Cwestiynau Cyffredin - Ailgylchu a gwastraff

Diweddarwyd y dudalen ar: 28/07/2020

Dylai'r cwestiynau cyffredin canlynol ateb unrhyw gwestiynau posibl sydd gennych ynglŷn ag ailgylchu, binau a sbwriel. Cysylltwch drwy'r tab "Gofyn cwestiwn" os oes unrhyw beth y mae angen gwybodaeth ychwanegol arnoch amdano.

Canolfannau ailgylchu

Dim ond drwy apwyntiad y ceir mynediad at y canolfannau ailgylchu ar hyn o bryd. Mae pob un o'n canolfannau ailgylchu ar agor saith diwrnod yr wythnos, heblaw Hendy-gwyn ar Daf sydd ar agor o ddydd Mercher i ddydd Sul a dydd Llun Gŵyl y Banc.

Mae slotiau apwyntiad 30 munud ar gael i'w harchebu ar-lein rhwng 8.30am a 3.30pm.   Byddwch yn gallu dod i'r ganolfan yn ystod eich slot hanner awr yn unig. Mae hyn yn sicrhau eich diogelwch chi a diogelwch ein staff. Peidiwch â dod i'r canolfannau ailgylchu heb apwyntiad gan y gofynnir i chi adael.

Trefnu apwyntiad

Er eich diogelwch chi a diogelwch ein staff, rydym yn cyfyngu ar nifer y bobl sy'n gallu mynd i mewn i'r canolfannau ailgylchu ar yr un pryd. Mae hyn yn sicrhau y gallwn gydymffurfio â mesurau cadw pellter cymdeithasol.

Rydym yn disgwyl y bydd nifer fawr o bobl eisiau defnyddio'r canolfannau. Er mwyn rheoli hyn yn ddiogel a lleihau ciwiau hir o draffig rydym yn defnyddio system apwyntiadau. Byddwch yn amyneddgar - eich diogelwch chi a diogelwch ein staff yw ein prif flaenoriaeth.

Gallwch drefnu apwyntiad ar-lein. Mae cofrestru dim ond yn cymryd munudau; bydd angen y wybodaeth ganlynol arnoch:

 • Eich manylion
 • Manylion y cerbyd

Ar ddechrau’r ffurflen gofynnir i chi fewngofnodi neu greu cyfrif Fy Hwb er mwyn eich helpu i reoli eich apwyntiad.

Bydd angen o hyd i chi ddod â phrawf preswylio i ddefnyddio'r ganolfan yn ogystal â thrwydded os oes angen un ar eich cerbyd.

Trefnu apwyntiad

Os oes angen i chi newid neu ganslo eich apwyntiad, a fyddech cystal â gwneud hynny cyn gynted â phosibl er mwyn i bobl eraill archebu eich slot. 

Os mai ar-lein y gwnaethoch chi drefnu eich apwyntiad, bydd dolen yn yr e-bost cadarnhau i ganslo neu newid eich archeb. Gallwch hefyd fewngofnodi i Fy Nghyfrif Hwb i weld manylion eich apwyntiad.

Os ydych am aildrefnu, gellir gwneud apwyntiadau bob dydd, a gallwch archebu ac ymweld ar yr un diwrnod os oes slotiau ar gael.

 

Gallwch gyrraedd unrhyw bryd o fewn eich slot hanner awr a chwblhau eich ymweliad, ond peidiwch â chyrraedd yn gynharach na 5 munud cyn yr amser dechrau sydd wedi'i neilltuo i chi gan na fyddwch yn gallu mynd i mewn i'r safle yn gynharach.  

