• English
  • Hepgor gwe-lywio

Gofal preswyl a nyrsio

Cyn symud i gartref gofal mae'n werth ystyried pa gymorth a allai fod ar gael i chi i'ch helpu i barhau i fyw gartref.

Fodd bynnag, os ydych yn teimlo mai cartref gofal yw'r dewis iawn i chi neu i aelod o'r teulu efallai y byddwch yn teimlo ychydig yn ddryslyd ynghylch ble i ddechrau. Bydd yr wybodaeth ganlynol yn eich helpu i wneud dewisiadau gwell wrth benderfynu pa gartref gofal sy'n cynnig yr amgylchedd sy'n gweddu orau i'ch anghenion chi.

Dewis Cartref Preswyl neu Gartref Nyrsio

Efallai y byddwch chi, neu'ch perthynas, yn meddwl am gartref gofal am eich bod yn ei chael yn fwyfwy anodd ymdopi gartref, neu oherwydd bod salwch neu ddamwain wedi effeithio ar eich gallu i fyw yn annibynnol.

Mae cartrefi gofal preswyl yn cynnig gwasanaethau fel golchi dillad a phrydau bwyd a help gyda gofal personol. Mae rhai cartrefi yn cynnig cyfle i aros am gyfnod byr ond fel arfer maent yn darparu gofal mwy hirdymor neu barhaol.

Efallai y bydd angen i chi symud i gartref gofal gyda gwasanaeth nyrsio os yw eich salwch neu'ch anabledd yn golygu eich bod angen gofal nyrsio rheolaidd na ellir ei ddarparu yn eich cartref eich hun. Bydd staff nyrsio ar gael 24 awr y dydd mewn cartref nyrsio.

Beth i chwilio amdano mewn cartref preswyl neu nyrsio

Mae symud i gartref gofal yn benderfyniad pwysig iawn yn eich bywyd ac efallai y bydd angen cymorth arnoch i feddwl am y goblygiadau. Bydd trafod y mater gyda gweithiwr cymdeithasol yn help i chi benderfynu beth sy'n iawn i chi. Pan fyddwch yn gwybod pa fath o ofal sydd ei angen arnoch, gallwch gael mwy o fanylion am y cartrefi sy'n diwallu eich anghenion, ac efallai y gallwch drefnu i ymweld â nifer o gartrefi.

Wrth ymweld â chartref gall fod yn ddefnyddiol i chi baratoi rhestr o gwestiynau yr hoffech eu gofyn wedi i chi gyrraedd yno. Mae hyn yn helpu i gael y gorau o'r ymweliad. Mae'n bwysig bod y man lle byddwch yn byw yn rhywle lle'r ydych yn teimlo'n gyfforddus ac yn ddiogel. Mae rhai cartrefi yn annog pobl i aros am gyfnod byr neu i gael pryd yno i weld a yw'r cartref yn addas ar eu cyfer.

Rhaid i bob cartref gofal gael ei archwilio gan Arolygiaeth Gofal a Gwasanaethau Cymdeithasol Cymru (AGGCC). Ffôn: 01267 245160. Gallwch chwilio am restr o gartrefi cofrestredig yn yr ardal a gweld yr adroddiad arolygu diweddaraf ar gartref penodol ar eu gwefan.

Mae faint bydd rhaid i chi dalu am ofal preswyl yn dibynnu ar eich incwm, eich cynilion ac asedau eraill. I gael rhagor o wybodaeth am dalu am Ofal Preswyl a Nyrsio ewch i'r adran Taliadau Gofal Preswyl a Gofal Nyrsio ar ein gwefan.

Nearest-carehome_cy

Diweddarwyd y dudalen ar: 14/12/2016

ar-lein am dani