Datganiad Gweledigaeth y Cabinet 2022 - 2027

Materion Gwledig

  • Gwneud y mwyaf o'r cyfraniad cadarnhaol posibl i gynaliadwyedd economaidd, cymdeithasol, diwylliannol ac amgylcheddol y gymuned leol drwy ein perchnogaeth ar bortffolio gwledig a gweithio gyda rhanddeiliaid allweddol.
  • Adeiladu ymhellach ar ein perthynas â Ffederasiwn Clybiau Ffermwyr Ifanc Cymru, sydd yn sefydliad amhrisiadwy mewn ardaloedd gwledig.
  • Gweithio mewn ysgolion i addysgu dysgwyr am gynhyrchu bwyd a sut i goginio prydau iach gan ddefnyddio cynnyrch lleol.
  • Ystyried ffyrdd o symleiddio'r broses o droi adeiladau fferm segur yn gartrefi neu'n weithdai i bobl leol.
  • Helpu neuaddau pentref lleol i ehangu ar eu gwasanaethau, e.e. caffi cymunedol, er budd economaidd, mynediad at wasanaethau, i fynd i'r afael ag unigrwydd gwledig a chynyddu cydnerthedd.
  • Ar ôl i gyllid Llywodraeth Cymru gael ei dynnu yn ôl, archwilio'r holl opsiynau ariannu posibl i gefnogi rhaglen o wella cyflwr ffyrdd gwledig.
  • Parhau i adeiladu ar statws Sir Gaerfyrddin fel man bwyd cynaliadwy ac, mewn cydweithrediad â phartneriaid eraill, datblygu strategaeth fwyd gymunedol i annog y gwaith o gynhyrchu a chyflenwi bwyd lleol yng Nghymru.