Byddwch yn gyrru i bob bae yn ei dro. Ni fyddwch yn gallu cerdded rhwng y baeau gwahanol gan y bydd angen cadw pellter cymdeithasol. Rydym yn argymell eich bod yn pacio eich cerbyd er mwyn ei gwneud mor hawdd â phosibl i gael gafael ar eich gwastraff. Edrychwch ar gynllun safle'r ganolfan yr ydych yn ymweld â hi:

Cofiwch y bydd angen o hyd i chi ddod â phrawf preswylio i ddefnyddio'r ganolfan yn ogystal â thrwydded os oes angen un ar eich cerbyd.

Ni fyddwn yn gallu rhoi mynediad i chi os byddwch yn colli eich slot. Bydd angen i chi drefnu apwyntiad arall.

Os oes angen i chi ddod â cherbyd gwahanol i’ch apwyntiad, rhowch wybod i swyddog y safle pan fyddwch yn cyrraedd, a dangoswch gadarnhad o’ch apwyntiad a’ch prawf adnabod.

Os oes angen hawlen ar gyfer y cerbyd hwn, bydd angen yr hawlen arnoch hefyd. Os nad oes hawlen ddilys gennych, ni fydd hawl gennych i ddefnyddio’r cyfleusterau.

Lawrlwythwch ein canllaw cerbydau i weld a oes angen hawlen ar gyfer eich cerbyd.

Gallwch ymweld unwaith y dydd ac archebu un apwyntiad ar y tro hyd at bythefnos ymlaen llaw.

Bydd pob apwyntiad yn para 30 munud rhwng 8.30am a 4pm. Sicrhewch eich bod yn mynd i'r ganolfan ailgylchu yn ystod yr amser a neilltuir i chi yn unig. 

Cofiwch y bydd angen o hyd i chi ddod â phrawf preswylio i ddefnyddio'r ganolfan yn ogystal â thrwydded os oes angen un ar eich cerbyd.

Gallwch drefnu apwyntiad ar unrhyw ddiwrnod o’r wythnos a dewiswch amser sy’n gyfleus i chi am y 14 diwrnod canlynol.

Na allwch. Os nad ydych wedi trefnu apwyntiad peidiwch â theithio i'r ganolfan gan na fyddwch yn cael mynediad iddi.

Os oes argyfwng yn codi neu os yw'ch cerbyd yn torri lawr cyn eich apwyntiad, os yn bosibl canslwch eich apwyntiad er mwyn gadael i bobl eraill archebu eich slot amser.

Os mai ar-lein y gwnaethoch chi drefnu eich apwyntiad, bydd dolen yn yr e-bost cadarnhau i ganslo neu newid eich archeb. Gallwch hefyd fewngofnodi i Fy Nghyfrif Hwb i weld manylion eich apwyntiad.

Os yw amser eich apwyntiad wedi pasio, gallwch ond archebu ar gyfer y diwrnod nesaf ymlaen lle bo slot amser ar gael.

Bydd angen i chi ddod â'r canlynol i'w dangos i'r gweithiwr ar y safle cyn mynd i mewn:

Dylech arddangos eich trwydded ar eich borden flaen i'w dangos i'r gweithiwr. Ar ôl ei dilysu, gofynnir i chi ei rhoi mewn blwch casglu ar y safle

Yn anffodus, ni all staff helpu i ddadlwytho ar hyn o bryd. Mae hyn yn sicrhau eich diogelwch chi a'u diogelwch nhw yn ystod y cyfnod hwn. Gall rhywun o'r un aelwyd ddod gyda chi i ddadlwytho'ch gwastraff.  Gofynnwch i aelod o staff os ydych yn ansicr ble i waredu eich eitemau, neu os oes angen cymorth arnoch i roi eich eitemau yn y sgip dynodedig; ar ôl ichi eu tynnu nhw o'ch cerbyd.

Gallwch, ond bydd yn rhaid iddynt aros yn y cerbyd. 

Nac oes. Peidiwch ag ymweld â'r canolfannau ailgylchu os ydych yn hunanynysu neu'n dangos symptomau - gan gynnwys gwres uchel a/neu beswch newydd parhaus.

