai ei fod yn angenrheidiol. Mae casgliadau biniau'n parhau yn ôl yr arfer felly dylech roi bagiau du allan i'w casglu wrth ymyl y palmant fel arfer.
  
 Os oes angen i chi ddod â bagiau du, dylech eu sortio gartref a sicrhau nad ydynt yn cynnwys unrhyw beth y gellir ei ailgylchu naill ai yn y ganolfan neu yn eich bagiau glas.

Ceisiwch ailgylchu cymaint ag y gallwch a helpwch ni i leihau faint o sbwriel sy'n mynd i safleoedd tirlenwi. Os nad ydych yn sicr am yr hyn y gellir ei ailgylchu, edrychwch ar adran A-Y ailgylchu ar ein gwefan.

Dim ond i Nant-y-caws y gallwch ddod â haenau o asbestos neu symiau mawr o blastrfwrdd ac asbestos rhydd. Os mai hwn yw'r unig wastraff rydych yn dod ag ef i'r safle, does dim angen trefnu apwyntiad. Bydd angen i chi fynd â'r deunydd dros y bont bwyso a thalu'r tâl gwaredu priodol. Ffoniwch 01267 275536 i weld y ffioedd gwaredu diweddaraf.

Os ydych yn dod â gwastraff ychwanegol ar yr un pryd, bydd angen ichi drefnu apwyntiad ac ewch â'r gwastraff hwnnw i ran o'r safle lle y mae Canolfan Ailgylchu Gwastraff y Cartref.

Na allwch, rhaid i chi giwio ac aros eich tro i sicrhau bod y preswylwyr o'ch blaen yn gallu dadlwytho eu holl wastraff wrth gadw pellter cymdeithasol. Byddwch yn amyneddgar ac yn garedig i eraill, mae'n bosibl y bydd eich ymweliad yn cymryd mwy o amser nag arfer.  

Gallwch brynu Compost Hud Myrddin am £2.50 y bag. Rhaid bod gennych yr union swm o arian. Ni fyddwn yn gallu rhoi unrhyw newid.

Dim ond y rheiny sydd wedi trefnu apwyntiad fydd yn gallu prynu compost. Ni chaniateir i chi drefnu apwyntiad ar gyfer prynu compost yn unig, ac ni fydd unrhyw un sy'n dod i'r safle i brynu compost yn unig yn cael mynediad. 

Os nad yw eich cerbyd ar ein rhestr o gerbydau a waherddir, gallwch brynu bagiau o gompost yn unrhyw un o'n canolfannau ailgylchu.

Os ydych yn defnyddio cerbyd y mae angen hawlen i'w ddefnyddio neu gerbyd a waherddir rhag mynd i mewn i'n canolfannau ailgylchu, gallwch barhau i brynu compost o Nant-y-caws heb fynd i mewn i'r ganolfan ailgylchu.  Trowch i'r dde wrth fynd i mewn o'r ffordd fynediad ac ewch i swyddfa'r bont bwyso.

Gwiriwch a oes angen caniatâd arnoch

Rhaid bod gennych yr union swm o arian i dalu am eu gwaredu, ni fyddwn yn gallu rhoi unrhyw newid.  Ewch i wefan Cwm Environmental i weld y ffïoedd diweddaraf.

Na, darperir ein safleoedd ar gyfer trigolion Sir Gaerfyrddin yn unig ac rydym yn gwirio bod pawb sy’n eu defnyddio yn byw yn y Sir.  Bydd angen i chi ddod ag un o'r canlynol i ddangos prawf o'ch preswyliaeth: eich trwydded yrru, eich bil y Dreth Gyngor gyfredol, neu eich bil cyfleustodau (heb fod yn hŷn na 3 mis).

Os nad ydych yn breswylydd a bod angen i chi glirio gwastraff ar gyfer perthynas yn dilyn profedigaeth deuluol, yna cysylltwch â ni.

Na, ni all ein canolfannau ailgylchu dderbyn gwastraff busnes. Rhaid cael gwared ar hwnnw gan ddefnyddio cyfleuster trwyddedig sy'n bodloni'r gofynion Dyletswydd Gofal. Mae gan Orsaf Drosglwyddo Nantycaws, Caerfyrddin, gyfleusterau ar gyfer gwastraff y cartref a gwastraff busnes a hefyd mae nifer o safleoedd trwyddedig preifat y gellir dod o hyd iddynt ar-lein drwy chwilio 'waste transfer stations in my area’.  Bydd y rhan fwyaf o'r cyfleusterau sy'n derbyn gwastraff masnachol yn codi tâl am ei waredu.

