Cronfa Ynni Adnewyddadwy Busnes

12. Rhestr Wirio - Cyn Cyflwyno

Ticiwch y rhestr wirio ganlynol i sicrhau bod yr holl wybodaeth wedi'i chyflwyno gyda'r cais hwn.

  • Ffurflen Gais wedi'i Chwblhau
  • 2 flynedd o gyfrifon hanesyddol (cyfrifon rheoli os ydynt ar gael)
  • Caniatâd Statudol yn cynnwys. Caniatâd cynllunio, rheoliadau adeiladu (os yw'n berthnasol)
  • Dyfynbrisiau Ysgrifenedig (cyfeiriwch at ddogfennau cyfarwyddyd a thelerau ac amodau)
  • Prawf o arian cyfatebol
  • Gwrthdaro buddiannau a gydnabyddir ac a ddatganwyd (os yw'n berthnasol)
  • Ydymffurfiad gyda safonau'r iaith Gymraeg. (Mi fydd hwn yn cael ei asesu yn eich ffurflen gais)
  • Polisi Amgylcheddol
  • Addewid Twf Gwyrdd Llywodraeth Cymru wedi'i gwblhau