Hawlenni canolfan ailgylchu

Diweddarwyd y dudalen ar: 13/01/2020

Coronafeirws (COVID-19)

Cynghorir pobl i beidio â theithio i mewn nac allan o'r Ardal Diogelu Iechyd (ardal Llanelli). Ewch i'ch safle agosaf er mwyn osgoi teithio i mewn ac allan o'r ardal. Gallwch weld a ydych yn byw yn un o'r ardaloedd lle mae cyfyngiadau drwy fynd i'r dudalen cyfyngiadau lleol ar y wefan a rhoi eich cod post.

Dim ond drwy apwyntiad y gellir ymweld â'r ganolfan ailgylchu i waredu unrhyw wastraff y cartref. Gallwch ymweld unwaith y dydd. Rhaid archebu'r slotiau erbyn 2.30pm y diwrnod cyn eich apwyntiad.

Cyn trefnu apwyntiad, gofynnir i chi ystyried a allech ddefnyddio ein casgliadau deunydd ailgylchu/biniau, gwastraff swmpus neu'r gwasanaeth casglu gwastraff gardd.

Cofiwch barhau i edrych ar y dudalen newyddion i gael y wybodaeth ddiweddaraf. Gallwch hefyd ein dilyn ar Facebook a Twitter.

Mae ein canolfannau ailgylchu at ddefnydd trigolion Sir Gaerfyrddin a gallant waredu gwastraff y cartref yn unig yno. Rydym wedi cyflwyno system hawlen am ddim i sicrhau nad yw busnesau yn defnyddio canolfannau ailgylchu yn anghyfreithlon i waredu gwastraff masnachol.

Bydd angen i'r cerbydau canlynol wneud cais am hawlen i ddefnyddio unrhyw un o'n canolfannau ailgylchu:

 • Fan - 3.5 tunnell neu lai
 • Tryciau cab sengl
 • Tryciau cab dwbl â threlar

Does dim angen hawlen ar dryciau cab dwbl oni bai eu bod yn tynnu trelar. Os ydych yn gyrru cerbyd sydd wedi'i addasu at ddefnydd pobl anabl a fyddai fel arfer angen hawlen arno, gallwch wneud cais am eithriad.

Os ydych wedi hurio fan, byddwch yn gallu defnyddio'r cyfleusterau i waredu gwastraff y cartref heb hawlen. Bydd angen i chi ddarparu copi o'r cytundeb hurio a phrawf preswylio pan fyddwch yn cyrraedd y ganolfan ailgylchu. Mae'n rhaid i'r cytundeb hurio fod am 3 diwrnod neu lai.

Nid yw'r cerbydau canlynol yn gallu defnyddio'r ganolfan ailgylchu:

 • Faniau ceffylau neu gerbydau amaethyddol
 • Unrhyw gerbyd dros 3.5 tunnell
 • Cerbydau â gwely gwastad a/neu gerbydau codi

Os nad ydych yn siŵr a yw eich cerbyd yn gallu defnyddio'r ganolfan ailgylchu, lawrlwythwch ein canllaw cerbydau i gael rhagor o wybodaeth.

Gallwch wneud cais am hawlen ar-lein, bydd angen y wybodaeth ganlynol arnoch i gwblhau'ch cais:

 • Eich manylion - enw, cyfeiriad, manylion cyswllt
 • Math, model a rhif cofrestru'r cerbyd
 • Copi/copi wedi'i sganio o holl dudalennau llyfr log V5C eich cerbyd
 • Prawf o'ch Cyfeiriad - bil y dreth Gyngor, bil cyfleustodau diweddar (wedi'i ddyddio o fewn 3 mis) a thrwydded yrru
 • Os ydych yn defnyddio cerbyd cwmni - bydd angen llythyr â phennawd y cwmni wedi'i lofnodi gan eich cyflogwr sy'n datgan bod y cerbyd yn cael ei ddefnyddio at ddibenion personol.

Pan fyddwn wedi cael eich cais, caiff ei adolygu gan aelod o'r tîm ailgylchu. Os caiff eich cais ei gymeradwyo, byddwch yn cael eich hawlen cyn pen 10 diwrnod gwaith. Nid ydym yn codi tâl am hawlenni canolfan ailgylchu.


Gwneud Cais am hawlen

Byddwch yn cael 12 hawlen a dim ond unwaith y byddwch yn gallu eu defnyddio. Pan fyddwch yn dod i'r ganolfan ailgylchu, bydd aelod o staff yn gofyn am hawlen cyn eich bod chi'n gallu defnyddio'r cyfleusterau.

Mae eich hawlenni'n dechrau o'r mis y byddwch yn eu cael, ac ni allwch ddod fwy na 12 gwaith mewn unrhyw gyfnod o 12 mis.

Os byddwch yn defnyddio'ch holl hawlenni ni fyddwch yn gallu gwneud cais am ragor tan 12 mis ar ôl dyddiad cyflwyno eich hawlenni blaenorol.

Does dim rhaid ichi ddefnyddio'ch hawlenni cyn dyddiad penodol, ond os fyddwch wedi defnyddio pob un ohonynt ymhen 18 mis, byddwn yn cysylltu â chi i weld os oes dal eu hangen arnoch.

Cofiwch, rydych bob amser yn gallu defnyddio'r ganolfan ailgylchu gydag unrhyw gerbyd nad oes angen hawlen ar ei gyfer e.e. car, 4x4, SUV, cerbyd cludo pobl ac ati.

Ni chaniateir ichi ddod ag unrhyw drelar i'r ganolfan ailgylchu sydd yn fwy na 2.44 metr o hyd (oddeutu 8 troedfedd).

 • Caniateir i faniau sydd â llai na 1.75m o le o ran hyd ddod â threlar.
 • Ni chaniateir i faniau sydd â mwy na 1.75m o le o ran hyd ddod â threlar.

Os nad ydych yn siŵr faint o le sydd yn eich fan, gallwch ddod o hyd i'r ateb ar-lein. Chwiliwch faint o le sydd gan eich cerbyd a'r math a'r model. Mae nifer o wefannau yn darparu'r wybodaeth hon.

Os byddwch yn tynnu trelar â'ch tryciau cab dwbl, cofiwch fod angen ichi wneud cais am hawlen.

Os yw eich hawlen ar goll neu wedi'i dwyn, llenwch ein ffurflen ar-lein. Pan fyddwn wedi gwirio eich gwybodaeth, byddwn yn ailgyflwyno'r hawlenni oedd gennych yn weddill. Cofiwch os ydych chi eisoes wedi defnyddio y ddeuddeg hawlen, ni fyddwch yn gallu adnewyddu tan 12 mis o ddyddiad gwreiddiol cyflwyno'r hawlenni.


Rhoi gwybod am hawlen sydd ar goll/wedi'i dwyn