Mae gadael gwastraff masnachol mewn Canolfannau Ailgylchu Gwastraff y Cartref yn drosedd dan Ddeddf Diogelu'r Amgylchedd 1990, a allai arwain at ddirwy diderfyn a hyd at 5 mlynedd yn y carchar.

Mae ein canolfannau ailgylchu at ddefnydd trigolion Sir Gaerfyrddin er mwyn gwaredu gwastraff y cartref yn unig. Mae cyflwyno system hawlen am ddim wedi ein helpu i sicrhau nad yw busnesau yn defnyddio’r canolfannau ailgylchu yn anghyfreithlon i waredu gwastraff masnachol.

Yn dibynnu ar y math o gerbyd rydych yn ei ddefnyddio, efallai y bydd angen i chi wneud cais am hawlen am ddim i ddefnyddio'r canolfannau ailgylchu. Bydd yr hawlen yn caniatáu i chi gael mynediad i unrhyw ganolfan ailgylchu yn Sir Gaerfyrddin hyd at 12 gwaith y flwyddyn.

Bydd eich hawlen yn cael ei chofrestru ar gyfer y cerbyd rydych yn ei yrru. Pan fyddwch yn cyrraedd y ganolfan ailgylchu, bydd aelod o staff yn gofalu bod manylion eich hawlen yn cyfateb i rai eich cerbyd, ac yn tynnu un o'r 12 tab sydd ar yr hawlen i ddangos ei bod wedi ei defnyddio.

Gwirio a oes angen hawlen arnoch

Mae’r cynllun hawlen am ddim yn weithredol yn ein holl ganolfannau ailgylchu. Y math o gerbyd yr ydych yn dod ag ef i'r ganolfan ailgylchu sy’n pennu p'un a oes angen hawlen arnoch ai peidio. Os oes angen hawlen arnoch, gallwch wneud cais ar-lein.

Gwirio a oes angen hawlen arnoch

Os oes angen hawlen ar eich cerbyd gallwch wneud cais ar-lein.

Bydd angen i chi ddarparu'r wybodaeth ganlynol:

 • Eich manylion
 • Manylion y cerbyd
 • Copï/sgan o'ch holl llyfr log V5CW eich cerbyd
 • Prawf o'r cyfeiriad - Dim ond un prawf o'r cyfeiriad sydd angen i chi ei anfon a gallai fod yn gopi o'ch bil y Dreth Gyngor, bil cyfleustodau (heb fod yn hŷn na 3 mis) neu drwydded yrru.

Gwirio a oes angen hawlen arnoch   GWNEUD CAIS AM HAWLEN

Bydd angen i chi ddarparu copi o'ch dogfen cofrestru cerbyd V5CW yn ogystal â dogfen fel prawf o'r cyfeiriad, sy'n cyfateb i'r cyfeiriad a gofrestrwyd ar eich ffurflen V5CW.

Fel prawf o'r cyfeiriad rydym yn derbyn y dogfennau canlynol:

 • Trwydded yrru
 • Eich Bil Dreth Gyngor
 • Bil cyfleustod, (heb fod yn hŷn na 3 mis)

Ar ôl i ffurflen gais wedi'i chwblhau a'r dogfennau atodol ddod i law a chael eu dilysu, bydd yr hawlenni'n cael eu cyflwyno o fewn 10 diwrnod gwaith.

Gallwch wneud cais am hawlen os yw'r cerbyd wedi'i gofrestru i fusnes, cyhyd â bo gennych ganiatâd y cwmni i ddefnyddio'r cerbyd at ddibenion personol a'ch bod yn cludo gwastraff y cartref yn unig. Ynghyd â'ch ffurflen gais am hawlen, bydd angen i chi ddarparu'r canlynol:

 • Llythyr pennawd y cwmni gan eich cyflogwr sy'n datgan bod gennych ganiatâd i ddefnyddio'r cerbyd at ddibenion personol.
 • Copi/sgan o lyfr log V5C y cerbyd - sy'n dangos yr enw a'r cyfeiriad y mae'r cerbyd wedi'i gofrestru iddynt.
 • Prawf o'ch cyfeiriad - Dim ond un prawf o'ch cyfeiriad sydd angen i chi ei anfon a gallai fod yn gopi o'ch bil y Dreth Gyngor, bil cyfleustodau (heb fod yn hŷn na 3 mis) neu drwydded yrru.