A fyddech cystal â chanslo eich apwyntiad a'i aildrefnu pan fyddwch yn teimlo'n well gan ddilyn canllawiau'r llywodraeth ynghylch hunanynysu â symptomau Coronafeirws.

Sicrhewch fod unrhyw wastraff yr amheuir ei fod wedi'i heintio â COVID-19 yn cael ei fagio'n ddwbl a'i gadw ar eich eiddo am o leiaf 72 awr cyn ei waredu.

Nid oes newid i'r mathau o wastraff y gallwch ddod ag ef i'r canolfannau ailgylchu. Ewch i wefan CWM Environmental i weld rhestr o'r hyn y gallwch fynd ag ef i'r safle hwn neu defnyddiwch ein A-Y ailgylchu.

Ar hyn o bryd, gofynnwn i chi beidio â dod â bagiau du oni bai ei fod yn angenrheidiol. Mae casgliadau biniau'n parhau yn ôl yr arfer felly dylech roi bagiau du allan i'w casglu wrth ymyl y palmant fel arfer.
  
 Os oes angen i chi ddod â bagiau du, dylech eu sortio gartref a sicrhau nad ydynt yn cynnwys unrhyw beth y gellir ei ailgylchu naill ai yn y ganolfan neu yn eich bagiau glas.

Ceisiwch ailgylchu cymaint ag y gallwch a helpwch ni i leihau faint o sbwriel sy'n mynd i safleoedd tirlenwi. Os nad ydych yn sicr am yr hyn y gellir ei ailgylchu, edrychwch ar adran A-Y ailgylchu ar ein gwefan.

Dim ond i Nant-y-caws y gallwch ddod â haenau o asbestos neu symiau mawr o blastrfwrdd ac asbestos rhydd. Os mai hwn yw'r unig wastraff rydych yn dod ag ef i'r safle, does dim angen trefnu apwyntiad. Bydd angen i chi fynd â'r deunydd dros y bont bwyso a thalu'r tâl gwaredu priodol. Ffoniwch 01267 275536 i weld y ffioedd gwaredu diweddaraf.

Os ydych yn dod â gwastraff ychwanegol ar yr un pryd, bydd angen ichi drefnu apwyntiad ac ewch â'r gwastraff hwnnw i ran o'r safle lle y mae Canolfan Ailgylchu Gwastraff y Cartref.

Na allwch, rhaid i chi giwio ac aros eich tro i sicrhau bod y preswylwyr o'ch blaen yn gallu dadlwytho eu holl wastraff wrth gadw pellter cymdeithasol. Byddwch yn amyneddgar ac yn garedig i eraill, mae'n bosibl y bydd eich ymweliad yn cymryd mwy o amser nag arfer.  

Gallwch brynu Compost Hud Myrddin am £2.50 y bag. Rhaid bod gennych yr union swm o arian. Ni fyddwn yn gallu rhoi unrhyw newid.

Dim ond y rheiny sydd wedi trefnu apwyntiad fydd yn gallu prynu compost. Ni chaniateir i chi drefnu apwyntiad ar gyfer prynu compost yn unig, ac ni fydd unrhyw un sy'n dod i'r safle i brynu compost yn unig yn cael mynediad. 

Os nad yw eich cerbyd ar ein rhestr o gerbydau a waherddir, gallwch brynu bagiau o gompost yn unrhyw un o'n canolfannau ailgylchu.

Os ydych yn defnyddio cerbyd y mae angen hawlen i'w ddefnyddio neu gerbyd a waherddir rhag mynd i mewn i'n canolfannau ailgylchu, gallwch barhau i brynu compost o Nant-y-caws heb fynd i mewn i'r ganolfan ailgylchu.  Trowch i'r dde wrth fynd i mewn o'r ffordd fynediad ac ewch i swyddfa'r bont bwyso.

