Datganiad Gweledigaeth y Cabinet 2022 - 2027

Iechyd a Gofal Cymdeithasol

Byw'n Dda - Galluogi ein Trigolion i fyw a heneiddio'n dda

 • Gweithio gyda Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda i ddarparu Iechyd a Gofal Cymdeithasol integredig di-dor lle bynnag y bo modd.
 • Buddsoddi mewn gwasanaethau lleol effeithlon gan y Cyngor i adfer cydbwysedd y farchnad ar draws holl elfennau gofal cymdeithasol i oedolion a phlant.
 • Cynyddu lefel y llety â chymorth i hwyluso'n benodol y broses o ryddhau cleifion yn ddiogel o'r ysbyty a/neu'r angen am ofal preswyl i oedolion sy'n agored i niwed.
 • Ehangu gwasanaeth Delta Connect ymhellach i ddarparu gofal rhagweithiol trwy gymorth technoleg i bobl agored i niwed yn eu cartrefi eu hunain ynghyd â phecyn o gymorth brys, monitro, a galwadau llesiant.
 • Gweithio gyda'r Bwrdd Iechyd i ddarparu lefelau hygyrch a phriodol o gymorth i bawb sydd â phroblemau Iechyd Meddwl gan ehangu mynediad a chymorth i Blant ac Oedolion Agored i Niwed.
 • Cefnogi ymhellach Academi Gofal sy'n rhoi llwybr gyrfa i waith gofal, gan gynnwys datblygiad proffesiynol a hyfforddiant i bobl ifanc sy'n gadael yr ysgol. Gweithio i ddyblu nifer y staff sy'n cael cefnogaeth i ennill gradd mewn Gwaith Cymdeithasol.
 • Cefnogi'r uchelgais i adfer cydbwysedd y farchnad a chymryd elw allan o ofal plant trwy agor Cartref Plant i blant ag anghenion cymhleth yn Sir Gaerfyrddin.
 • Gweithio gyda Llywodraeth Cymru i greu a diffinio Gwasanaeth Gofal Cenedlaethol sy'n darparu safonau gofal cenedlaethol gan ddarparu gwasanaethau'n lleol i ddiwallu anghenion ein cymuned.
 • Parhau i integreiddio iechyd a gofal yn well a gweithio tuag at gydnabyddiaeth a thâl cyfartal i weithwyr iechyd a gofal.
 • Parhau i ddarparu cymorth i gadw plant gartref gyda'u teuluoedd ac allan o'r system ofal lle bynnag y bo modd a lobïo Llywodraeth Cymru i ddarparu adnoddau ychwanegol i ofalwyr maeth a gofalwyr sy'n berthnasau i gefnogi'r plant sydd yn eu gofal.
 • Parhau i wella'r cymorth sydd ar gael i ofalwyr ledled y sir.
 • Datblygu gwasanaethau ataliol i fodloni gofynion poblogaeth sy'n heneiddio.