Cwestiynau Cyffredin - Ailgylchu a gwastraff

Diweddarwyd y dudalen ar: 26/01/2024

Dylai'r cwestiynau cyffredin canlynol ateb unrhyw gwestiynau posibl sydd gennych ynglŷn ag ailgylchu, binau a sbwriel. Cysylltwch drwy'r tab "Gofyn cwestiwn" os oes unrhyw beth y mae angen gwybodaeth ychwanegol arnoch amdano.

Bagiau glas

Maent yn cael eu dosbarthu i bob cartref rhwng mis Tachwedd - Ebrill. 

Bydd y bagiau glas yn cael eu gadael o fewn ffiniau'ch eiddo neu yn eich man casglu biniau arferol.

Yn aml, gall tai ar draws y ffordd neu ymhellach i lawr y stryd fod ar wahanol lwybrau dosbarthu. Felly, gallech dderbyn eich eitemau ar adegau gwahanol.

Os ydych chi'n rhedeg allan o fagiau/bagiau leinio cyn iddynt gael eu dosbarthu, edrychwch i weld o ble y mae modd eu casglu.

Rydym yn gofyn i wardeiniaid dderbyn y bagiau ar gyfer yr holl breswylwyr neu drefnu i ni gael mynediad er mwyn i ni eu dosbarthu.

Ar gyfer unrhyw safleoedd tai newydd lle mae rhannau o'r safle yn dal i gael eu hadeiladu, byddwn yn gofyn i'r datblygwr dderbyn yr eitemau a dosbarthu bagiau i'r preswylwyr.

Os ydych chi'n rhedeg allan o fagiau/bagiau leinio cyn iddynt gael eu dosbarthu, edrychwch i weld o ble y mae modd eu casglu.

  • Os yw eich man casglu fel arfer ar ddiwedd y lôn, byddwn yn gadael y bagiau yno.
  • Os ydych yn defnyddio byncer, byddwn yn gadael y bagiau y tu mewn i'r byncer. 
  • Os ydych yn defnyddio whilfin, byddwn yn gadael y bagiau wrth ymyl y bin.

Na. Caiff bagiau glas eu dosbarthu ar gyfer ailgylchu gwastraff y cartref yn unig. Mae gan yr holl fusnesau ddyletswydd gofal i waredu eu gwastraff yn briodol drwy gytundeb gwastraff masnachol â chludwr gwastraff cofrestredig. 

Rydym yn dosbarthu tri rholyn i bob cartref rhwng mis Tachwedd - Ebrill.  Os bydd angen rhagor o fagiau arnoch byddwch yn gallu casglu un rholyn o un o'n mannau casglu bagiau glas.

Nid oes terfyn ar nifer y bagiau glas sy'n gallu cael eu rhoi allan i'w casglu.

Caiff bagiau glas eu casglu bob wythnos.

Papur/Cardbord - papurau newydd/cylchgronau, catalogau, cyfeirlyfrau ffôn, post di-ofyn, papur ysgrifennu, papur wedi'i ddarnio, amlenni, cartonau bwyd a diod, bocsys grawnfwydydd, bocsys cardbord, tiwbiau papur toiled/papur cegin, bocsys wyau, deunydd pecynnu prydau parod.

Plastig - poteli plastig, potiau iogwrt, tybiau marjarîn, basgedi plastig/cynwysyddion prydau parod, cambrenni cotiau plastig, ffilm blastig.

Metelau - caniau bwyd a diod, erosolau, cloriau jariau jam, ffoil.

Edrychwch ar ein rhestr A-Y ailgylchu i weld rhestr lawn o'r hyn sy'n mynd yn eich bagiau glas.

Oes, ond bydd angen i ni gynnal asesiad ynghylch mynediad i'ch eiddo yn gyntaf.  I wneud cais am y gwasanaeth hwn, bydd angen i chi ffonio 01267 234567. Byddwn yn gofyn rhai cwestiynau am eich eiddo a’ch man casglu arfaethedig.

