Wernddu, Rhydaman
Canolfan Ailgylchu Gwastraff y Cartref Wernddu, Heol Trap, Wernddu, Rhydaman, Sir Gaerfyrddin, SA18 2NE

Gwybodaeth Ychwanegol

  • Mae mesurau cadw pellter cymdeithasol ar waith. Dilynwch yr holl arwyddion ar y safle a chyfarwyddiadau staff.
  • Mae apwyntiadau ar gael bob dydd bellach, 7 diwrnod yr wythnos o 8.30am-3.30pm.
  • Archebwch ac ymwelwch ar yr un diwrnod os oes slotiau ar gael.
  • Gwaredu gwastraff y cartref i breswylwyr Sir Gaerfyrddin yn unig.
  • Efallai y bydd angen i chi wneud cais am drwydded am ddim i ddefnyddio'r canolfannau ailgylchu. Lawrlwytho canllaw cerbyd.
  • Ni chaniateir i faniau ceffylau, tractorau, faniau â phanel dros 3.5 o dunelli a'r holl gerbydau gwely gwastad, lorïau codi, cerbydau ag ochrau sy'n disgyn,  faniau bocs na cherbydau â chawell ddefnyddio'n canolfannau ailgylchu.

Bydd angen i chi ddod â'r canlynol i'w dangos i'r gweithiwr ar y safle cyn mynd i mewn:

  • Cadarnhad o'ch apwyntiad
  • Prawf preswyliaeth, un o'r canlynol - Trwydded yrru, eich bil y Dreth Gyngor gyfredol, bil cyfleustodau (heb fod yn hŷn na 3 mis)
  • Trwydded os oes angen un ar eich cerbyd.

Os oes angen i chi newid neu ganslo eich apwyntiad, a fyddech cystal â gwneud hynny cyn gynted â phosibl er mwyn i bobl eraill archebu eich slot. Defnyddiwch y ddolen yn yr e-bost sy'n cadarnhau eich archeb.

Gallwch hefyd fewngofnodi i Fy Nghyfrif Hwb i weld manylion eich apwyntiad.

Mae gennym adran cwestiynau cyffredin gynhwysfawr ar ein gwefan i'ch paratoi ar gyfer eich ymweliad.

Trefnu apwyntiad

Byddwch yn gyrru i bob bae yn ei dro. Ni fyddwch yn gallu cerdded rhwng y baeau gwahanol gan y bydd angen cadw pellter cymdeithasol. Rydym yn argymell eich bod yn pacio eich cerbyd er mwyn ei gwneud mor hawdd â phosibl i gael gafael ar eich gwastraff.

Ewch i wefan CWM Environmental am restr o'r hyn gellir ei waredu yn y safle hwn, yn ogystal â'r prisiau presennol ar gyfer gwaredu theiars. Hefyd, mae'n bosibl y bydd ein A-Y o Ailgylchu yn ddefnyddiol ichi.

Bae 1: Cardbord, olew llysiau, olew injan, paent, batris, gwydr ffenestri, poteli gwydr, plastfwrdd, peiriannau golchi, ffyrnau

Bae 2: Gwastraff gardd

Bae 3: Gwastraff gardd. Carpedi rhwng 3 a 4

Bae 4: Pren

Bae 5: Metel sgrap. Plastig caled rhwng 5 a 6

Bae 6: Bagiau glas

Bae 7: Craidd called

Bae 8: Gwastraff cyffredinol, tecstilau, offer cyfryngau, bylbiau golau

Offer trydanol, setiau teledu a matresi - gyferbyn â mannau 1-8.

Gallwch waredu hyd at dri bag o blastrfwrdd y mis a hyd at dri bag o asbestos y flwyddyn. Rhaid rhoi asbestos a phlastrfwrdd mewn bag o fewn bag. Holwch y staff am hyn ar ôl cyrraedd.