Gwiriwch a oes angen caniatâd arnoch

Rhaid bod gennych yr union swm o arian i dalu am eu gwaredu, ni fyddwn yn gallu rhoi unrhyw newid.  Ewch i wefan Cwm Environmental i weld y ffïoedd diweddaraf.

Na, darperir ein safleoedd ar gyfer trigolion Sir Gaerfyrddin yn unig ac rydym yn gwirio bod pawb sy’n eu defnyddio yn byw yn y Sir.  Bydd angen i chi ddod ag un o'r canlynol i ddangos prawf o'ch preswyliaeth: eich trwydded yrru, eich bil y Dreth Gyngor gyfredol, neu eich bil cyfleustodau (heb fod yn hŷn na 3 mis).

Os nad ydych yn breswylydd a bod angen i chi glirio gwastraff ar gyfer perthynas yn dilyn profedigaeth deuluol, yna cysylltwch â ni.

Na, ni all ein canolfannau ailgylchu dderbyn gwastraff busnes. Rhaid cael gwared ar hwnnw gan ddefnyddio cyfleuster trwyddedig sy'n bodloni'r gofynion Dyletswydd Gofal. Mae gan Orsaf Drosglwyddo Nantycaws, Caerfyrddin, gyfleusterau ar gyfer gwastraff y cartref a gwastraff busnes a hefyd mae nifer o safleoedd trwyddedig preifat y gellir dod o hyd iddynt ar-lein drwy chwilio 'waste transfer stations in my area’.  Bydd y rhan fwyaf o'r cyfleusterau sy'n derbyn gwastraff masnachol yn codi tâl am ei waredu.

Mae gadael gwastraff masnachol mewn Canolfannau Ailgylchu Gwastraff y Cartref yn drosedd dan Ddeddf Diogelu'r Amgylchedd 1990, a allai arwain at ddirwy diderfyn a hyd at 5 mlynedd yn y carchar.

Mae ein canolfannau ailgylchu at ddefnydd trigolion Sir Gaerfyrddin er mwyn gwaredu gwastraff y cartref yn unig. Mae cyflwyno system hawlen am ddim wedi ein helpu i sicrhau nad yw busnesau yn defnyddio’r canolfannau ailgylchu yn anghyfreithlon i waredu gwastraff masnachol.

Yn dibynnu ar y math o gerbyd rydych yn ei ddefnyddio, efallai y bydd angen i chi wneud cais am hawlen am ddim i ddefnyddio'r canolfannau ailgylchu. Bydd yr hawlen yn caniatáu i chi gael mynediad i unrhyw ganolfan ailgylchu yn Sir Gaerfyrddin hyd at 12 gwaith y flwyddyn.

Bydd eich hawlen yn cael ei chofrestru ar gyfer y cerbyd rydych yn ei yrru. Pan fyddwch yn cyrraedd y ganolfan ailgylchu, bydd aelod o staff yn gofalu bod manylion eich hawlen yn cyfateb i rai eich cerbyd, ac yn tynnu un o'r 12 tab sydd ar yr hawlen i ddangos ei bod wedi ei defnyddio.

Gwirio a oes angen hawlen arnoch

Mae’r cynllun hawlen am ddim yn weithredol yn ein holl ganolfannau ailgylchu. Y math o gerbyd yr ydych yn dod ag ef i'r ganolfan ailgylchu sy’n pennu p'un a oes angen hawlen arnoch ai peidio. Os oes angen hawlen arnoch, gallwch wneud cais ar-lein.

Gwirio a oes angen hawlen arnoch

Os oes angen hawlen ar eich cerbyd gallwch wneud cais ar-lein.

Bydd angen i chi ddarparu'r wybodaeth ganlynol:

 • Eich manylion
 • Manylion y cerbyd
 • Copï/sgan o'ch holl llyfr log V5CW eich cerbyd
 • Prawf o'r cyfeiriad - Dim ond un prawf o'r cyfeiriad sydd angen i chi ei anfon a gallai fod yn gopi o'ch bil y Dreth Gyngor, bil cyfleustodau (heb fod yn hŷn na 3 mis) neu drwydded yrru.

