Datganiad Gweledigaeth y Cabinet 2022 - 2027

Trefniadaeth

Gweithio'n dda - Moderneiddio a datblygu ymhellach fel Cyngor cydnerth ac effeithlon

 • Ystyried a gweithredu newidiadau priodol yn unol â diwygio'r Dreth Gyngor gan Lywodraeth Cymru.
 • Sicrhau bod Cyngor Sir Caerfyrddin yn sefydliad amrywiol a chynhwysol
 • Gweithio gyda grwpiau perthnasol i hyrwyddo'r Cyngor fel cyflogwr ar draws pob cymuned gan gynnwys o fewn y gymuned Pobl Dduon, Asiaidd a Lleiafrifoedd Ethnig.
 • Gweithio gyda'r Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus i sbarduno gwaith ymgysylltu cymunedol ac arfer da mewn perthynas â recriwtio o gymunedau Pobl Dduon, Asiaidd a Lleiafrifoedd Ethnig.
 • Gweithio gyda grwpiau allanol perthnasol, i wella cynrychiolaeth a chyfeirio ar gyfer cymunedau Pobl Dduon, Asiaidd a Lleiafrifoedd Ethnig ar wefan y Cyngor.
 • Edrych ar ffyrdd o wella ansawdd data cydraddoldeb ein gweithlu a gwella ansawdd y wybodaeth a gesglir yn barhaus er mwyn gwella'r broses o gynllunio a rheoli'r gweithlu.
 • Recriwtio mewn modd cystadleuol a gweithio tuag at wella lefelau recriwtio yn barhaus ar draws y sefydliad. Ceisio deall y camau sydd eu hangen er mwyn dod yn gyflogwr o ddewis yng Ngorllewin Cymru.
 • Gweithio i farchnata Cyngor Sir Caerfyrddin fel cyflogwr deniadol i brentisiaid, pobl sy'n gadael yr ysgol a graddedigion. Canolbwyntio ar leihau nifer y bobl ifanc sy'n mudo o Sir Gaerfyrddin ac o ardaloedd gwledig.
 • Ystyried gallu ein gweithlu yn y tymor byr a'r tymor hir i gyflawni gweledigaeth y weinyddiaeth bresennol.
 • Datblygu hyfforddiant penodol i Aelodau ar feysydd sy'n ymwneud yn benodol â chydraddoldeb, amrywiaeth, a thegwch, i'w cynnwys yn hyfforddiant y Côd Ymddygiad.
 • Ymrwymiad diwylliannol i graffu, gan gymryd camau i annog craffu sy'n heriol ac sy'n cydnabod bod yn rhaid i'w waith gael effaith. Cydnabod bod cyfranogiad gan Aelodau a'r cyhoedd yn allweddol er mwyn sicrhau craffu da.
 • Parhau i groesawu a hyrwyddo arferion gweithio ystwyth, cyfarfodydd hybrid a ffyrdd newydd o weithio ar draws y sefydliad.
 • Gweithio gyda Llywodraeth Cymru, partneriaid y Gwasanaeth Cyhoeddus ac Undebau Llafur i ddatblygu'r agenda Cyflog Byw Gwirioneddol ymhellach.
 • Cynyddu ymhellach ein defnydd o'r dechnoleg ddigidol ddiweddaraf i drawsnewid ymhellach y gwasanaethau a ddarperir gan y Cyngor.
 • Datblygu Strategaeth Trawsnewid y Cyngor a fydd yn darparu'r fframwaith strategol i gefnogi'r gwaith o weithredu rhaglen drawsnewid a newid ar draws y sefydliad.
 • Parhau i adolygu gwaith partneriaeth rhanbarthol, ynghyd â phartneriaid llywodraeth leol, er mwyn sicrhau eu bod yn effeithlon ac yn gweithio i Sir Gaerfyrddin wrth i drefniadau newydd y Cyd-bwyllgor Corfforaethol gael eu cyflwyno.
 • Parhau i weithio gyda Chynghorau Tref a Chymuned er budd ein trigolion a'n cymunedau.