Strategaeth Drawsnewid 2022 - 2027

Ein Blaenoriaethau Trawsnewid

Cynigir fod y Rhaglen yn canolbwyntio ar gefnogi’r gwaith o gyflawni’r blaenoriaethau thematig canlynol:

 

Blaenoriaeth

Nod

Arbedion a Gwerth am Arian

 Parhau i sicrhau arbedion ariannol trwy weithio’n fwy effeithlon neu dorri costau a ffyrdd mwy clyfar o weithio.

Incwm a Masnacheiddio

 Datblygu agwedd fwy masnachol at ddarparu gwasanaethau’r Cyngor gyda’r bwriad o gynyddu lefel yr incwm a gynhyrchir.

Gweithle

 Manteisio ar y cyfleoedd a gyflwynwyd gan symud at weithio hybrid ac ad-drefnu ymhellach bortffolio adeiladau’r Cyngor a moderneiddio a gwella’r amgylchedd gwaith yn yr adeiladau craidd eraill.

Gweithlu

 Goruchwylio’r gwaith o ddatblygu Strategaeth Weithlu a chyflawni blaenoriaethau allweddol ar gyfer y gweithlu i alluogi’r Cyngor i ddod yn sefydliad mwy modern ac ymatebol ac yn ‘Gyflogwr o Ddewis’.

Cynllunio a Gwella Gwasanaethau

 Darparu ar gyfer ymagwedd fwy cynaliadwy a chreadigol at yr adolygiad, ailfodelu a gwella gwasanaethau’r Cyngor.

Cwsmeriaid a Thrawsnewid Digidol

 Parhau i wneud gwell defnydd o dechnoleg i ddarparu prosesau gwasanaeth mwy clyfar ac effeithlon a chynnig gwell profiad i gwsmeriaid.

Datgarboneiddio a bioamrywiaeth

 Cefnogi’r Cyngor i greu newid trawsnewidiol i gefnogi amcanion a thargedau datgarboneiddio a bioamrywiaeth allweddol.

Ysgolion

 Cynorthwyo ysgolion i ddod o hyd i ffyrdd o dorri costau a ffyrdd gwell o weithio, a chefnogi’r gwaith o ddatblygu cyllidebau ysgol mwy cynaliadwy a helpu diogelu darpariaeth academaidd rheng flaen.

 

Blaenoriaethau Croestoriadol

Hefyd, gofynnir i bob un o’r ffrydiau gwaith ystyried y themâu trawsbynciol canlynol fel rhan o’u gwaith:

 

Cwsmeriaid

 Sut mae’r hyn rydym yn gobeithio ei gyflawni yn cwrdd ag anghenion ein cwsmeriaid?

Gwneud Gwell Defnydd o Adnoddau

 A fydd yn creu ffordd well a mwy effeithlon o weithio allai arwain at dorri costau, arbedion ariannol neu wneud mwy am yr un lefel o fewnbynnau?

Cenedlaethau’r Dyfodol a Llesiant

 Sut mae’n cefnogi’r 5 Ffordd o Weithio sy’n cynnal y Ddeddf?

  1. Hirdymor
  2. Integreiddio
  3. Cynnwys
  4. Cydweithio
  5. Atal

Datgarboneiddio

 Sut mae’r gwaith hwn yn helpu amcanion Carbon Sero Net y Cyngor?

Data

 Gofalu fod pob penderfyniad yn seiliedig ar ddata a thystiolaeth briodol?