Gwneud cais am hawlen

Os ydych yn byw mewn tŷ a rennir ag unigolion nad ydynt yn perthyn i chi, gan ffurfio mwy nag un aelwyd yn yr un eiddo, gallwch wneud cais am hawlen. 

Ynghyd â'ch cais am hawlen, bydd angen i chi gyflwyno:

 • Copi o'ch V5C
 • Bil y Dreth Gyngor

Os caiff eich bil y Dreth Gyngor ei roi i'ch landlord, gallwch wneud cais am hawlen, ond bydd angen i ni wneud gwiriadau pellach o ran eich cais. 

Ni fydd hawl gan gerbydau amaethyddol, faniau ceffylau, lorïau codi, cerbydau â chawell, cherbydau llen ochr/ochr a cerbydau dros 3.5 tunnell gan gynnwys faniau bocs a faniau â phaneli gwympedig fynd i mewn i'r canolfannau ailgylchu.

Ni chaniateir chwaith unrhyw gerbydau sy'n tynnu trelar fwy na 2.44 metr/8 troedfedd waeth faint o echelau sydd ganddynt  Ni chaniateir i faniau â phaneli 3.5 tunnell, na thryciau agored cab sengl dynnu unrhyw drelars yn y canolfannau ailgylchu.

Na, mae'r hawlen wedi ei chofrestru i'ch cerbyd chi, felly ni ellir ei throsglwyddo.

Mae eich hawlen yn dechrau o'r mis y cewch hi ac ni allwch ymweld fwy na 12 gwaith mewn unrhyw gyfnod o 12 mis. Byddwch yn dal i allu defnyddio'r ganolfan ailgylchu gydag unrhyw gerbyd nad oes angen hawlen ar ei gyfer e.e. car, 4x4, SUV, cerbyd cludo pobl ac ati.

12 mis ar ôl dyddiad cyflwyno'r hawlen, byddwch yn gallu gwneud cais arall am hawlen newydd.

Sut ydw i'n adnewyddu fy hawlen?

Dim ond ar ôl ichi ddefnyddio 10 neu fwy o'ch tocynnau y bydd angen ichi adnewyddu eich hawlen.  Pan fyddwch yn adnewyddu eich hawlen, byddwch yn derbyn e-bost/llythyr a fydd yn cynnwys cyfarwyddiadau ynghylch beth i'w wneud.  Os na fyddwch yn derbyn y cyfarwyddiadau hyn, ffoniwch Cwm Environmental ar 01267 225520

Os gwnaethoch gais mwy na 12 mis yn ôl a bod gennych 3 thocyn ar ôl o hyd, defnyddiwch y rhai sy'n weddill.

Nac oes, byddwch yn dal i allu ei defnyddio hyd nes y byddwch wedi ymweld 12 gwaith.

Caniateir defnyddio trelars gyda chyfyngiadau. Y maint mwyaf yw 2.44 metr (8 troedfedd) o hyd gwely, waeth faint o echelau sydd ganddynt. I weld pa gerbydau a ganiateir gyda threlars, defnyddiwch ein canllaw cerbydau.

Gwiriwch a oes angen caniatâd arnoch

Os credwch fod eich cerbyd a addaswyd yn perthyn i gategori'r drwydded, cysylltwch a ni cyn gwneud cais am drwydded.

Bydd, dylech logi'r cerbyd am 3 diwrnod neu lai yn unig a bydd angen ichi ddefnyddio manylion eich cerbyd eich hunan pan fyddwch yn trefnu apwyntiad. Pan fyddwch yn dod, bydd angen ichi sicrhau bod gennych y canlynol:

 • Cyfeirnod eich archeb
 • Dogfennau llogi cerbyd
 • Prawf preswylio

Oes, os yw eich cerbyd yn cludo gwastraff cartref, a'i fod yn fath o gerbyd sy'n cael ei ganiatáu fel yr hyn a esbonnir yn ein canllaw cerbyd.

GWIRIO A OES ANGEN HAWLEN ARNOCH

Gallwch, os ydych yn preswylio yn Sir Gaerfyrddin a'ch bod yn cludo gwastraff y cartref. 

Gall rheolwyr y safle hefyd wrthod mynediad os ydynt yn amau bod y cerbyd yn cael ei ddefnyddio i gario gwastraff masnachol.

Mewn sir lle mae mwy na 90,000 o gartrefi, mae llawer o wastraff bwyd yn cael ei gynhyrchu - bydd y swm lleiaf yn cael effaith. Mae'r effaith honno yn ddibynnol arnoch chi!

