Rhoi gwybod am broblemau ar y ffyrdd

Diweddarwyd y dudalen ar: 25/09/2019

Rydym ni'n gyfrifol am gynnal a chadw holl ffyrdd a llwybrau troed y sir a chynhelir archwiliadau cyson arnynt er mwyn sicrhau nad oes diffygion. Yn ogystal mae gennym raglen flynyddol o waith a gynlluniwyd, sy'n cynnwys cynlluniau ar gyfer gosod wyneb newydd ar y ffyrdd ac ailadeiladu palmentydd. Gallai hyn gynnwys fflagenni sydd wedi torri neu sy'n anwastad a thyllau yn y ffyrdd sydd yn gallu achosi difrod i gerbydau.

Gallwch roi gwybod i ni am y problemau canlynol:

  • Canghennau sy'n tyfu allan
  • Arllwysiadau ar y ffyrdd - olew, diesel neu gemegol
  • Draeniau / cwteri wedi'u rhwystro
  • Cynnal a chadw priffyrdd / tyllau yn y ffordd

Nid yw'r rhestr hon yn gynhwysfawr, os oes gennych bryder am un o'n ffyrdd / palmentydd, dywedwch wrthym. Dylid rhoi gwybod i'r heddlu am unrhyw rwystrau ar briffyrdd. Os bydd yr amodau'n ddigon difrifol, mae gan swyddogion yr heddlu sy'n bresennol y pŵer i gau'r ffordd. Os bydd perygl sylweddol, mae pŵer gennym ninnau, yr awdurdod priffyrdd, i gau ffordd ar unwaith ac yn ddirybudd.

Os ydych yn rhoi wybod i ni am arllwysiad, rydym yn gyfrifol am ddelio ag amrywiaeth o arllwysiadau ar ein ffyrdd, mae'r rhain yn cynnwys defnyddiau a all fod yn wenwynig neu'n beryglus ac sy'n cael sylw fel argyfwng.

Gall diesel neu olew wneud wyneb y ffordd yn llithrig gan arwain at ddamweiniau posibl. Mae angen glanhau'r arllwysiadau hyn cyn gynted â phosibl.

Yn gyffredinol, ymdrinnir ag arllwysiadau diesel drwy wasgaru tywod a gosod arwyddion priodol wrth ymyl y ffordd. Fel arfer, nid yw arllwysiadau petrol yn achosi'r un broblem, gan y byddant yn anweddu'n rhwydd. Mewn achosion difrifol, gall yr heddlu alw am wasgaru tywod. Cyn cyflawni unrhyw waith mae'n rhaid asesu'r defnyddiau a chlustnodi'r risgiau/peryglon i'r rheiny a fydd yn bresennol yn y digwyddiad.

Nid ydym yn gyfrifol am gefnffyrdd. Mae nifer o gefnffyrdd yn Sir Gaerfyrddin ac Asiantaeth Cefnffyrdd De Cymru sy'n gyfrifol am y rhain. Mae’r rhain yn cynnwys:

  • A 477: Rhos-goch – Sanclêr
  • A40: Hendy-gwyn ar Daf – Sanclêr – Caerfyrddin – Llanymddyfri – Halfway
  • A48: Pont Abraham - Caerfyrddin
  • A483: Pont Abraham – Llandeilo
  • A483: Llanymddyfri – Cynghordy – Dinas-y-bwlch

I roi gwybod am unrhyw broblemau ar gefnffyrdd, ewch i wefan Asiantaeth Cefnffyrdd De Cymru neu ffoniwch 0300 123 1213.

Nid ydym yn gyfrifol am lwyni a choed sy'n gordyfu dros eiddo preifat neu'n gyfrifol am ddraeniau neu gwteri ar dir preifat. Cyfrifoldeb perchenogion tai/perchenogion tir yw cynnal a chadw coed, perthi neu lwyni sy'n tyfu ger priffordd gyhoeddus. Os bydd llystyfiant o eiddo preifat yn cyfyngu ar symudiadau cerddwyr neu'n achosi perygl i gerbydau, gellir cymryd camau yn unol â Deddf Priffyrdd 1980.

Byddwn yn cyflwyno hysbysiad i'r perchenogion ac yn gofyn iddynt gydweithredu o ran tocio'r llystyfiant sy'n peri tramgwydd. Fodd bynnag, pan ddaw cyfnod yr hysbysiad i ben, gallwn drefnu i'r gwaith gael ei wneud ac adennill costau rhesymol y gwaith gan y perchenogion.

Os yw’r adroddiad yn argyfwng, cysylltwch â ni drwy ffonio 01267 234567 (dydd Llun – dydd Gwener, 8:30am – 6pm). Os oes angen i chi roi gwybod i ni am argyfwng y tu allan i’r oriau hyn cysylltwch â Llesiant Delta drwy ffonio 0300 333 2222.

Rhoi gwybod am broblem ar y ffordd