Cronfa Ynni Adnewyddadwy Busnes

3. Cymhwysedd

Mae Cronfa Ynni Adnewyddadwy Busnes Sir Gâr yn cael ei hariannu a'i darparu gan Gyngor Sir Gâr ac felly mae ond ar gael i fusnesau newydd neu fusnesau presennol o fewn y sectorau cymwys sydd wedi'u lleoli yn Sir Gaerfyrddin neu sy'n bwriadu lleoli yn Sir Gaerfyrddin. 

Mae cymorth wedi'i anelu'n bennaf at fusnesau sy'n bodoli eisoes, yn gweithredu yn neu’n gwasanaethu y sectorau twf a sylfaen canlynol:

 • Deunyddiau Uwch a Gweithgynhyrchu
 • Adeiladaeth
 • Diwydiannau Creadigol
 • Ynni a'r Amgylchedd
 • Cyllid a Gwasanaethau Proffesiynol
 • Technoleg Gwybodaeth a Thelegyfathrebu
 • Gwyddorau Bywyd
 • Bwyd a Diod
 • Twristiaeth
 • Mân-werthu
 • Gofal

Mae cymorth hefyd ar gael i fentrau cymdeithasol.

Fodd bynnag, nid yw'r sectorau canlynol yn gymwys i gael cymorth:

 • cynhyrchu amaethyddiaeth sylfaenol
 • coedwigaeth
 • dyframaethu
 • pysgota a
 • gwasanaethau statudol, e.e., iechyd ac addysg.

Fodd bynnag, bydd ceisiadau'n cael eu hystyried fesul achos yn amodol ar eu cyfraniad a'u gwerth posibl i'r economi leol a'u hymrwymiad i ddatgarboneiddio.

Rhaid i chi naill ai:

 • Bod yn berchen ar y rhydd-ddaliad, neu
 • Dal prydles gydag cyfnod byrraf o saith mlynedd yn weddill ar ôl dyddiad talu’r grant terfynol. Bydd angen i chi sicrhau caniatâd ysgrifenedig eich landlord ar gyfer y gwaith arfaethedig.

Er mwyn ichi fedru ymgeisio mae’n rhaid i adeilad eich busnes fod  wedi ei gofrestru ar gofrestr trethi annomestig Cyngor Sir Caerfyrddin.

Ni allwch wneud cais am gyllid i gefnogi gwaith yr ydych eisoes wedi’i ddechrau. Rydym yn eich annog i gysylltu â ni yn gynnar i drafod unrhyw gynigion.

Mae'r Gronfa ar gael i fusnesau o bob maint sy'n anelu at weithredu eu haddewid twf gwyrdd.

Rhaid cwblhau'r holl wariant sy'n gysylltiedig â'r grant o fewn 4 mis i ddyddiad y llythyr cymeradwyo. Bydd canlyniadau’r busnes a’r cynllun cyllid yn cael eu monitro a bydd angen tystiolaeth. Gallai methu â chyflawni'r allbynnau ymroddedig arwain at dynnu cronfeydd grant yn ôl.

Ar ôl rhoi rhybudd rhesymol, mae Cyngor Sir Gâr yn cadw'r hawl i fonitro a chynnal tystiolaeth am 1, 3 a 5 mlynedd ar ôl derbyn cais am grant. Darlleniadau mesur cynhyrchu ynni adnewyddadwy i’w cymryd yn flynyddol gan yr ymgeisydd a’u darparu fel rhan o’r broses fonitro hon.