Nantycaws, Caerfyrddin
Canolfan Ailgylchu Gwastraff y Cartref Nantycaws , Heol Llanddarog, Nantycaws, Sir Gaerfyrddin, SA32 8BG

Gwybodaeth bwysig

Coronafeirws (COVID-19)

Dim ond drwy apwyntiad y gellir ymweld â'r ganolfan ailgylchu i waredu unrhyw wastraff y cartref. Gallwch drefnu apwyntiad ar unrhyw ddiwrnod o’r wythnos a dewiswch amser sy’n gyfleus i chi am y 14 diwrnod canlynol.

Cyn trefnu apwyntiad, gofynnir i chi ystyried a allech ddefnyddio ein casgliadau deunydd ailgylchu/biniau, gwastraff swmpus neu'r gwasanaeth casglu gwastraff gardd.

Cofiwch barhau i edrych ar y dudalen newyddion i gael y wybodaeth ddiweddaraf. Gallwch hefyd ein dilyn ar Facebook a Twitter.

  • Mae mesurau cadw pellter cymdeithasol ar waith. Dilynwch yr holl arwyddion ar y safle a chyfarwyddiadau staff.
  • Un apwyntiad yr wythnos.
  • Gwaredu gwastraff y cartref i breswylwyr Sir Gaerfyrddin yn unig.
  • Efallai y bydd angen i chi wneud cais am drwydded am ddim i ddefnyddio'r canolfannau ailgylchu. Lawrlwytho canllaw cerbyd.
  • Ni chaniateir i faniau ceffylau, tractorau, faniau â phanel dros 3.5 o dunelli a'r holl gerbydau gwely gwastad, lorïau codi, cerbydau ag ochrau sy'n disgyn,  faniau bocs na cherbydau â chawell ddefnyddio'n canolfannau ailgylchu.

Bydd angen i chi ddod â'r canlynol i'w dangos i'r gweithiwr ar y safle cyn mynd i mewn:

  • Cadarnhad o'ch apwyntiad
  • Prawf preswyliaeth, un o'r canlynol - Trwydded yrru, eich bil y Dreth Gyngor gyfredol, bil cyfleustodau (heb fod yn hŷn na 3 mis)
  • Trwydded os oes angen un ar eich cerbyd.

Os oes angen i chi newid neu ganslo eich apwyntiad, a fyddech cystal â gwneud hynny cyn gynted â phosibl er mwyn i bobl eraill archebu eich slot. Rhaid gwneud unrhyw newidiadau erbyn 2:30pm fan bellaf ar y diwrnod cyn eich apwyntiad.

Os mai ar-lein y gwnaethoch chi drefnu eich apwyntiad, bydd dolen yn yr e-bost cadarnhau i ganslo neu newid eich archeb. Gallwch hefyd fewngofnodi i Fy Nghyfrif Hwb i weld manylion eich apwyntiad.

Os mai dros y ffôn y gwnaethoch chi drefnu eich apwyntiad, bydd angen i chi ffonio ein timau gwasanaethau cwsmeriaid ar 01267 234567.

Dim ond un ymweliad y wythnos a ganiateir i chi, os na fyddwch yn canslo eich apwyntiad gyda digon o rybudd ni fyddwch yn gallu archebu apwyntiad arall eto yn ystod yr un wythnos.

Mae gennym adran cwestiynau cyffredin gynhwysfawr ar ein gwefan i'ch paratoi ar gyfer eich ymweliad.

Rydym yn rhagweld y bydd eich ymweliad â'r ganolfan yn cymryd mwy o amser nag arfer, a bydd yn rhaid i chi giwio. Byddwch yn amyneddgar - eich diogelwch chi a diogelwch ein staff yw ein prif flaenoriaeth.

Trefnu apwyntiad

Byddwch yn gyrru i bob bae yn ei dro. Ni fyddwch yn gallu cerdded rhwng y baeau gwahanol gan y bydd angen cadw pellter cymdeithasol. Rydym yn argymell eich bod yn pacio eich cerbyd er mwyn ei gwneud mor hawdd â phosibl i gael gafael ar eich gwastraff.

Ewch i wefan CWM Environmental i weld rhestr o'r hyn y gallwch fynd ag ef i'r safle hwn neu defnyddiwch ein A-Y ailgylchu.

Bae 1: Gwastraff gardd

Bae 2: Gwastraff gardd

Bae 3: Gwastraff gardd

Bae 4: Gwastraff gardd

Bae 5: Craidd caled, olew llysiau

Bae 6: Carpedi

Bae 7: Plastig caled

Bae 8: Pren

Bae 9: Cardbord

Bae 10: Metel sgrap

Bae 11: Bagiau glas

Bae 12: Gwastraff cyffredinol, matresi

Bae 13: Oergelloedd, peiriannau golchi, ffyrnau, poteli gwydr, gwydr ffenestri, offer trydanol, setiau teledu, paent, batris, tecstilau, olew injan, plastrfwrdd, bylbiau golau

Bae 14: Oergelloedd, peiriannau golchi, ffyrnau, poteli gwydr, gwydr ffenestri, offer trydanol, setiau teledu, paent, batris, tecstilau, offer cyfryngau, olew injan, plastrfwrdd, bylbiau golau

Bae 15: Oergelloedd, peiriannau golchi, ffyrnau, poteli gwydr, gwydr ffenestri, offer trydanol, setiau teledu, paent, batris, tecstilau, offer cyfryngau, olew injan, plastrfwrdd, bylbiau golau

Ni chodir tâl am waredu hyd at dri bag o flastrfwrdd y mis a hyd at dri bag o asbestos y flwyddyn.  Rhaid rhoi asbestos a phlastrfwrdd mewn bag o fewn bag.  Codir tâl am waredu symiau mwy o flastrfwrdd ac asbestos a bydd angen i chi ddefnyddio'r bont bwyso. Holwch y staff am hyn ar ôl cyrraedd.

Mae gwybodaeth am ffioedd ar wefan CWM Environmental.