Hendy-Gwyn
Canolfan Ailgylchu Gwastraff y Cartref Hendy-gwyn, Stryd y Gorllewin, Hendy-gwyn, Sir Gaerfyrddin, SA34 0AE

Gwybodaeth Ychwanegol

Coronafeirws (COVID-19)

Dim ond drwy apwyntiad y gellir ymweld â'r ganolfan ailgylchu i waredu unrhyw wastraff y cartref. Gallwch drefnu apwyntiad ar unrhyw ddiwrnod o’r wythnos a dewiswch amser sy’n gyfleus i chi am y 14 diwrnod canlynol.

Cyn trefnu apwyntiad, gofynnir i chi ystyried a allech ddefnyddio ein casgliadau deunydd ailgylchu/biniau, gwastraff swmpus neu'r gwasanaeth casglu gwastraff gardd.

Cofiwch barhau i edrych ar y dudalen newyddion i gael y wybodaeth ddiweddaraf. Gallwch hefyd ein dilyn ar Facebook a Twitter.

  • Mae mesurau cadw pellter cymdeithasol ar waith. Dilynwch yr holl arwyddion ar y safle a chyfarwyddiadau staff.
  • Un apwyntiad yr wythnos.
  • Gwaredu gwastraff y cartref i breswylwyr Sir Gaerfyrddin yn unig.
  • Efallai y bydd angen i chi wneud cais am drwydded am ddim i ddefnyddio'r canolfannau ailgylchu. Lawrlwytho canllaw cerbyd.
  • Ni chaniateir i faniau ceffylau, tractorau, faniau â phanel dros 3.5 o dunelli a'r holl gerbydau gwely gwastad, lorïau codi, cerbydau ag ochrau sy'n disgyn,  faniau bocs na cherbydau â chawell ddefnyddio'n canolfannau ailgylchu.

Bydd angen i chi ddod â'r canlynol i'w dangos i'r gweithiwr ar y safle cyn mynd i mewn:

  • Cadarnhad o'ch apwyntiad
  • Prawf preswyliaeth, un o'r canlynol - Trwydded yrru, eich bil y Dreth Gyngor gyfredol, bil cyfleustodau (heb fod yn hŷn na 3 mis)
  • Trwydded os oes angen un ar eich cerbyd.

Os oes angen i chi newid neu ganslo eich apwyntiad, a fyddech cystal â gwneud hynny cyn gynted â phosibl er mwyn i bobl eraill archebu eich slot. Rhaid gwneud unrhyw newidiadau erbyn 2:30pm fan bellaf ar y diwrnod cyn eich apwyntiad.

Os mai ar-lein y gwnaethoch chi drefnu eich apwyntiad, bydd dolen yn yr e-bost cadarnhau i ganslo neu newid eich archeb. Gallwch hefyd fewngofnodi i Fy Nghyfrif Hwb i weld manylion eich apwyntiad.

Os mai dros y ffôn y gwnaethoch chi drefnu eich apwyntiad, bydd angen i chi ffonio ein timau gwasanaethau cwsmeriaid ar 01267 234567.

Dim ond un ymweliad y wythnos a ganiateir i chi, os na fyddwch yn canslo eich apwyntiad gyda digon o rybudd ni fyddwch yn gallu archebu apwyntiad arall eto yn ystod yr un wythnos.

Mae gennym adran cwestiynau cyffredin gynhwysfawr ar ein gwefan i'ch paratoi ar gyfer eich ymweliad.

Rydym yn rhagweld y bydd eich ymweliad â'r ganolfan yn cymryd mwy o amser nag arfer, a bydd yn rhaid i chi giwio. Byddwch yn amyneddgar - eich diogelwch chi a diogelwch ein staff yw ein prif flaenoriaeth.

Trefnu apwyntiad

Byddwch yn gyrru i bob bae yn ei dro. Ni fyddwch yn gallu cerdded rhwng y baeau gwahanol gan y bydd angen cadw pellter cymdeithasol. Rydym yn argymell eich bod yn pacio eich cerbyd er mwyn ei gwneud mor hawdd â phosibl i gael gafael ar eich gwastraff.

Ewch i wefan CWM Environmental i weld rhestr o'r hyn y gallwch fynd ag ef i'r safle hwn neu defnyddiwch ein A-Y ailgylchu.

Bae 1: Plastig caled, olew llysiau

Bae 2: Carpedi

Bae 3: Metel sgrap

Bae 4: Pren

Bae 5: Cardbord

Bae 6: Craidd caled

Bae 7: Gwastradd gardd

Bae 8: Gwastraff cyffredinol

Bae 9: Bagiau glas

Oergelloedd, offer trydanol, bylbiau golau, setiau teledu, paent, olew injan, batris, gwydr ffenestri, poteli gwydr, plastrfwrdd, tecstilau, peiriannau golchi, ffyrnau a matresi - gyferbyn â mannau 1-9.

Gallwch waredu hyd at dri bag o blastrfwrdd y mis a hyd at dri bag o asbestos y flwyddyn. Rhaid rhoi asbestos a phlastrfwrdd mewn bag o fewn bag. Holwch y staff am hyn ar ôl cyrraedd.