Dirwyon ar gyfer sbwriel

Diweddarwyd y dudalen ar: 17/09/2019

Gallech gael Hysbysiadau Cosb Benodedig os cewch eich dal yn gollwng sbwriel neu'n methu â chodi baw eich ci. Dyma atebion i rai o'r cwestiynau mwyaf cyffredin ynghylch Hysbysiadau Cosb Benodedig.

Cywir. Cost safonol Hysbysiad Cosb Benodedig am ollwng sbwriel yw £75, ond os byddwch yn talu'r ddirwy o fewn 10 diwrnod, bydd yn gostwng i £50. Fodd bynnag, nid yw hyn yn berthnasol i Hysbysiad Cosb Benodedig am drosedd sy'n ymwneud â baw cŵn (oherwydd mae'n ddeddfwriaeth wahanol).

Nid oes modd apelio yn erbyn Hysbysiad Cosb Benodedig. Y rheswm dros hyn yw mai gwahoddiad yw’r Hysbysiad Cosb Benodedig er mwyn peidio â chael eich erlyn.

Yn sylfaenol golyga hyn os byddwch chi’n cytuno eich bod wedi cyflawni trosedd ac yn talu’r swm penodol, ni chymerir camau pellach yn eich erbyn.

Yn ogystal ag arbed amser i bawb (gan gynnwys y troseddwr) o ran dwyn achos gerbron llys, mae’r hysbysiad cosb benodedig yn is o lawer nag unrhyw ddirwy y bydd llysoedd yn ei rhoi. £2,500 yw'r ddirwy fwyaf y gellir ei chyflwyno gan y llysoedd am ollwng sbwriel.

Os nad ydych yn cytuno eich bod wedi cyflawni’r drosedd y cawsoch Hysbysiad Cosb Benodedig amdani, yna ymdrinnir â’r mater drwy ddwyn yr achos gerbron llys.

Cyfrifoldeb y llys fydd gwrando ar y dystiolaeth a phenderfynu a gafodd trosedd ei chyflawni ac felly a ddylid pennu cosb ai peidio.

Nid oes rhaid inni godi arwyddion ar bob stryd, ffordd neu fan agored i ddweud wrthych am godi baw eich ci/peidio â gollwng sbwriel, neu i ddweud wrthych fod swyddogion gorfodi materion amgylcheddol yn cynnal patrolau yn yr ardal. Mae gollwng sbwriel a chŵn yn baeddu yn erbyn y gyfraith.

Fel gydag arwyddion, nid yw’n ymarferol inni osod biniau sbwriel ar bob stryd a ffordd yn y sir, er y gwneir pob ymdrech i osod biniau lle mae eu hangen fwyaf fel canol trefi, llwybrau cerdded i’r ysgol a phrif fannau siopa.

Gellir taflu baw cŵn, ar ôl ei godi mewn bag, mewn unrhyw fin sbwriel - nid dim ond yn y biniau sbwriel penodol ar gyfer baw cŵn.

Lle nad oes biniau ar gael, eich cyfrifoldeb chi yw ymddwyn yn gyfrifol a naill ai mynd â'ch sbwriel adref gyda chi neu ei gario hyd nes eich bod yn dod o hyd i fin sbwriel.

Anghywir. Mae sbwriel yn cynnwys stympiau sigaréts a hefyd gwm cnoi. Am sawl rheswm mae’r rhain yn fwy o niwsans ac yn ddrutach i’w clirio nag eitemau eraill o sbwriel.

Mae'n gyfrifoldeb arnoch i ddiffodd eich sigaréts cyn eu rhoi yn y bin.

Dylid bod yn ofalus wrth gwrs rhag achosi tân, a dylai stympiau sigaréts gael eu diffodd yn llwyr ar y platiau pwrpasol a ddarperir ar rai biniau sbwriel cyn taflu’r stympiau i’r bin.

Mae amrywiaeth o flychau llwch symudol ar gael neu gallech wneud eich un eich hun drwy roi peth pridd neu dywod mewn tun bach. 

Rydym wedi bod yn cynnal ymgyrchoedd ynghylch sbwriela ers nifer o flynyddoedd, sydd wedi cynnwys posteri, taflenni gwybodaeth, hysbysebion, sylw ar y radio, erthyglau yn y wasg a gwaith mewn ysgolion. 

Hefyd mae sefydliadau fel Cadwch Gymru'n Daclus yn ein helpu i gyfleu'r neges. Ond dydy cyhoeddusrwydd ynddo’i hun yn dda i ddim os yw’r neges yn cael ei hanwybyddu.

Dyma pam y mae ein swyddogion gorfodi yn cynnal patrolau i dargedu'r sawl sy'n dewis torri'r gyfraith fel hyn. 

Anghywir. Rydych wedi troseddu p’un a ydych yn dewis codi’ch sbwriel wedyn ai peidio, a byddwch yn cael Hysbysiad Cosb Benodedig. 

Mae sbwriela’n sbwylio ein hamgylchedd, ond heblaw hynny mae’n gostus iawn inni. Mae glanhau ein strydoedd yn costio mwy na £2 filiwn y flwyddyn inni. 

Cysylltwch â ni i esbonio eich amgylchiadau. Bydd eich amgylchiadau yn cael eu hadolygu ac mae'n bosibl y cewch chi fwy o amser i dalu'r ddirwy. Fodd bynnag, ni ellir talu Hysbysiad Cosb Benodedig mewn rhandaliadau.

Mae methu â rhoi eich enw a'ch cyfeiriad yn drosedd o dan Adran 6 o Ddeddf Cymdogaethau Glân a'r Amgylchedd 2005. Os nad ydych chi'n cydweithredu â'n swyddogion, gallant alw'r heddlu.

Nid yw "doeddwn i ddim yn gwybod bod fy nghi wedi baeddu" (oherwydd nad oeddech chi o gwmpas ar y pryd) na pheidio â bod â dulliau addas i godi'r baw yn esgusodion rhesymol am fethu â chodi baw eich ci. Disgwylir i unigolyn sy'n gyfrifol am gi fod yn ymwybodol o ble mae'r ci a'r hyn mae'n ei wneud ar bob adeg.