Hawlenni Gwaith Cyflogaeth Plant

Diweddarwyd y dudalen ar: 30/09/2022

Os yw plentyn wedi cael derbyn Rhif Yswiriant Gwladol NID YW hyn yn golygu y gall y plentyn / person ifanc gadael yr ysgol a gweithio'n llawn amser. Mae plentyn yn oedran ysgol gorfodol tan y dydd Gwener olaf ym Mehefin yn y flwyddyn ysgol pan fydd ef / hi yn cyrraedd ei g / penblwydd yn 16 oed.

Rhaid i blant fod yn 13 oed i ymgymryd ag unrhyw waith rhan-amser. Gall rhieni/gwarcheidwaid/cyflogwyr lawrlwytho'r ffurflenni isod a'u defnyddio i wneud cais am yr hawlen weithio angenrheidiol ar gyfer pobl ifanc 13-16 blwydd oed sy'n dymuno gwneud gwaith rhan-amser tra byddant yn dal o oedran ysgol gorfodol.

Mae gweithio heb hawlen, am gyflog neu yn ddi-dâl, yn erbyn y gyfraith ac mae cyfyngiadau ar yr oriau gwaith a'r dyletswyddau a ganiateir. Mae unrhyw ddarpariaeth y tu hwnt i'r meini prawf hyn yn erbyn y gyfraith.

Os hoffech wneud cais am Hawlen Waith Cyflogaeth Plant, cysylltwch â'r Tîm Lles Addysg ar EducationWelfare@sirgar.gov.uk. Bydd Swyddog Dyletswydd yn ymateb i'ch ymholiad cyn pen 5 diwrnod gwaith.

O fewn 7 diwrnod ar ôl i'r plentyn ddechrau gweithio, rhaid i'r cyflogwr gyflwyno Cais am Hawlen Waith Cyflogaeth Plant i'r Awdurdod Lleol lle bydd "Cyflogaeth yn digwydd". Rhaid i'r cais gael ei lofnodi gan y cyflogwr a rhiant / gwarcheidwad y plentyn. Gallai methu â chael Hawlen Waith Cyflogaeth Plant i blentyn y byddwch yn ei gyflogi arwain at ddirwy o hyd at £1,000.

Ar ôl i'r ffurflen gais gael ei chwblhau a'i dychwelyd atom, bydd y cyflogwr yn cael Hawlen Waith wedi'i lamineiddio y mae'n rhaid iddo ei chadw mewn man diogel. Bydd y plentyn hefyd yn cael Cerdyn Adnabod Hawlen Waith.

Nodwch: mae cyfnod dosbarthu o 21 diwrnod ar gyfer pob Cais Hawlen Waith Cyflogaeth Plant. Bydd y cyfnod hwn yn dechrau o'r dyddiad y derbynnir yr holl ddogfennau sy'n ofynnol.