Eco-yrru

Diweddarwyd y dudalen ar: 18/03/2022

Mae eco-yrru yn arddull gyrru sy'n gwella diogelwch ar y ffyrdd ac yn lleihau'r defnydd o danwydd ac allyriadau. Un o'r ffactorau pwysig i wella diogelwch ar y ffyrdd yw cynllunio eich taith ymlaen llaw a sylwi ar beryglon posibl. Drwy wella eich sgiliau cynllunio a'ch gallu i sylwi ar beryglon gallwch leihau'r defnydd o danwydd a gwella eich ôl troed carbon.

Y peth cyntaf y dylech ei ystyried yw a allech chi leihau nifer y siwrneiau yr ydych yn eu gwneud yn eich cerbyd. A fyddai modd i chi gerdded, beicio neu ddefnyddio trafnidiaeth gyhoeddus yn lle hynny?

Os oes angen i chi ddefnyddio'ch cerbyd, gellir defnyddio'r cyngor canlynol fel canllaw i eco-yrru'n ddiogel:

 • cynlluniwch eich taith i osgoi gwaith ffordd, tagfeydd neu osgoi mynd ar goll a cheisiwch osgoi amseroedd teithio prysur
 • gwiriwch y teiars yn rheolaidd a sicrhau eu bod wedi'u llenwi ag aer i'r pwysedd cywir
 • tynnwch flychau neu raciau oddi ar do’r car pan nad oes eu hangen i leihau gwrthiant aer
 • peidiwch â defnyddio cist y car fel man storio parhaol. Cliriwch eich cerbyd o unrhyw beth nad oes ei angen arnoch er mwyn lleihau pwysau.
 • cadwch bellter diogel o'r car o'ch blaen gan y bydd hyn yn eich helpu i gynllunio eich taith.
 • cadwch o fewn terfynau cyflymder
 • dylech gyflymu a brecio'n raddol. Ceisiwch osgoi brecio'n hwyr
 • pan fydd amodau'n caniatáu, defnyddiwch y gêr uchaf posibl heb amharu ar yr injan
 • Defnyddiwch y system rheoli cyflymder (cruise control) lle bo'n briodol
 • peidiwch â defnyddio'r system aerdymheru'n ormodol
 • gwirio eich defnydd o danwydd yn rheolaidd i sicrhau eich bod cael y budd mwyaf o'ch cerbyd
 • wrth barcio, ceisiwch facio’n ôl i mewn i le parcio bob amser er mwyn gallu gyrru allan ohono oherwydd mae symud y car yn ôl ac ymlaen tra bo'r injan yn oer yn defnyddio llawer o danwydd
 • pan fyddwch yn dechrau'r injan, peidiwch â'i chadw'n segur i gynhesu'r injan. Mae hyn yn gwastraffu tanwydd ac ni ddylai fod yn angenrheidiol os byddwch yn gyrru i ffwrdd yn raddol ac yn ddidrafferth. Dylid crafu'r rhew oddi ar eich car yn y gaeaf yn hytrach na gadael eich car i gynhesu tra'n segur
 • os yw eich cerbyd yn sefydlog ac yn debygol o aros felly am fwy nag ychydig funudau, dylech ddefnyddio'r brêc parcio a diffodd yr injan i leihau allyriadau a llygredd sŵn.
 • mae gan lawer o gerbydau dechnoleg stopio/cychwyn – gwnewch yn siŵr fod hyn ymlaen i leihau'r defnydd o danwydd ac allyriadau
 • bydd cynnal a chadw eich cerbyd yn dda hefyd yn lleihau'r defnydd o danwydd

Teithio, Ffyrdd a Pharcio