Adnewyddu Canol Trefi

Gweithdrefn ymgeisio

Bydd y weithdrefn yn cynnwys gweithdrefn ymgeisio un cam.
Mae'n rhaid anfon y canlynol gyda'r cais: -
 • Manylion yr Ymgeisydd.
 • Statws y sefydliad
 • Unrhyw wrthdaro buddiannau a ddatganwyd
 • Manylion llawn a chynhwysfawr y prosiect
 • Costau'r prosiect gyda dyfynbrisiau cysylltiedig yn unol â Rheolau Caffael Trydydd Parti CSC
 • Dangos amserlen y prosiect.
 • Manylion ynghylch TAW
 • Rheoli cymorthdaliadau
 • Rhestr wirio wedi'i chwblhau.
  • Caniatâd Statudol - caniatâd cynllunio, rheoliadau adeiladu (os yn berthnasol)
  • Cydnabod gwrthdaro buddiannau (os yn berthnasol)
  • Lluniau o'r safle yn ei gyflwr presennol
  • Caniatâd perchennog y safle (os yw'n berthnasol)
  • Dyfynbrisiau gan gyflenwyr i wneud y gwaith.
 • Datganiad wedi'i lofnodi.
Bydd y cais yn cael ei gyflwyno i banel grantiau mewnol Cyngor Sir Caerfyrddin i'w ystyried ar gyfer cymeradwyo.