• English
  • Hepgor gwe-lywio

A ydych chi'n poeni am oedolyn/blentyn?

Rydym wedi ymrwymo i sicrhau bod plant ac oedolion sy'n agored i niwed yn cael eu gwarchod rhag camdriniaeth ac esgeulustod a byddwn yn cymryd camau ar unwaith lle bydd angen, i'w diogelu rhag niwed.

Os ydych chi’n pryderu am blentyn edrychwch o fewn yr adain Gwasanaethau Plant a Theuluoedd ar ein gwefan lle cewch y manylion cyswllt perthnasol.

Os oes angen cymorth ar unwaith ffoniwch 999.

Nid yw'n bosibl i rai oedolion amddiffyn eu hunain neu ofalu amdanynt eu hunain drwy'r amser. Ystyr oedolion mewn perygl yw pobl 16 a hŷn sy'n methu amddiffyn eu hunain rhag niwed oherwydd anabledd, anhwylder iechyd meddwl, salwch, llesgedd meddwl neu gorfforol.

  • Beth yw niwed? Gall niwed fod ar ffurf - Corfforol, Esgeulustod, Ariannol, Rhywiol, Seicolegol, Gwahaniaethol. Gall niwed ddigwydd yn unrhyw le
  • Pwy all achosi niwed? Perthnasau a theulu, Staff proffesiynol, Gweithwyr gofal cyflogedig, Gwirfoddolwyr, Defnyddwyr eraill y gwasanaeth, Cymdogion, Ffrindiau. Gall unrhyw un achosi niwed.

Os ydych chi yn cael eich cam-drin, neu os ydych yn pryderu y gallai unigolyn rydych yn ei adnabod fod mewn perygl o gael ei gam-drin dylech siarad â rhywun.

Mae pawb yn gyfrifol am chwarae eu rhan er mwyn amddiffyn pobl sy'n agored i niwed.

Mae dyletswydd ar yr Awdurdod Lleol i ymwneud ymholiadau ynghylch achos honedig o gamdriniaeth neu esgeulustod. Gall gweithwyr proffesiynol eraill gyfrannu i'r gwaith, er enghraifft, swyddogion yr heddlu neu'r gwasanaethau iechyd.

Ymdrinnir mor sensitif ag y bo modd â'r ymholiadau. Gwrandewir ar yr oedolion a rhoddir ystyriaeth i'w dymuniadau. Os yw'r pryderon yn ddifrifol byddwn yn gweithredu ar unwaith i sicrhau bod yr oedolyn yn ddiogel.

Dolenni defnyddiol

 phwy y dylid cysylltu?

Os ydych chi mewn perygl o ddioddef niwed neu os ydych yn pryderu y gallai rhywun rydych yn ei adnabod fod mewn perygl o gael ei niweidio dylech gysylltu â:

  • Os oes angen cymorth ar unwaith ffoniwch 999
  • Llinell Gofal+ drwy ffonio 0300 333 2222  (ar agor 24 awr y dydd, 7 niwrnod yr wythnos)
  • Gallwch ddefnyddio'r ffurflen ar-lein ddiogel*

*Mae'r ffurflen atgyfeirio ar-lein ar gyfer oedolion (18 mlwydd oed a hŷn) sydd ag angen cymorth gofal cymdeithasol. Peidiwch â defnyddio'r ffurflen hon mewn argyfwng.

Os ydych chi'n weithiwr proffesiynol, gallwch ein ffonio gyda'ch pryderon, on bydd yn rhaid i chi hefyd lenwi Ffurflen Amddifyn Oedolion Agored i Niwed, hefyd mae cyfarwyddyd ar gael i'ch helpi i lenwi'r ffurflen.

I gael cyngor ynghylch diogelu, cysylltwch â'r:

Tîm Diogelu 5 Heol Spilman Caerfyrddin SA31 1LE
Rhif ffôn: 01267 228944 | E-bost: Diogelu@sirgar.gov.uk

Mae'r Tîm Diogelu ar gael o 9am tan 5pm o ddydd Llun tan ddydd Iau ac o 9am tan 4.30pm ar ddydd Gwener.

Diweddarwyd y dudalen ar: 26/09/2017

ar-lein am dani