Gwirio a oes angen hawlen arnoch   GWNEUD CAIS AM HAWLEN

Bydd angen i chi ddarparu copi o'ch dogfen cofrestru cerbyd V5CW yn ogystal â dogfen fel prawf o'r cyfeiriad, sy'n cyfateb i'r cyfeiriad a gofrestrwyd ar eich ffurflen V5CW.

Fel prawf o'r cyfeiriad rydym yn derbyn y dogfennau canlynol:

 • Trwydded yrru
 • Eich Bil Dreth Gyngor
 • Bil cyfleustod, (heb fod yn hŷn na 3 mis)

Ar ôl i ffurflen gais wedi'i chwblhau a'r dogfennau atodol ddod i law a chael eu dilysu, bydd yr hawlenni'n cael eu cyflwyno o fewn 10 diwrnod gwaith.

Gallwch wneud cais am hawlen os yw'r cerbyd wedi'i gofrestru i fusnes, cyhyd â bo gennych ganiatâd y cwmni i ddefnyddio'r cerbyd at ddibenion personol a'ch bod yn cludo gwastraff y cartref yn unig. Ynghyd â'ch ffurflen gais am hawlen, bydd angen i chi ddarparu'r canlynol:

 • Llythyr pennawd y cwmni gan eich cyflogwr sy'n datgan bod gennych ganiatâd i ddefnyddio'r cerbyd at ddibenion personol.
 • Copi/sgan o lyfr log V5C y cerbyd - sy'n dangos yr enw a'r cyfeiriad y mae'r cerbyd wedi'i gofrestru iddynt.
 • Prawf o'ch cyfeiriad - Dim ond un prawf o'ch cyfeiriad sydd angen i chi ei anfon a gallai fod yn gopi o'ch bil y Dreth Gyngor, bil cyfleustodau (heb fod yn hŷn na 3 mis) neu drwydded yrru.

Gwneud cais am hawlen

Os ydych yn byw mewn tŷ a rennir ag unigolion nad ydynt yn perthyn i chi, gan ffurfio mwy nag un aelwyd yn yr un eiddo, gallwch wneud cais am hawlen. 

Ynghyd â'ch cais am hawlen, bydd angen i chi gyflwyno:

 • Copi o'ch V5C
 • Bil y Dreth Gyngor

Os caiff eich bil y Dreth Gyngor ei roi i'ch landlord, gallwch wneud cais am hawlen, ond bydd angen i ni wneud gwiriadau pellach o ran eich cais. 

Ni fydd hawl gan gerbydau amaethyddol, faniau ceffylau, lorïau codi, cerbydau â chawell, cherbydau llen ochr/ochr a cerbydau dros 3.5 tunnell gan gynnwys faniau bocs a faniau â phaneli gwympedig fynd i mewn i'r canolfannau ailgylchu.

Ni chaniateir chwaith unrhyw gerbydau sy'n tynnu trelar fwy na 2.44 metr/8 troedfedd waeth faint o echelau sydd ganddynt  Ni chaniateir i faniau â phaneli 3.5 tunnell, na thryciau agored cab sengl dynnu unrhyw drelars yn y canolfannau ailgylchu.

Na, mae'r hawlen wedi ei chofrestru i'ch cerbyd chi, felly ni ellir ei throsglwyddo.

Mae eich hawlen yn dechrau o'r mis y cewch hi ac ni allwch ymweld fwy na 12 gwaith mewn unrhyw gyfnod o 12 mis. Byddwch yn dal i allu defnyddio'r ganolfan ailgylchu gydag unrhyw gerbyd nad oes angen hawlen ar ei gyfer e.e. car, 4x4, SUV, cerbyd cludo pobl ac ati.

