• Papur/Cardbord - papurau newydd/cylchgronau, catalogau, cyfeirlyfrau ffôn, post di-ofyn, papur ysgrifennu, papur wedi'i ddarnio, amlenni, cartonau bwyd a diod, bocsys grawnfwydydd, bocsys cardbord, tiwbiau papur toiled/papur cegin, bocsys wyau, deunydd pecynnu prydau parod.
  • Plastig - poteli plastig, potiau iogwrt, tybiau marjarîn, basgedi plastig/cynwysyddion prydau parod, cambrenni cotiau plastig, ffilm blastig.
  • Metelau - caniau bwyd a diod, erosolau, cloriau jariau jam, ffoil

Caiff bagiau glas eu casglu bob pythefnos.

Nid oes terfyn ar nifer y bagiau glas sy'n gallu cael eu rhoi allan i'w casglu.

Mae gennym 12 man casglu ledled y Sir.  Gallwch hefyd gasglu bagiau glas o'n llyfrgelloedd teithiol. Mae rhai mannau casglu ar agor yn hwyr y nos ac ar benwythnosau. Mae manylion llawn ynghylch eu lleoliad a'u horiau agor ar gael isod.