Nantycaws, Caerfyrddin
Canolfan Ailgylchu Gwastraff y Cartref Nantycaws , Heol Llanddarog, Nantycaws, Sir Gaerfyrddin, SA32 8BG

Gwybodaeth bwysig

  • Mae mesurau cadw pellter cymdeithasol ar waith. Dilynwch yr holl arwyddion ar y safle a chyfarwyddiadau staff.
  • Mae apwyntiadau ar gael bob dydd bellach, 7 diwrnod yr wythnos o 8.30am-3.30pm.
  • Archebwch ac ymwelwch ar yr un diwrnod os oes slotiau ar gael, hyd at 2 apwyntiad y dydd.
  • Gwaredu gwastraff y cartref i breswylwyr Sir Gaerfyrddin yn unig.
  • Efallai y bydd angen i chi wneud cais am drwydded am ddim i ddefnyddio'r canolfannau ailgylchu. Lawrlwytho canllaw cerbyd.
  • Ni chaniateir i faniau ceffylau, tractorau, faniau â phanel dros 3.5 o dunelli a'r holl gerbydau gwely gwastad, lorïau codi, cerbydau ag ochrau sy'n disgyn,  faniau bocs na cherbydau â chawell ddefnyddio'n canolfannau ailgylchu.

Bydd angen i chi ddod â'r canlynol i'w dangos i'r gweithiwr ar y safle cyn mynd i mewn:

  • Cadarnhad o'ch apwyntiad
  • Prawf preswyliaeth, un o'r canlynol - Trwydded yrru, eich bil y Dreth Gyngor gyfredol, bil cyfleustodau (heb fod yn hŷn na 3 mis)
  • Trwydded os oes angen un ar eich cerbyd.

Os oes angen i chi newid neu ganslo eich apwyntiad, a fyddech cystal â gwneud hynny cyn gynted â phosibl er mwyn i bobl eraill archebu eich slot. Defnyddiwch y ddolen yn yr e-bost sy'n cadarnhau eich archeb.

Gallwch hefyd fewngofnodi i Fy Nghyfrif Hwb i weld manylion eich apwyntiad.

Mae gennym adran cwestiynau cyffredin gynhwysfawr ar ein gwefan i'ch paratoi ar gyfer eich ymweliad.

Trefnu apwyntiad

Byddwch yn gyrru i bob bae yn ei dro. Ni fyddwch yn gallu cerdded rhwng y baeau gwahanol gan y bydd angen cadw pellter cymdeithasol. Rydym yn argymell eich bod yn pacio eich cerbyd er mwyn ei gwneud mor hawdd â phosibl i gael gafael ar eich gwastraff.

Os oes gennych baent, pren, offer garddio, beiciau, offer trydan, celfi, teganau ac eitemau eraill y cartref; dylech ystyried eu rhoi i'n man rhoi eitemau ar y safle. Bydd eitemau a roddir yn cael eu gwerthu yn ein siopau ailddefnyddio, a fydd yn agor yng Ngwanwyn 2022.

Ewch i wefan CWM Environmental am restr o'r hyn gellir ei waredu yn y safle hwn, yn ogystal â'r prisiau presennol ar gyfer gwaredu silindrau nwy, offer diffodd tân a theiars. Hefyd, mae'n bosibl y bydd ein A-Y o Ailgylchu yn ddefnyddiol ichi.

Bae 1: Gwastraff gardd

Bae 2: Gwastraff gardd

Bae 3: Gwastraff gardd

Bae 4: Gwastraff gardd

Bae 5: Craidd caled, olew llysiau

Bae 6: Carpedi

Bae 7: Plastig caled

Bae 8: Pren

Bae 9: Cardbord

Bae 10: Metel sgrap

Bae 11: Bagiau glas

Bae 12: Gwastraff cyffredinol, matresi

Bae 13: Oergelloedd, peiriannau golchi, ffyrnau, poteli gwydr, gwydr ffenestri, offer trydanol, setiau teledu, paent, batris, tecstilau, olew injan, plastrfwrdd, bylbiau golau

Bae 14: Oergelloedd, peiriannau golchi, ffyrnau, poteli gwydr, gwydr ffenestri, offer trydanol, setiau teledu, paent, batris, tecstilau, offer cyfryngau, olew injan, plastrfwrdd, bylbiau golau

Bae 15: Oergelloedd, peiriannau golchi, ffyrnau, poteli gwydr, gwydr ffenestri, offer trydanol, setiau teledu, paent, batris, tecstilau, offer cyfryngau, olew injan, plastrfwrdd, bylbiau golau

Ni chodir tâl am waredu hyd at dri bag o flastrfwrdd y mis a hyd at dri bag o asbestos y flwyddyn.  Rhaid rhoi asbestos a phlastrfwrdd mewn bag o fewn bag.  Codir tâl am waredu symiau mwy o flastrfwrdd ac asbestos a bydd angen i chi ddefnyddio'r bont bwys oond nid oes angen i chi drefnu apwyntiad os mai dyma'r unig wastraff rydych yn dod ag ef i'r safle. Holwch y staff am hyn ar ôl cyrraedd.