12 mis ar ôl dyddiad cyflwyno'r hawlen, byddwch yn gallu gwneud cais arall am hawlen newydd.

Sut ydw i'n adnewyddu fy hawlen?

Dim ond ar ôl ichi ddefnyddio 10 neu fwy o'ch tocynnau y bydd angen ichi adnewyddu eich hawlen.  Pan fyddwch yn adnewyddu eich hawlen, byddwch yn derbyn e-bost/llythyr a fydd yn cynnwys cyfarwyddiadau ynghylch beth i'w wneud.  Os na fyddwch yn derbyn y cyfarwyddiadau hyn, ffoniwch Cwm Environmental ar 01267 225520

Os gwnaethoch gais mwy na 12 mis yn ôl a bod gennych 3 thocyn ar ôl o hyd, defnyddiwch y rhai sy'n weddill.

Nac oes, byddwch yn dal i allu ei defnyddio hyd nes y byddwch wedi ymweld 12 gwaith.

Caniateir defnyddio trelars gyda chyfyngiadau. Y maint mwyaf yw 2.44 metr (8 troedfedd) o hyd gwely, waeth faint o echelau sydd ganddynt. I weld pa gerbydau a ganiateir gyda threlars, defnyddiwch ein canllaw cerbydau.

Gwiriwch a oes angen caniatâd arnoch

Os credwch fod eich cerbyd a addaswyd yn perthyn i gategori'r drwydded, cysylltwch a ni cyn gwneud cais am drwydded.

Bydd, dylech logi'r cerbyd am 3 diwrnod neu lai yn unig a bydd angen ichi ddefnyddio manylion eich cerbyd eich hunan pan fyddwch yn trefnu apwyntiad. Pan fyddwch yn dod, bydd angen ichi sicrhau bod gennych y canlynol:

 • Cyfeirnod eich archeb
 • Dogfennau llogi cerbyd
 • Prawf preswylio

Oes, os yw eich cerbyd yn cludo gwastraff cartref, a'i fod yn fath o gerbyd sy'n cael ei ganiatáu fel yr hyn a esbonnir yn ein canllaw cerbyd.

GWIRIO A OES ANGEN HAWLEN ARNOCH

Gallwch, os ydych yn preswylio yn Sir Gaerfyrddin a'ch bod yn cludo gwastraff y cartref. 

Gall rheolwyr y safle hefyd wrthod mynediad os ydynt yn amau bod y cerbyd yn cael ei ddefnyddio i gario gwastraff masnachol.

Os yw eich hawlen ar goll neu wedi'i dwyn, rhowch wybod i ni. Pan fyddwn wedi gwirio eich gwybodaeth byddwn yn ailgyhoeddi nifer y tocynnau oedd gennych yn weddill. Cofiwch, os ydych eisoes wedi defnyddio pob un o'r 12 tocyn sy'n rhan o'ch hawlen,  ni fyddwch yn gallu ei hadnewyddu hyd nes 12 mis o'r dyddiad cyhoeddi gwreiddiol.

Rhoi gwybod am hawlen sydd ar goll/wedi'i dwyn

Gallwch, os ydych yn preswylio yn Sir Gaerfyrddin a'ch bod yn cludo gwastraff y cartref.
Mae'n bosibl y bydd rheolwyr y safle yn gwrthod mynediad os byddant yn amau bod y cerbyd yn cael ei ddefnyddio i gludo gwastraff masnachol.

Os oes eitemau yn eich bag du nad ydynt yn gallu cael eu hailgylchu ac os nad ydych yn gyfforddus ag agor y bag yn y ganolfan ailgylchu, rhowch y bag allan i'w gasglu wrth ymyl y ffordd.

Bydd yn rhaid agor unrhyw fagiau du yr ydych yn dod â nhw i'r ganolfan ailgylchu.