Os ydych yn rhoi eich gwastraff bwyd yn eich bag du mae'n mynd i safle tirlenwi. Wrth i wastraff bwyd bydru yn y safle tirlenwi, mae'n gollwng methan sef nwy tŷ gwydr sy'n gyfrifol am newid hinsawdd.

Defnyddir y bwyd rydym yn ei gasglu o’ch bin gwyrdd i gynhyrchu trydan ac i wneud gwrtaith. Gall 6 bag te sydd wedi'u hailgylchu gynhyrchu digon o drydan i ferwi tegell am baned arall.

Mae rhoi eich gwastraff bwyd yn eich bin bwyd gwyrdd hefyd yn rhwystro anifeiliaid rhag rhwygo eich bagiau du.

Maent yn cael eu dosbarthu i bob cartref rhwng mis Hydref a mis Mawrth. Defnyddiwch ein traciwr dosbarthu  i weld pryd fyddwch chi’n eu cael.

Rydym yn dosbarthu 3 rholyn, sef 156 bag bob blwyddyn i bob aelwyd. Mae hynny'n ddigon ar gyfer 3 bag ym mhob casgliad wythnosol, ond os ydynt yn dod i ben, gallwch gasglu rholyn ychwanegol o'ch canolfan cwsmeriaid Hwb agosaf.

Os nad oes unrhyw un yn eich aelwyd sy'n abl yn gorfforol i wneud hyn, gallwch ofyn i'r tîm gwasanaeth cwsmeriaid ddosbarthu rholyn arall drwy ffonio 01267 234567. Gallwch hefyd ddefnyddio bagiau a brynwyd mewn siopau, ond sicrhewch eu bod wedi'u labelu fel rhai 'compostadwy' a'u bod yn gallu mynd i mewn i'ch cadi bach brown.

Bydd y bagiau glas yn cael eu gadael o fewn ffiniau'ch eiddo neu yn eich man casglu biniau arferol.

Defnyddiwch y traciwr dosbarthu i weld a yw eich cyfeiriad wedi derbyn y dosbarthiad. Os yw'n dangos bod y bagiau wedi'u dosbarthu i'ch cyfeiriad ond nid ydych wedi derbyn eich bagiau, byddwch yn gallu llenwi ein ffurflen 'heb dderbyn bagiau glas' i roi gwybod i ni. Gall oedi i ddosbarthiadau a drefnwyd ddigwydd yn ystod cyfnodau o dywydd garw a cherbydau sy'n torri i lawr.

Efallai bod eich cymdogion ar wahanol lwybr dosbarthu i chi. Yn aml, gall tai ar draws y ffordd neu ymhellach i lawr y stryd fod ar lwybrau dosbarthu gwahanol. Felly, mae'n bosibl y byddwch yn cael bagiau ar wahanol adegau. Defnyddiwch y traciwr dosbarthu i weld pryd fydd eich bagiau yn cael eu dosbarthu.

Os yw'n dangos y dylech fod wedi derbyn eich bagiau, rhowch wybod i ni drwy gwblhau ein ffurflen heb dderbyn bagiau.

Rydym yn gofyn i wardeiniaid dderbyn y bagiau ar gyfer yr holl breswylwyr neu drefnu i ni gael mynediad er mwyn i ni allu eu dosbarthu.

Defnyddiwch y traciwr dosbarthu i weld a ddylech fod wedi eu derbyn. Os yw'n dangos y dylech fod wedi derbyn eich bagiau, siaradwch â'ch warden yn y lle cyntaf ac yn dilyn hynny, rhowch wybod inni drwy gwblhau ein ffurflen heb dderbyn bagiau.

Ar gyfer unrhyw safleoedd tai newydd lle mae gwaith adeiladu yn dal i ddigwydd mewn rhannau o'r safle, byddwn yn gofyn i'r datblygwr dderbyn y bagiau glas / bagiau i'r bin bwyd a'u dosbarthu i'r preswylwyr.

Defnyddiwch y traciwr dosbarthu i weld a ddylech fod wedi eu derbyn. Os yw'n dangos y dylech fod wedi derbyn eich bagiau, siaradwch â'r datblygwr yn y lle cyntaf ac yn dilyn hynny, rhowch wybod inni drwy gwblhau ein ffurflen heb dderbyn bagiau.

