Strategaeth Drawsnewid 2022 - 2027

Gweithlu

1. Nod cyffredinol

Goruchwylio’r gwaith o ddatblygu Strategaeth Weithlu a chyflawni blaenoriaethau allweddol ar gyfer y gweithlu i alluogi’r Cyngor i ddod yn sefydliad mwy modern ac ymatebol ac yn ‘Gyflogwr o Ddewis’.

 

2. Beth mae angen inni ei drawsnewid a pham?

Gweithwyr yw ased pwysicaf y sefydliad ac maent yn cyfrif am tua 60% o’r holl wariant. Bydd recriwtio, cadw, datblygu a llesiant ein gweithlu i’r dyfodol yn allweddol ar gyfer cyflawni Rhaglen Drawsnewid lwyddiannus ac i amcanion strategol ehangach y Cyngor.

Mae nifer o reolwyr wedi dweud mai’r gallu i greu gweithlu hyblyg, mwy deinamig allai ymateb i gyfnewidiadau yn y galw am wasanaethau fyddai’r ffactor cyfrannol mwyaf o ran eu galluogi i drawsnewid eu gwasanaethau. Recriwtio gweithlu yw un o’r heriau mwyaf sy’n wynebu’r sefydliad ar hyn o bryd a bydd angen inni feddwl yn wahanol am sut y dylem ymateb i’r heriau hyn.

Bydd Cynllunio’r Gweithlu yn allweddol i ragweld ac adnabod anghenion y sefydliad ar hyn o bryd ac i’r dyfodol. Mae proffiliau oed yn dangos mai cyfran isel o’r gweithlu sydd dan 25, ac wrth i’r gweithlu heneiddio (mae dros 50% o’n gweithlu dros 45 oed), mae angen sicrhau y gallwn barhau i ddarparu gwasanaethau i’r dyfodol.

Bydd cyflwyno system Recriwtio Staff newydd yn help wrth fabwysiadu arferion gweithio modern sydd hefyd yn cwrdd ag anghenion rheolwyr ac ymgeiswyr.

Fe fydd angen adolygu’r polisïau Adnoddau Dynol presennol i sicrhau eu bod yn gweddu i’w pwrpas a’u bod yn helpu’r Cyngor i gyflawni ei ddyheadau i ddod yn sefydliad mwy modern a hyblyg. Bydd angen i hyn blethu gydag ac ategu at newid mewn meysydd eraill yn y Cyngor, megis rhesymoli swyddfeydd a’r symud at weithio hybrid a digidol.

Fe fydd angen sicrhau hefyd fod gan ein gweithlu y sgiliau a’r ymddygiadau angenrheidiol i gefnogi’r math o newid a thrawsnewid sydd eu hangen ar draws y sefydliad.

Er mwyn mesur ein buddsoddiad yn ein staff, rydym wedi ymrwymo i safon Buddsoddwyr mewn Pobl (IiP) sy’n cynnig meincnodau allanol yn erbyn safon ryngwladol. Cynhelir yr adolygiad presennol ym mis Hydref 2022, a bydd yn cynnig adborth gwrthrychol y gallwn ei ddefnyddio i wella.

 

3. Prif Amcanion

 • Datblygu a chryfhau ymhellach fframwaith rheoli gweithlu strategol yr Awdurdod i gefnogi awydd y Cyngor i ddod yn ‘Gyflogwr o Ddewis’.
 • Datblygu ymhellach drefniadau Cynllunio’r Gweithlu y Cyngor er mwyn creu’r capasiti a’r cydnerthedd i gyflawni ei amcanion strategol a rhagweld a chwrdd ag anghenion i’r dyfodol.
 • Gofalu y gall y Cyngor wneud defnydd effeithiol o ddata i gryfhau perfformiad a rheolaeth strategol ei weithlu.
 • Gwneud defnydd effeithiol o dechnoleg i helpu i foderneiddio prosesau a gweithdrefnau gweithlu allweddol.
 • Cryfhau trefniadau’r Cyngor ar gyfer recriwtio, cadw a hyblygrwydd ei weithlu
 • Sicrhau bod gan staff y Cyngor y sgiliau a’r ymddygiadau angenrheidiol i gefnogi’r gwaith o gyflwyno’r agenda moderneiddio a thrawsnewid yn effeithiol fel y gall y
 • Cyngor gyflawni ei nodau ac amcanion ehangach.
 • Parhau i geisio gwella iechyd a llesiant ein gweithlu.

