Aelodau FfMLl

Diweddarwyd y dudalen ar: 08/03/2018

Bydd yr aelodaeth yn cynnwys Cadeirydd a Dirprwy Gadeirydd a etholwyd yn unol â rheoliadau FfMLl. Lleiafswm o 10 ac uchafswm o 20 o aelodau eraill, sy’n gorfod cynnwys cynrychiolaeth gytbwys o ddefnyddwyr mynediad hamdden, tirfeddianwyr a deiliaid, ynghyd â chynrychiolaeth o fuddiannau eraill sy’n arbennig o berthnasol i’r ardal.

Bydd yr aelodaeth yn gytbwys fel nad oes un grŵp o fuddiannau yn arglwyddiaethu, cynrychioli croestoriad o fuddiannau yn yr ardal, byw neu’n gweithio o fewn yr ardal neu â gwybodaeth drylwyr am yr ardal.

Bydd disgwyl i aelodau:

  • Lynu at yr adrannau sy’n ymwneud â Fforymau Mynediad Lleol yn Neddf Cefn Gwlad a Hawliau Tramwy 2000, rheoliadau perthnasol a’r Cylch Gorchwyl hwn
  • Dangos ymrwymiad i gyrraedd nodau’r FfMLl drwy weithio’n adeiladol gydag aelodau eraill
  • Gallu rhoi’r amser angenrheidiol i fynychu cyfarfodydd a rhwydweithio y tu allan i gyfarfodydd
  • Bod â digon o brofiad o fynediad i gefn gwlad yn yr ardal leol i allu gwneud cyfraniad cytbwys ac adeiladol i wella’r ddarpariaeth mynediad
  • Gallu gweithio gydag ystod eang o grwpiau buddiannau.

Aelodau newydd

Mae Fforwm Mynediad Lleol Sir Gaerfyrddin yn recriwtio aelodau newydd.  Mae'r Fforwm yn gorff annibynnol statudol sy'n rhoi cyngor i Gyngor Sir Caerfyrddin, Cyfoeth Naturiol Cymru ac eraill ynghylch gwella mynediad i gefn gwlad, hawliau tramwy cyhoeddus a llecynnau glas yn yr ardal leol.

Rydym yn chwilio am ystod eang o bobl sy'n defnyddio cefn gwlad, gan gynnwys cerddwyr, marchogion, beicwyr, perchnogion cŵn, canŵyr, pysgotwyr, defnyddwyr / grwpiau mynediad i bobl anabl, pobl sy'n frwdfrydig dros gerbydau 4x4, beicwyr gwlad, pobl sydd â diddordeb mewn llecynnau glas a pharciau, ffermwyr, ffermwyr ifanc, perchnogion tir, pobl sydd â diddordeb mewn twristiaeth, hyfforddwyr gweithgareddau awyr agored a phobl sy'n gysylltiedig â natur a chadwraeth. Os ydych yn frwdfrydig dros fynediad i gefn gwlad, hoffem gael cais gennych.

Mae'r Fforwm Mynediad Lleol yn cwrdd 4 gwaith y flwyddyn ac mae ganddo hyd at 20 o aelodau. Mae'r gwaith yn wirfoddol ond mae costau teithio rhesymol yn cael eu talu ac mae'r aelodaeth yn para hyd at 3 blynedd.  

Mae'n rhaid derbyn ffurflenni cais wedi eu cwblhau erbyn 27 Ebrill 2018.

Lawrlwythwch y meini prawf  Lawrlwythwch ffurflen gais