 • Os yw eich man casglu fel arfer ar ddiwedd y lôn, byddwn yn gadael y bagiau yno.
 • Os ydych yn defnyddio byncer, byddwn yn gadael y bagiau y tu mewn i'r byncer. 
 • Os ydych yn defnyddio whilfin, byddwn yn gadael y bagiau wrth ymyl y bin.

Na. Caiff bagiau glas eu dosbarthu ar gyfer ailgylchu gwastraff y cartref yn unig. Mae gan yr holl fusnesau ddyletswydd gofal i waredu eu gwastraff yn briodol drwy gytundeb gwastraff masnachol â chludwr gwastraff cofrestredig. 

Mae rhai aelwydydd yn cael eu gwasanaethu gan gerbydau llai â chaets sy'n golygu nad yw'r gwastraff bwyd yn cael ei storio yn yr un ffordd ag ein cerbydau casglu mwy o faint. Mae bagiau leinio mawr wedi'u rhoi i'r aelwydydd hyn gan eu bod yn gryfach a'u bod yn cadw'r gwastraff yn fwy diogel.

Os oes bagiau leinio mawr wedi'u rhoi i chi, mae'n bwysig iawn i chi eu defnyddio, hyd yn oed os ydych yn defnyddio'r bagiau leinio ar gyfer y cadis llai, gan eu bod yn atal gwastraff rhag cwympo allan o'r cerbyd.

 

Gallwch roi gweddillion bwyd, pilion llysiau, cig a physgod gan gynnwys esgyrn, cregyn bwyd môr, gwastraff bwyd anifeiliaid, masgl wyau, bagiau te a gwaddodion coffi yn eich cadi brown / bin bwyd gwyrdd. Edrychwch ar ein rhestr A-Y ailgylchu i weld rhestr lawn o'r hyn sy'n mynd yn eich bin bwyd gwyrdd.

Byddwn yn rhoi cadi brown i chi ar gyfer y gegin a bin gwyrdd ar gyfer y casgliad wythnosol.  Rydym hefyd yn darparu bagiau bin bwyd er mwyn ei gwneud yn haws ichi ailgylchu eich holl wastraff bwyd.

Cwblhewch ein ffurflen ar-lein i ofyn am gadi brown / bin bwyd gwyrdd newydd.  Neu casglwch un am ddim o'ch Hwb Gwasanaethau Cwsmeriaid agosaf.

Gofyn am gadi brown / bin gwyrdd

Edrychwch ar ein rhestr A-Y ailgylchu i gael gwybod am yr hyn sy'n gallu cael ei roi yn eich bag glas neu'ch bin bwyd gwyrdd. Os ydych chi'n ailgylchu popeth y gallwch ond rydych yn dal i gael anhawster o ran cadw at derfyn y bagiau du, gallech fod yn gymwys i wneud cais i gynyddu eich lwfans bagiau du. Cwblhewch ein ffurflen ar-lein i wneud cais i gynyddu eich lwfans bagiau du.

Ar gyfartaledd mae bron hanner cynnwys bagiau du yn Sir Gaerfyrddin yn gallu cael ei ailgylchu a gwastraff bwyd yw cymaint â chwarter ohono.

Mae'n rhaid i ni gyrraedd targed ailgylchu Llywodraeth Cymru o 70% erbyn 2025 er mwyn osgoi dirwy sylweddol ac yn bwysicach fyth, mae ailgylchu yn llawer gwell i'r amgylchedd na chladdu ein gwastraff ar safle tirlenwi.

Os byddwch yn rhoi cymaint ag y gallwch yn eich bagiau glas ac yn eich bin bwyd gwyrdd ac yn mynd ag eitemau eraill megis hen ddillad/esgidiau a gwydr i'r banciau neu'r canolfannau ailgylchu, byddwch yn ein helpu i gyflawni hyn.

Byddech yn synnu cyn lleied o bethau sydd angen mynd yn eich bag du - edrychwch ar ein rhestr A-Y ailgylchu i gael rhagor o fanylion.

Os yw eich hawlen ar goll neu wedi'i dwyn, rhowch wybod i ni. Pan fyddwn wedi gwirio eich gwybodaeth byddwn yn ailgyhoeddi nifer y tocynnau oedd gennych yn weddill. Cofiwch, os ydych eisoes wedi defnyddio pob un o'r 12 tocyn sy'n rhan o'ch hawlen,  ni fyddwch yn gallu ei hadnewyddu hyd nes 12 mis o'r dyddiad cyhoeddi gwreiddiol.

