Coronafeirws (COVID-19)

Bydd dod i ddosbarth mewn canolfan ddysgu yn 2020/21 yn brofiad ychydig yn wahanol o gymharu â blynyddoedd blaenorol. Efallai y gwelwch fod sesiynau'n fyrrach a bydd angen i chi wneud rhywfaint o waith yn annibynnol gartref ac ar-lein. Byddwn yn eich cefnogi gyda hyn a'n prif nod yw sicrhau eich bod yn ddiogel pan fyddwch yn dod i ganolfan ar gyfer dosbarthiadau wyneb yn wyneb.

Byddwn yn:

  • trefnu dosbarthiadau wyneb yn wyneb gyda llai o ddysgwyr
  • darparu offer ichi eu benthyg os nad oes gennych eich dyfais eich hun gartref
  • rhoi cymorth o bell a gwaith i'w wneud gartref

Byddwch yn:

  • cyrraedd ar amser a gadael mewn pryd i osgoi ciwiau a gormod o bobl
  • golchi eich dwylo a/neu ddiheintio wrth gyrraedd a gwneud hynny’n rheolaidd yn ystod eich ymweliad
  • cwblhau'r holiadur iechyd yn ystod bob ymweliad, a pheidio â dod i'r dosbarth os ydych yn sâl
  • cadw cofnod o ble rydych wedi bod a gyda phwy rydych wedi bod mewn cysylltiad â nhw ar gyfer Profi, Olrhain a Diogelu, os oes angen
  • cadw pellter cymdeithasol o 2 fetr oddi wrth staff a dysgwyr eraill bob amser
  • dod â'ch deunydd ysgrifennu a'ch offer eich hun i'r dosbarth i atal germau rhag lledaenu
  • ceisio eich gorau i weithio ar y pecynnau gwaith cartref ac ystafelloedd dosbarth ar-lein

Cofiwch barhau i edrych ar y dudalen newyddion i gael y wybodaeth ddiweddaraf. Gallwch hefyd ein dilyn ar Facebook a Twitter.

Gwybodaeth i ddysgwyr

Mae Dysgu Sir Gâr yn estyn croeso cynnes ichi i'n cyrsiau.