Ar ôl i ni gael eich cais, caiff ei asesu gan ein tîm a gwneir penderfyniad ynghylch a oes modd inni gynnig y gwasanaeth hwn i chi ai peidio.  Dim ond unwaith y bydd angen i ni asesu eich eiddo.  Os byddwch yn gwneud cais am unrhyw gasgliadau gwastraff ychwanegol, byddwn yn casglu o'r un man.

Os byddwch yn rhedeg allan o fagiau glas neu fagiau leinio gwastraff bwyd cyn i ni ddosbarthu eich cyflenwad ar gyfer y flwyddyn nesaf, edrychwch i weld o ble y mae modd eu casglu.

Rydym wedi ystyried yr holl opsiynau sydd ar gael, ac mae'r ffordd fwyaf effeithlon a chost-effeithiol o gyflawni'r gwelliannau i'n gwasanaethau yn golygu bod yn rhaid i ni newid rhai diwrnodau casglu.

Gallwch gofrestru i dderbyn negeseuon e-bost neu negeseuon testun i'ch atgoffa o'ch diwrnodau casglu. 

Cofrestrwch ar gyfer negeseuon atgoffa

Os oes angen bagiau glas ychwanegol neu fagiau leinio gwastraff bwyd arnoch yn y cyfamser, gallwch eu casglu nhw o un o'n mannau casglu.

Os oes gennych boteli a jariau gwydr ychwanegol i’w hailgylchu na allwch chi eu ffitio yn eich bocs, naill ai daliwch afael ar y rhain tan eich casgliad nesaf neu ewch â nhw i’ch banc gwydr lleol. Yn anffodus ni allwn ddarparu bocsys ychwanegol.

Os oes angen rhoi gwybod am focs casglu gwydr sydd wedi'i ddifrodi neu sydd wedi torri, cwblhewch y ffurflen ar-lein

 

Os oes gennych fwy o fagiau glas nag sydd eu hangen arnoch, rhowch nhw i deulu neu ffrindiau a allai fod eu hangen oherwydd bod ganddyn nhw fwy o bobl ar yr aelwyd ac felly yn debygol o gael mwy o eitemau i'w hailgylchu bob wythnos, neu ewch â nhw yn ôl i'ch Hwb agosaf.

Os na allwch ddod o hyd i atebion i'ch cwestiynau ar y dudalen hon, neu ar ein Canllaw A-Y o Ailgylchu, gallwch gysylltu ag un o'n hymgynghorwyr ailgylchu i gael cyngor a chefnogaeth bellach. Anfonwch e-bost atom gan ddefnyddio'r ddolen isod a byddwn yn cysylltu â chi.

Cysylltwch â ni

Os nad ydych yn gallu rhoi eich gwastraff allan i'w gasglu, ffoniwch ni ar 01267 234567 a byddwn yn trafod opsiynau posib ar gyfer cymorth ychwanegol gyda chi.

Os ydych eisoes yn derbyn casgliad gwastraff â chymorth, bydd hyn yn parhau.

Ewch i Fy Ailgylchu Cymru i gael gwybod beth sy'n digwydd i'ch ailgylchu a'ch bagiau du ar ôl iddynt gael eu casglu.

Gweler ein Canllaw A-Y o'r hyn y gallwch ei ailgylchu a ble yn Sir Gaerfyrddin.

A-Y o Ailgylchu

Edrychwch a dilynwch y cyngor ar ein tudalen sbwriel heb ei gasglu, cyn rhoi gwybod bod eich gwastraff wedi cael ei adael ar ôl.

Sbwriel heb ei GASGLU

 

 

Fel rhan o'r newid yn ein gwasanaeth, rydym wedi cynnal ymarfer i fodelu effaith carbon. Mae'r ymarfer hwn yn dangos y bydd y fethodoleg gasglu newydd yn arwain at arbed dros 200 tunnell o CO2 bob blwyddyn o gymharu â'r hen wasanaeth. Er bod yna gerbydau a symudiadau trafnidiaeth ychwanegol, bydd y budd net o ailgylchu mwy yn cael effaith gadarnhaol yn gyffredinol ar ein hôl troed carbon. Yn ogystal â hyn, mae'r newid hwn wedi ein galluogi i ddechrau ar ein taith o ddefnyddio cerbydau trydan ar gyfer gwasanaethau gwastraff.

Llwythwch mwy