Rhoi gwybod am hawlen sydd ar goll/wedi'i dwyn

Mae'n rhaid gosod y gwastraff gardd yn rhydd yn y bin (peidiwch â defnyddio unrhyw fagiau). NI FYDD unrhyw wastraff sy'n cael ei osod y tu allan i'r bin yn cael ei gasglu.

Ie, i mewn â nhw... 

 • Toriadau gwrychoedd, coed a llwyni; gwreiddiau; toriadau a chribinion porfa;dail; planhigion, blodau a chwyn.

Na, peidiwch â'u cynnwys...

 • Bagiau plastig, potiau a hambyrddau; briciau, rwbel, pridd a cherrig; ffensiau, siediau a physt; gwastraff bwyd yn cynnwys crafion; boncyffion coed a changhennau dros 4 modfedd (10cm) o ddiamedr; gwellt gwely, gwasarn ac ysgarthion anifeiliaid; chwyn ymwthiol fel canclwm Siapan, yr efwr enfawr a’r ffromlys chwarennog.

NI FYDD eich bin yn cael ei wagio os yw'n cynnwys eitemau nad ydynt yn cael eu caniatáu. Byddwn yn ymchwilio i achosion cyson o halogi ac os bydd yn parhau mae'n bosibl y daw'r gwasanaeth i ben.

Peidiwch â gorlenwi na chywasgu'r gwastraff yn y bin. Os bydd y bin yn rhy drwm i'r lori ei godi NI FYDD yn cael ei wagio.

Rydym yn dosbarthu tri rholyn i bob cartref rhwng mis Hydref a mis Mawrth.  Os bydd angen rhagor o fagiau arnoch byddwch yn gallu casglu un rholyn o un o'n mannau casglu bagiau glas.

Nid oes terfyn ar nifer y bagiau glas sy'n gallu cael eu rhoi allan i'w casglu.

Caiff bagiau glas eu casglu bob pythefnos. Gallwch wirio'ch dyddiad casglu ar ein gwefan, drwy roi eich cod post yn y blwch ar waelod y dudalen hon. Ar ôl i chi wneud hynny, byddwch hefyd yn gallu lawrlwytho copi o'ch calendr ailgylchu / casglu biniau ar gyfer eich ardal.

Papur/Cardbord - papurau newydd/cylchgronau, catalogau, cyfeirlyfrau ffôn, post di-ofyn, papur ysgrifennu, papur wedi'i ddarnio, amlenni, cartonau bwyd a diod, bocsys grawnfwydydd, bocsys cardbord, tiwbiau papur toiled/papur cegin, bocsys wyau, deunydd pecynnu prydau parod.

Plastig - poteli plastig, potiau iogwrt, tybiau marjarîn, basgedi plastig/cynwysyddion prydau parod, cambrenni cotiau plastig, ffilm blastig.

Metelau - caniau bwyd a diod, erosolau, cloriau jariau jam, ffoil.

Edrychwch ar ein rhestr A-Y ailgylchu i weld rhestr lawn o'r hyn sy'n mynd yn eich bagiau glas.

Byddwn yn anfon e-bost neu’n ysgrifennu atoch cyn y bydd angen i chi adnewyddu eich tanysgrifiad.

Byddwn yn casglu eich gwastraff gardd bob pythefnos rhwng Mawrth a Tachwedd.

Byddwn yn rhoi gwybod ichi pryd fydd eich diwrnod casglu pan fyddwch yn tanysgrifio. Bydd casgliadau'n digwydd bob pythefnos. Cofiwch y gallai'r diwrnodau casglu newid yn ystod, neu ar ôl, gwyliau'r banc.

Rhaid rhoi’r bin gwastraff gardd yn yr un man ag y caiff eich sbwriel/deunyddiau ailgylchu eu casglu ohono.

Byddwn yn darparu whilfin 240 litr, a fydd hyn cyfwerth â thua chwe bag gwastraff o faint safonol. Fodd bynnag, cofiwch mae'n rhaid i chi roi eich gwastraff gardd yn rhydd yn y bin.

Bydd yr holl danysgrifiadau yn rhedeg yn flynyddol ac yn digwydd rhwng mis Mawrth a Thachwedd. Byddwch yn talu'r gost lawn pa bynnag adeg o'r flwyddyn rydych yn tanysgrifio i'r gwasanaeth, hyd yn oed os mai dim ond ychydig o gasgliadau sydd eu hangen arnoch.

NI FYDDWN yn gallu cynnig unrhyw ad-daliadau. Os ydych am ganslo eich tanysgrifiad, rhowch wybod i ni a byddwn yn dirwyn y gwasanaeth i ben ar unwaith.

