Datganiad Gweledigaeth y Cabinet 2022 - 2027

Economi

Gwneud ein cymunedau a'n hamgylchedd yn iach, yn ddiogel ac yn ffyniannus

 • Parhau â chynlluniau adfywio i ddiogelu a chefnogi dros 1,400 o fusnesau. Yn y tymor byrrach byddwn yn darparu cymorth cyflogaeth i ryw 3,000 o bobl, gan helpu 850 arall i gael gwaith llawn amser. Bydd buddsoddiad a datblygiadau mawr yn helpu'r economi leol i adfer ar ôl Covid.
 • Yn Llanelli byddwn yn darparu nifer o safleoedd adwerthu yng nghanol y dref, sydd eisoes wedi cael caniatâd cynllunio. Byddwn yn manteisio i'r eithaf ar y manteision cymunedol sy'n deillio o'r cynllun Pentre Awel gwerth miliynau o bunnoedd yn Llanelli, y datblygiad cyntaf o'r maint a'r cwmpas hwn yng Nghymru, a fydd yn creu 1,800 o swyddi sy'n talu'n dda.
 • Byddwn yn cynorthwyo ac yn annog pobl i fyw bywydau egnïol ac iach, yn sicrhau cyfleoedd cadwyn gyflenwi i fusnesau lleol, ac yn recriwtio'n lleol.
 • Yng Nghaerfyrddin, ar ôl i'r Cyngor Sir brynu'r hen adeilad Debenhams, bydd gwaith yn dechrau'n fuan ar drawsnewid yr adeilad yn hwb cymunedol sy'n cynnwys gweithgareddau iechyd, hamdden, addysg a diwylliannol ynghyd â gwasanaethau gwybodaeth a chyngor ynghylch y sector cyhoeddus, busnesau a thwristiaeth. Bydd busnesau bach ac annibynnol yn cael eu hannog i ddatblygu, tyfu ac ehangu yng nghanol y dref, gan gefnogi cyfleusterau lletygarwch a gwella'r economi gyda'r nos.
 • Bydd y Prif Gynllun ar gyfer Rhydaman yn cael ei weithredu i ddod â bywyd newydd yn ôl i dref sydd wedi dioddef dirywiad graddol a gofidus ers i'r pyllau glo lleol gau. Bydd rhannau digyswllt canol y dref yn cael eu huno drwy ddyluniad priffyrdd o ansawdd gwell, cysylltiadau i gerddwyr ac ailgynllunio mannau agored allweddol. Bydd y farchnad wythnosol yn cael ei thyfu i gynnwys mwy o stondinau. Cynnal astudiaeth ddichonoldeb ar gyfer canolfan hamdden yng nghanol y dref.
 • Parhau i lobïo Llywodraeth Cymru i ailagor rheilffordd Dyffryn Aman i deithwyr fel rhan o Fetro Bae Abertawe.
 • Deg Tref - Parhau i ddatblygu cynlluniau ar gyfer ein 10 tref wledig a'n hardaloedd cyfagos: Llandeilo, Llanymddyfri, Llanybydder, Castellnewydd Emlyn, Cross Hands, Cwmaman, Cydweli, Talacharn, Sanclêr a Hendy-gwyn ar Daf. Nod y cynlluniau hyn yw sicrhau cynaliadwyedd economaidd, diwylliannol, cymdeithasol ac amgylcheddol.
 • Gweithio gyda phartneriaid i greu ail gam ARFOR er mwyn manteisio i'r eithaf ar y manteision economaidd i Sir Gaerfyrddin.
 • Parhau i gyflwyno ceisiadau cadarn er mwyn denu cyllid ar draws y sir, gan gynnwys Cronfa Ffyniant Gyffredin y DU a'r Gronfa Ffyniant Bro, gan ddisodli hen ffynonellau cyllid yr UE.
 • Parhau i ddenu mewnfuddsoddiad lle gellir cyflawni lefelau uchel o gynhyrchiant, cystadleugarwch a chyflog.
 • Byddwn yn hyrwyddo'r dull 'Meddwl am Sir Gaerfyrddin yn Gyntaf' yn eang ar draws yr Awdurdod, gan annog swyddogion i ofyn am ddyfynbrisiau gan gyflenwyr lleol. Byddwn yn parhau i gynorthwyo busnesau lleol i wneud cynigion am waith trwy dargedu cyfleoedd tendro penodol ledled y sir a hyrwyddo ein blaenraglen waith ymlaen llaw.
 • Gwneud popeth o fewn ein gallu i gynyddu ein gwariant caffael lleol a symud i fyny'r raddfa uwchlaw'r 53% presennol.