Rhoi gwybod am glawr twll archwilio / draen wedi difrodi

Diweddarwyd y dudalen ar: 19/03/2024

Draen yn y ddaear sydd wedi'i gorchuddio â grid metel sydd fel arfer wrth ymyl y ffordd yw cwter briffordd. Mae dŵr glaw yn llifo oddi ar wyneb y ffordd i'r cwteri hyn ac yna trwy bibellau a charthffosydd o dan y ddaear. Mae'r rhan fwyaf o gwteri wedi'u cysylltu â charthffosydd cyhoeddus sy'n cludo dŵr budr a dŵr wyneb.

Pwrpas clawr twll archwilio yw atal unrhyw beth neu unrhyw un rhag syrthio i'r twll.  Nid cyfrifoldeb yr Awdurdod yw clawr twll archwilio ar dir preifat.  

Gallwch roi gwybod am unrhyw un o'r diffygion canlynol yma yn achos gratiau carthffos / gorchuddion twll archwilio a draeniau:

  • ar goll
  • wedi torri neu ddadleoli
  • y math anghywir
  • mae gan y clawr arwyneb llithrig, gloyw neu esmwyth
  • lefel y clawr wedi codi

I roi gwybod am hyn, byddai'n hynod ddefnyddiol pe baech yn cynnwys y wybodaeth ganlynol:

  • Lleoliad - enw'r stryd / cyfeiriad / tirnod a defnyddiwch y map i leoli neu ddisgrifio'r union leoliad
  • Lleoliad - a yw yng nghanol y ffordd neu'n agos at y palmant/wrth ei ymyl a pha ochr i'r ffordd
  • Siâp / maint - rhowch gymaint o fanylion â phosibl
  • Disgrifiad - beth yw'r broblem  
  • Llun - Gallwch dynnu llun ar eich ffôn clyfar pan fydd yn ddiogel gwneud hynny a'i lanlwytho

RHOI GWYBOD AM GLAWR TWLL ARCHWILIO / DRAEN WEDI DIFRODI

I roi gwybod am argyfwng, cysylltwch â ni yn ystod oriau swyddfa ar 01267 234567 neu y tu allan i oriau swyddfa arferol ar 0300 333 2222. Yn ystod tywydd garw, efallai y bydd yn rhaid i chi ddal y llinell ar gyfer gweithredwr. Ymdrinnir â digwyddiadau mewn trefn flaenoriaeth.

Sylwer: Bydd materion a adroddir y tu allan i oriau swyddfa yn cael eu hadolygu y diwrnod gwaith nesaf, yn amodol ar yr adnoddau sydd ar gael.

Teithio, Ffyrdd a Pharcio