Os byddwch yn symud o fewn y sir gallwch fynd â'r bin gyda chi i'ch cyfeiriad newydd. Rhowch wybod i ni o leiaf 10 diwrnod gwaith cyn y mae'n rhaid i chi symud er mwyn i ni sicrhau bod eich bin yn cael ei wagio yn eich cyfeiriad newydd. Os byddwch yn symud y tu allan i'r sir, cysylltwch â ni er mwyn i ni drefnu casglu'r bin.

Nid yw casglu gwastraff gardd yn wasanaeth statudol. Mae'r gost yn cynnwys llogi'r bin a chasglu’r gwastraff bob pythefnos. Mae hyn hefyd yn fwy teg i drigolion nad oes gardd ganddynt, sy'n dewis compostio gartref, neu sy'n dymuno peidio â defnyddio'r gwasanaeth.

Bydd eich gwasanaeth yn dechrau pan fyddwn yn dosbarthu eich bin. Ein nod yw dosbarthu'r bin o fewn 10 diwrnod gwaith ar ôl derbyn eich taliad. Fodd bynnag, efallai na fydd hyn yn bosibl yn ystod cyfnodau prysur, megis ar ddechrau blwyddyn tanysgrifio newydd, oherwydd y galw mawr.

Er mwyn cynnal gwasanaeth cost effeithiol penderfynwyd peidio â darparu'r gwasanaeth yn ystod misoedd y gaeaf, pan nad oes llawer iawn o wastraff gardd yn cael ei gynhyrchu.

Gellir compostio gwastraff gardd gartref neu fynd ag ef i un o'n canolfannau ailgylchu gwastraff cartref. Gellir prynu biniau compostio oddi wrthym am £12 gan gynnwys cludiant.

Efallai y byddai modd ichi uno gyda'ch cymydog sydd â mwy o le i gadw'r whilfin. Trwy wneud hynny, byddwch yn dal i elwa ar y gwasanaeth ac yn arbed arian drwy rannu'r gost.

Os nad ydych chi'n credu y byddwch yn gallu trafod whilfin 240 litr anfonwch e-bost at Gwastraff.Gardd@sirgar.gov.uk er mwyn inni eich cynghori ynghylch opsiynau eraill.

Mae'n bosibl na fydd pob eiddo yn addas ar gyfer y gwasanaeth hwn oherwydd cyfyngiadau mynediad i'n cerbydau casglu. Rydym yn cadw'r hawl i benderfynu p'un ai bod modd inni gynnig y gwasanaeth casglu gwastraff gardd neu beidio.

Bydd, os yw'n ymarferol i wneud hynny. Llenwch y ffurflen gais ar-lein. Byddwn yn ymweld â'ch eiddo yn gyntaf er mwyn gwneud gwiriadau cyn ein bod yn gallu cynnig y gwasanaeth ichi. Byddwn yn anfon y penderfyniad atoch drwy e-bost o fewn 10 diwrnod gwaith.

Na, dim ond gwastraff gardd yn y bin fydd yn cael ei gasglu.

Oes, cyhyd â'ch bod yn talu'r gost flynyddol ar gyfer y gwasanaeth casglu ar gyfer bob bin, gallwch gael cynifer o finiau a fynnoch.

Os na dderbynnir taliad, bydd y casgliadau'n dod i ben a'r bin yn cael ei symud o'ch cartref.

Na, mae'r gwasanaeth hwn ar gyfer aelwydydd yn unig.

Gallwch, os ydych yn preswylio yn Sir Gaerfyrddin a'ch bod yn cludo gwastraff y cartref.
Mae'n bosibl y bydd rheolwyr y safle yn gwrthod mynediad os byddant yn amau bod y cerbyd yn cael ei ddefnyddio i gludo gwastraff masnachol.

Oes, ond bydd angen i ni gynnal asesiad ynghylch mynediad i'ch eiddo yn gyntaf.  I wneud cais am y gwasanaeth hwn, bydd angen i chi ffonio 01267 234567. Byddwn yn gofyn rhai cwestiynau am eich eiddo a’ch man casglu arfaethedig.

Ar ôl i ni gael eich cais, caiff ei asesu gan ein tîm a gwneir penderfyniad ynghylch a oes modd inni gynnig y gwasanaeth hwn i chi ai peidio.  Dim ond unwaith y bydd angen i ni asesu eich eiddo.  Os byddwch yn gwneud cais am unrhyw gasgliadau gwastraff ychwanegol, byddwn yn casglu o'r un man.

