Beth sy'n digwydd i'ch ailgylchu

Diweddarwyd y dudalen ar: 17/01/2019

Yma yn Sir Gaerfyrddin, caiff eich gwastraff ei gasglu gan ddefnyddio cerbyd â chefn deuddarn. Golyga hyn fod y gwastraff bwyd yn cael ei gadw ar wahân i'r bagiau glas/bagiau du.

Caiff y gwastraff bwyd a gardd ei gludo i gyfleuster compostio canolog yn Nant-y-caws, Caerfyrddin, lle mae'n cael ei droi'n gompost neu'n gyflyrydd pridd sydd ar gael i'w brynu o'r canolfannau ailgylchu.

Caiff eich bagiau glas eu cludo i'r cyfleuster ailgylchu deunyddiau sydd hefyd yn Nant-y-caws, i'w didoli. Mae'r deunyddiau a ddidolir yn cael eu cludo i waith prosesu i'w gweddnewid yn nwyddau newydd. CWM Environmental sy'n cynnal y ddau gyfleuster.

Mae'n hawdd ailgylchu ac mae'n gwneud gwahaniaeth go iawn. Mae ailgylchu'n atal tunelli o sbwriel rhag cael eu claddu mewn safle tirlenwi gan ryddhau nwyon tŷ gwydr peryglus. Mae eich deunyddiau ailgylchu hefyd yn adnodd gwerthfawr. Ar ôl i'r deunyddiau ailgylchu gael eu casglu o garreg eich drws, cânt eu cludo i ffwrdd i'w didoli ac yna eu dosbarthu i'r ailbroseswyr er mwyn creu cynnyrch newydd.

Mae Llywodraeth Cymru wedi gosod targedau statudol ar gyfer ailgylchu sef 70% erbyn 2025 ac i fod yn genedl ddiwastraff (ailgylchu 100%) erbyn 2050. Gallai awdurdodau lleol sy'n methu â chyrraedd y targedau wynebu dirwyon ariannol mawr. Ar hyn o bryd, rydym yn ailgylchu oddeutu 60% yn Sir Gaerfyrddin.

Mae'r Cynllun Lwfansau Tirlenwi yn cyfyngu ar y gwastraff trefol bioddiraddadwy fel papur, cardbord a sborion cegin - y caniateir i gynghorau eu hanfon i gladdfeydd sbwriel. Os bydd cynghorau'n cynhyrchu mwy o wastraff na'r terfynau hyn, fe allant gael dirwy. Mae ffigurau yn dangos fod Sir Gaerfyrddin, unwaith eto, wedi lleihau'r gwastraff sy'n cael ei anfon i gladdfeydd sbwriel.

Yn 2014/15 anfonodd y sir 7,175 tunnell fetrig o wastraff trefol bioddiraddadwy i gladdfeydd sbwriel - sef 31% yn unig o'r lwfans o 23,151 tunnell fetrig a ganiateir.