• English
  • Hepgor gwe-lywio

Adsefydlu

Ystyr adsefydlu yw sicrhau y gall unigolyn fod mor annibynnol â phosibl. Mae hon yn ymagwedd gyfannol a'i nod yw gwella, cynnal, ac adfer cryfder corfforol, gwybyddiaeth, a gallu'r unigolyn. Gall unigolyn gael budd o adsefydlu, a hynny am nifer o resymau megis os yw wedi bod yn sâl neu wedi cael anaf neu lawdriniaeth.

Rhaglenni tymor byr yw'r gwasanaethau adsefydlu, sy'n cael eu cynnal gan dîm-amlddisgyblaeth. Bydd y rhaglen adsefydlu'n cael ei llunio gyda'r unigolyn ac o'i amgylch er mwyn ei helpu i fod mor annibynnol â phosibl ac i gynnal neu wella ansawdd ei fywyd.

Gellir cyflawni hyn mewn nifer o ffyrdd ond gallai'r rheiny gynnwys magu hyder, gwella cryfder corfforol, dysgu sgiliau a thechnegau newydd i'r unigolyn neu roi cyngor am offer neu addasiadau priodol er mwyn hybu annibyniaeth. Mae'r pwyslais ar alluogi'r unigolyn i wneud cymaint â phosibl, ar hybu annibyniaeth, ac ar fod mor ddiogel â phosibl.

Diweddarwyd y dudalen ar: 09/11/2016

ar-lein am dani