Os oes eitemau yn eich bag du nad ydynt yn gallu cael eu hailgylchu ac os nad ydych yn gyfforddus ag agor y bag yn y ganolfan ailgylchu, rhowch y bag allan i'w gasglu wrth ymyl y ffordd.

Bydd yn rhaid agor unrhyw fagiau du yr ydych yn dod â nhw i'r ganolfan ailgylchu.

Rydym yn argymell eich bod yn didoli deunyddiau y gellir eu hailgylchu oddi wrth y deunyddiau na ellir eu hailgylchu cyn dod i'r ganolfan ailgylchu. Mae modd ailgylchu nifer o eitemau'r cartref, un ai yn eich bag glas neu yn eich bin gwastraff bwyd.

Mae modd ailgylchu eitemau eraill megis gwydr, dillad ac eitemau trydanol bach yn y ganolfan ailgylchu neu mewn banciau ailgylchu llai.

Edrychwch ar y A-Y o Ailgylchu i gael gwybod beth y gellir ei ailgylchu.

Os byddwch yn dod â bagiau du i'r ganolfan ailgylchu, bydd angen i chi eu sortio nhw yn ein mannau didoli pwrpasol. Byddwch yn cael menig, ffedogau, gefeiliau a chwistrell gwrthfacteria a bydd biniau wedi'u labelu ar gael er mwyn i chi roi eich deunyddiau ailgylchadwy ynddynt. Bydd arwyddion yn y mannau didoli yn egluro'r hyn y mae angen i chi ei wneud, ond os ydych yn ansicr, bydd staff wrth law i roi cyngor.

 

Mae man penodedig ym mhob un o'n canolfannau ailgylchu. Gallwch chi rhoi eich eitemau i'w hailgylchu yn y biniau sydd wedi'u labelu yn y mannau hyn. Os nad ydych yn siŵr beth i'w wneud, mae ein staff wrth law i'ch helpu.

Rydym yn argymell eich bod yn didoli eich bagiau du gartref cyn dod i'r ganolfan ailgylchu. Mae modd ailgylchu nifer o eitemau'r cartref, naill ai yn eich bag glas neu yn eich bin gwastraff bwyd.

Mae modd ailgylchu eitemau eraill megis gwydr a dillad yn y ganolfan ailgylchu neu mewn banciau ailgylchu llai. Cofiwch wahanu'r rhain cyn dod fel eu bod yn barod i'w rhoi yn y man/bin cywir.

Gallwch wirio pa eitemau y gallwch eu hailgylchu yn ein rhestr A-Y ailgylchu.

Ar gyfartaledd mae bron hanner cynnwys bagiau du yn Sir Gaerfyrddin yn gallu cael ei ailgylchu. Drwy wahanu'r deunydd ailgylchadwy hyn, rydym yn gobeithio cynyddu ein cyfradd ailgylchu gyffredinol, a helpu Sir Gaerfyrddin i gyrraedd targed Llywodraeth Cymru o 70% erbyn 2025 ac osgoi dirwy sylweddol.

Rydym yn argymell eich bod yn didoli eich bagiau du gartref cyn dod i'r ganolfan ailgylchu. Gwahanwch eitemau sy'n gallu cael eu rhoi mewn biniau unigol yn y ganolfan ailgylchu megis gwydr, papur / cardbord, dillad ac esgidiau, gwastraff gardd ac ati.

Mae modd ailgylchu nifer o eitemau'r cartref hefyd, un ai yn eich bag glas neu yn eich bin bwyd gwyrdd.

Gallwch wirio pa eitemau y gallwch eu hailgylchu yn ein rhestr A-Y ailgylchu.

Mae modd ailgylchu'r rhan fwyaf o eitemau'r cartref, un ai yn eich bag glas, yn eich bin gwastraff bwyd, yn y banciau ailgylchu neu yn ein canolfannau ailgylchu. Nid oes hawl i roi unrhyw beth sy'n gallu cael ei ailgylchu yn eich bagiau du.

Fodd bynnag, nid yw rhai eitemau yn gallu cael eu hailgylchu a dylech eu rhoi yn eich bag du. Mae hyn yn cynnwys pethau fel gwasarn cathod, hancesi papur, clytiau ystafell ymolchi / cegin a chynnwys eich hwfer.

Gallwch wirio pa eitemau y gallwch eu hailgylchu yn ein rhestr A-Y ailgylchu.

Llwythwch mwy