Beth sy'n digwydd i'ch ailgylchu

Diweddarwyd y dudalen ar: 19/06/2020

Coronafeirws (COVID-19)

Dim ond drwy apwyntiad y gellir ymweld â'r ganolfan ailgylchu i waredu unrhyw wastraff y cartref. Gallwch drefnu apwyntiad ar unrhyw ddiwrnod o’r wythnos a dewiswch amser sy’n gyfleus i chi am y 14 diwrnod canlynol.

Rhowch eich bagiau allan y noson cyn eich casgliad. Gall ein hamserau casglu amrywio a gallant fod yn gynharach na'r arfer. Ni fyddwn yn gallu gwneud casgliadau ar gyfer unrhyw finiau sydd heb eu casglu ar hyn o bryd. Cofiwch, peidiwch â rhoi hancesi papur yn eich bagiau ailgylchu glas.

Cofiwch barhau i edrych ar y dudalen newyddion i gael y wybodaeth ddiweddaraf. Gallwch hefyd ein dilyn ar Facebook a Twitter.

Yma yn Sir Gaerfyrddin, caiff eich gwastraff ei gasglu gan ddefnyddio cerbyd â chefn deuddarn. Golyga hyn fod y gwastraff bwyd yn cael ei gadw ar wahân i'r bagiau glas/bagiau du.

Caiff y gwastraff bwyd a gardd ei gludo i gyfleuster compostio canolog yn Nant-y-caws, Caerfyrddin, lle mae'n cael ei droi'n gompost neu'n gyflyrydd pridd sydd ar gael i'w brynu o'r canolfannau ailgylchu.

Caiff eich bagiau glas eu cludo i'r cyfleuster ailgylchu deunyddiau sydd hefyd yn Nant-y-caws, i'w didoli. Mae'r deunyddiau a ddidolir yn cael eu cludo i waith prosesu i'w gweddnewid yn nwyddau newydd. CWM Environmental sy'n cynnal y ddau gyfleuster.

Mae'n hawdd ailgylchu ac mae'n gwneud gwahaniaeth go iawn. Mae ailgylchu'n atal tunelli o sbwriel rhag cael eu claddu mewn safle tirlenwi gan ryddhau nwyon tŷ gwydr peryglus. Mae eich deunyddiau ailgylchu hefyd yn adnodd gwerthfawr. Ar ôl i'r deunyddiau ailgylchu gael eu casglu o garreg eich drws, cânt eu cludo i ffwrdd i'w didoli ac yna eu dosbarthu i'r ailbroseswyr er mwyn creu cynnyrch newydd.

Mae Llywodraeth Cymru wedi gosod targedau statudol ar gyfer ailgylchu sef 70% erbyn 2025 ac i fod yn genedl ddiwastraff (ailgylchu 100%) erbyn 2050. Gallai awdurdodau lleol sy'n methu â chyrraedd y targedau wynebu dirwyon ariannol mawr. Ar hyn o bryd, rydym yn ailgylchu oddeutu 60% yn Sir Gaerfyrddin.

Mae'r Cynllun Lwfansau Tirlenwi yn cyfyngu ar y gwastraff trefol bioddiraddadwy fel papur, cardbord a sborion cegin - y caniateir i gynghorau eu hanfon i gladdfeydd sbwriel. Os bydd cynghorau'n cynhyrchu mwy o wastraff na'r terfynau hyn, fe allant gael dirwy. 

Yn 2014/15 anfonodd y sir 7,175 tunnell fetrig o wastraff trefol bioddiraddadwy i gladdfeydd sbwriel - sef 31% yn unig o'r lwfans o 23,151 tunnell fetrig a ganiateir.