 

4. Beth fydd ein prif flaenoriaethau ar gyfer y flwyddyn nesaf a thu hwnt?

 • Datblygu Strategaeth Weithlu newydd ar gyfer y sefydliad fydd yn amlinellu’r nodau ‘pobl’ a blaenoriaethau darparu erbyn Rhagfyr 2022.
 • Datblygu Fframwaith Data Gweithlu cynhwysfawr a threfniadau monitro ac adolygu parhaus ar lefel gorfforaethol erbyn Mehefin 2023.
 • Gweithio gyda’r LGA i gyflwyno prosiect peilot Cynllunio’r Gweithlu o fewn Gofal Cymdeithasol/Gwasanaethau Plant ac yna cyflwyno trefn debyg ar draws gwasanaethau eraill – erbyn Mehefin 2023.
 • Cwblhau’r gwaith o gyflwyno proses a system Recriwtio Staff newydd erbyn Medi 2023.
 • Datblygu Strategaeth a mentrau i ddenu, recriwtio a chadw talent yng nghyd-destun gweithlu sy’n lleihau erbyn Mehefin 2023.
 • Ymchwilio i gyfleoedd i leihau costau staffio asiantaethau ac eraill (corfforaethol ac ysgolion) gan gynnwys y potensial i sefydlu swyddogaeth asiantaeth/gyflenwi fewnol a/neu hwb staffio erbyn Medi 2023.
 • Gweithredu’r System Rheoli Dysgu newydd yn llawn i gefnogi’r gwaith o ddarparu ymyriadau Dysgu a Datblygu wedi’u targedu sy’n cefnogi nodau strategol y sefydliad wrth symleiddio prosesau erbyn Medi 2023.
 • Datblygu fframwaith Arwain a Rheoli’r Cyngor ymhellach i gefnogi’r gweithlu i drawsnewid a chyflawni erbyn Mawrth 2023.
 • Cyflwyno Rhaglen Gweithlu’r Dyfodol yn cynnwys cyfleoedd i raddedigion, prentisiaethau a phrofiad gwaith sy’n gydnaws â blaenoriaethau cynllunio’r gweithlu erbyn Ionawr 2023.
 • Cynnal adolygiad o bolisïau Adnoddau Dynol perthnasol i gefnogi’r gwaith o ddatblygu gweithlu mwy hyblyg a deinamig erbyn Mehefin 2023.
 • Datblygu achos busnes i gefnogi’r gwaith o fanteisio ar fwy o gyfleoedd masnachol ar gyfer Gwasanaethau Galwedigaethol y Cyngor erbyn Ionawr 2023.
 • Cynyddu mentrau ymgysylltu â staff ar draws y sefydliad erbyn Mehefin 2023.

 

5. Sut fyddwn ni’n mesur effaith y gwaith hwn?

 • Lleihau lefelau salwch
 • Lleihau cyfraddau trosiant staff
 • Arolygon Ymadael – canfyddiadau/themâu
 • Codi lefelau ymgysylltiad staff
 • Cymhareb ymgeiswyr i gyfweliad (ydym ni’n denu’r staff iawn) ar gyfer ymgeiswyr mewnol ac allanol
 • Cyfradd derbyn swyddi
 • Cymhareb ennill/colli (o ble ydym ni’n denu ymgeiswyr/i ble ydym ni’n colli ymgeiswyr)