Rydym yn argymell eich bod yn didoli deunyddiau y gellir eu hailgylchu oddi wrth y deunyddiau na ellir eu hailgylchu cyn dod i'r ganolfan ailgylchu. Mae modd ailgylchu nifer o eitemau'r cartref, un ai yn eich bag glas neu yn eich bin gwastraff bwyd.

Mae modd ailgylchu eitemau eraill megis gwydr, dillad ac eitemau trydanol bach yn y ganolfan ailgylchu neu mewn banciau ailgylchu llai.

Edrychwch ar y A-Y o Ailgylchu i gael gwybod beth y gellir ei ailgylchu.

Os byddwch yn dod â bagiau du i'r ganolfan ailgylchu, bydd angen i chi eu sortio nhw yn ein mannau didoli pwrpasol. Byddwch yn cael menig, ffedogau, gefeiliau a chwistrell gwrthfacteria a bydd biniau wedi'u labelu ar gael er mwyn i chi roi eich deunyddiau ailgylchadwy ynddynt. Bydd arwyddion yn y mannau didoli yn egluro'r hyn y mae angen i chi ei wneud, ond os ydych yn ansicr, bydd staff wrth law i roi cyngor.

 

Mae man penodedig ym mhob un o'n canolfannau ailgylchu. Gallwch chi rhoi eich eitemau i'w hailgylchu yn y biniau sydd wedi'u labelu yn y mannau hyn. Os nad ydych yn siŵr beth i'w wneud, mae ein staff wrth law i'ch helpu.

Rydym yn argymell eich bod yn didoli eich bagiau du gartref cyn dod i'r ganolfan ailgylchu. Mae modd ailgylchu nifer o eitemau'r cartref, naill ai yn eich bag glas neu yn eich bin gwastraff bwyd.

Mae modd ailgylchu eitemau eraill megis gwydr a dillad yn y ganolfan ailgylchu neu mewn banciau ailgylchu llai. Cofiwch wahanu'r rhain cyn dod fel eu bod yn barod i'w rhoi yn y man/bin cywir.

Gallwch wirio pa eitemau y gallwch eu hailgylchu yn ein rhestr A-Y ailgylchu.

Ar gyfartaledd mae bron hanner cynnwys bagiau du yn Sir Gaerfyrddin yn gallu cael ei ailgylchu. Drwy wahanu'r deunydd ailgylchadwy hyn, rydym yn gobeithio cynyddu ein cyfradd ailgylchu gyffredinol, a helpu Sir Gaerfyrddin i gyrraedd targed Llywodraeth Cymru o 70% erbyn 2025 ac osgoi dirwy sylweddol.

Rydym yn argymell eich bod yn didoli eich bagiau du gartref cyn dod i'r ganolfan ailgylchu. Gwahanwch eitemau sy'n gallu cael eu rhoi mewn biniau unigol yn y ganolfan ailgylchu megis gwydr, papur / cardbord, dillad ac esgidiau, gwastraff gardd ac ati.

Mae modd ailgylchu nifer o eitemau'r cartref hefyd, un ai yn eich bag glas neu yn eich bin bwyd gwyrdd.

Gallwch wirio pa eitemau y gallwch eu hailgylchu yn ein rhestr A-Y ailgylchu.

Mae modd ailgylchu'r rhan fwyaf o eitemau'r cartref, un ai yn eich bag glas, yn eich bin gwastraff bwyd, yn y banciau ailgylchu neu yn ein canolfannau ailgylchu. Nid oes hawl i roi unrhyw beth sy'n gallu cael ei ailgylchu yn eich bagiau du.

Fodd bynnag, nid yw rhai eitemau yn gallu cael eu hailgylchu a dylech eu rhoi yn eich bag du. Mae hyn yn cynnwys pethau fel gwasarn cathod, hancesi papur, clytiau ystafell ymolchi / cegin a chynnwys eich hwfer.

Gallwch wirio pa eitemau y gallwch eu hailgylchu yn ein rhestr A-Y ailgylchu.

Llwythwch mwy