Datganiad Gweledigaeth y Cabinet 2022 - 2027

Trechu Tlodi

  • Penodi Aelod Cabinet i arwain yr Agenda Trechu Tlodi.
  • Adolygu Cylch Gorchwyl y Panel Ymgynghorol ynghylch Trechu Tlodi er mwyn sicrhau bod ganddynt y cwmpas angenrheidiol i gynnal adolygiad o'r gwaith sy'n ofynnol mewn perthynas â Threchu Tlodi.
  • Gofyn i'r Panel Ymgynghorol ynghylch Trechu Tlodi ddechrau ar unwaith ar faes gwaith ychwanegol mewn perthynas â'r argyfwng costau byw presennol.
  • Gweithio gyda chyrff allanol i ddeall a mynd i'r afael â'r hyn y gellir ei wneud i gefnogi preswylwyr ar unwaith ac yn y tymor byr er mwyn lliniaru'r effaith negyddol ar gyllid unigol wrth i gostau byw barhau i gynyddu.
  • Cefnogi'r gwaith o ddatganoli gweinyddiaeth llesiant a'r seilwaith angenrheidiol sydd ei angen i baratoi ar ei gyfer.