• Papur/Cardbord - papurau newydd/cylchgronau, catalogau, cyfeirlyfrau ffôn, post di-ofyn, papur ysgrifennu, papur wedi'i ddarnio, amlenni, cartonau bwyd a diod, bocsys grawnfwydydd, bocsys cardbord, tiwbiau papur toiled/papur cegin, bocsys wyau, deunydd pecynnu prydau parod.
  • Plastig - poteli plastig, potiau iogwrt, tybiau marjarîn, basgedi plastig/cynwysyddion prydau parod, cambrenni cotiau plastig, ffilm blastig.
  • Metelau - caniau bwyd a diod, erosolau, cloriau jariau jam, ffoil

Caiff bagiau glas eu casglu bob pythefnos.

Nid oes terfyn ar nifer y bagiau glas sy'n gallu cael eu rhoi allan i'w casglu.

Rydym eisiau annog pawb i ailgylchu. Nid pawb fydd yn mynd allan i gasglu bagiau glas o un o'n mannau casglu lleol. Trwy ddarparu tri rolyn o fagiau glas i bob aelwyd, dylai pawb fod â digon o fagiau i ailgylchu drwy'r flwyddyn. Wrth gwrs, os byddwch yn rhedeg mas o fagiau, gallwch gasglu mwy o un o'n mannau casglu.

Bydd bagiau glas yn cael eu dosbarthu rhwng Tachwedd 2018 a diwedd mis Mawrth 2019. Ni fydd unrhyw fagiau glas yn cael eu dosbarthu yn ystod y cyfnod rhwng y Nadolig a'r Flwyddyn Newydd (24 Rhagfyr 2018 - 11 Ionawr 2019).

Gallwch dracio eich dosbarthiad ac edrych am y wybodaeth ddiweddaraf ar ein gwefan. Os byddwch yn rhedeg mas o fagiau cyn eich dyddiad dosbarthu disgwyliedig, ewch i'ch man casglu bagiau glas agosaf.

Bydd y bagiau glas yn cael eu gadael o fewn ffiniau'ch eiddo neu yn eich man casglu biniau arferol.

Edrychwch ar y traciwr dosbarthu bagiau glas i weld a oes bagiau wedi cael eu dosbarthu i'ch cyfeiriad chi. Os yw'r traciwr yn nodi bod y bagiau wedi cael eu dosbarthu i'ch cyfeiriad ond eich bod heb eu derbyn, rhowch wybod inni drwy gwblhau ein ffurflen heb dderbyn bagiau glas.

Efallai bod eich cymdogion ar wahanol lwybr dosbarthu i chi. Yn aml, gall tai ar draws y ffordd neu ymhellach i lawr y stryd fod ar lwybrau dosbarthu gwahanol. Felly, mae'n bosibl y byddwch yn cael bagiau glas ar wahanol adegau. Defnyddiwch y traciwr dosbarthu bagiau glas i weld pryd fydd eich bagiau glas yn cael eu dosbarthu.

Os yw'n dangos y dylech fod wedi derbyn eich bagiau glas, rhowch wybod i ni drwy gwblhau ein ffurflen heb dderbyn bagiau glas.

Rydym yn gofyn i wardeiniaid dderbyn y bagiau glas ar gyfer yr holl breswylwyr neu drefnu i ni gael mynediad er mwyn i ni allu eu dosbarthu.

Defnyddiwch y traciwr dosbarthu bagiau glas i weld a ddylech fod wedi eu derbyn. Os yw'n dangos y dylech fod wedi derbyn eich bagiau glas, siaradwch â'ch warden yn y lle cyntaf ac yn dilyn hynny, rhowch wybod inni drwy gwblhau ein ffurflen heb dderbyn bagiau glas.

Ar gyfer unrhyw safleoedd tai newydd lle mae gwaith adeiladu yn dal i ddigwydd mewn rhannau o'r safle, byddwn yn gofyn i'r datblygwr dderbyn y bagiau glas a'u dosbarthu i'r preswylwyr.

Defnyddiwch y traciwr dosbarthu bagiau glas i weld a ddylech fod wedi eu derbyn. Os yw'n dangos y dylech fod wedi derbyn eich bagiau glas, siaradwch â'r datblygwr yn y lle cyntaf ac yn dilyn hynny, rhowch wybod inni drwy gwblhau ein ffurflen heb dderbyn bagiau glas.

  • Os yw eich man casglu fel arfer ar ddiwedd y lôn, byddwn yn gadael y bagiau yno.
  • Os ydych yn defnyddio byncer, byddwn yn gadael y bagiau y tu mewn i'r byncer. 
  • Os ydych yn defnyddio whilfin, byddwn yn gadael y bagiau wrth ymyl y bin.

Mae gennym 12 man casglu ledled y Sir.  Gallwch hefyd gasglu bagiau glas o'n llyfrgelloedd teithiol. Mae rhai mannau casglu ar agor yn hwyr y nos ac ar benwythnosau. Mae manylion llawn ynghylch eu lleoliad a'u horiau agor ar gael isod.

Na. Caiff bagiau glas eu dosbarthu ar gyfer ailgylchu gwastraff y cartref yn unig. Mae gan yr holl fusnesau ddyletswydd gofal i waredu eu gwastraff yn briodol drwy gytundeb gwastraff masnachol â chludwr gwastraff cofrestredig.