Bagiau du

Diweddarwyd y dudalen ar: 06/05/2020

Coronafeirws (COVID-19)

Rhowch eich bagiau allan y noson cyn eich casgliad. Gall ein hamserau casglu amrywio a gallant fod yn gynharach na'r arfer. Ni fyddwn yn gallu gwneud casgliadau ar gyfer unrhyw finiau sydd heb eu casglu ar hyn o bryd.

Cofiwch barhau i edrych ar y dudalen newyddion i gael y wybodaeth ddiweddaraf. Gallwch hefyd ein dilyn ar Facebook a Twitter.

Cesglir sbwriel cyffredinol y cartref - hynny yw sbwriel na ellir ei ailgylchu na'i gompostio mewn bagiau du. Mae hyn yn cynnwys ychydig o wastraff hylendid fel padiau anymatal a phadelli gwely tafladwy; fodd bynnag, os ydych yn defnyddio llawer o'r rhain, mae'n bosibl y bydd arnoch angen casgliad hylendid ychwanegol.

Cofiwch y cewch roi hyd at 3 bag du allan bob pythefnos, felly mae'n bwysicach nag erioed i ailgylchu. Os ydych chi'n ailgylchu popeth y gallwch ond rydych yn dal i gael anhawster o ran cadw at derfyn y bagiau du, gallech fod yn gymwys i wneud cais i gynyddu eich lwfans bagiau du. Cwblhewch ein ffurflen ar-lein i wneud cais i gynyddu eich lwfans bagiau du.

I sicrhau bod eich bagiau'n cael eu casglu:

  • Rhowch eich bagiau allan y noson cyn eich casgliad. Ni fyddwn yn gallu gwneud casgliadau ar gyfer unrhyw finiau sydd heb eu casglu ar hyn o bryd.
  • Defnyddiwch fagiau du safonol eu maint.
  • Gofalwch nad yw'r bagiau'n rhy drwm - os oes gennych wastraff lludw cysylltwch â ni.
  • Os ydych yn cael gwared ar faw ci, sicrhewch ei fod wedi ei lapio'n dda a'i fod yn gymysg â mathau eraill o wastraff
  • Peidiwch â rhoi eich bagiau mewn whilfiniau. Ni chânt eu casglu am resymau iechyd a diogelwch. Byddwn ni'n casglu o finiau sbwriel cyffredin, cyhyd â bod y gwastraff mewn bagiau.
  • Peidiwch â rhoi gwastraff gardd mewn bagiau du.

Mae’r bagiau du yn cael eu cludo i'r gladdfa sbwriel yn Nant-y-caws, Caerfyrddin. Fodd bynnag, mae partneriaeth ranbarthol wedi cael ei sefydlu i ymchwilio i ffyrdd eraill o drin y math hwn o wastraff.