Canllaw i Orfodi Rheolau Cynllunio yn Sir Gaerfyrddin

Sut bydd y Cyngor yn delio â'ch cais am wasanaeth?

Gellir rhannu ein hymchwiliad i gais am wasanaeth yn y camau canlynol. Nodir y safonau gwasanaeth priodol sy'n seiliedig ar ddisgwyliadau presennol Llywodraeth Cymru ar gyfer darparu'r gwasanaeth gorfodi ar bob cam:

 • 1

  Ar ôl derbyn cais am wasanaeth gyda thystiolaeth ategol, bydd yr Awdurdod yn:

  • Cofrestru'r gŵyn yn System Orfodi'r Cyngor
  • Gwirio bod gennym yr holl wybodaeth angenrheidiol i ymchwilio i'r cais am wasanaeth ac, os nad oes gennym y wybodaeth, cysylltu ymhellach â'r achwynydd
  • Blaenoriaethu cwynion yn seiliedig ar y 'Cynllun Blaenoriaethu’.
  • Cydnabod cais am wasanaeth yn ysgrifenedig o fewn 5 diwrnod gwaith ar ôl ei dderbyn (drwy e-bost), gan ddarparu:
   • Cyfeirnod yr Achos Gorfodi
   • Enw a manylion cyswllt y Swyddog Gorfodi sy'n ymchwil
   • Y Flaenoriaeth a neilltuwyd i'r achos
   • Manylion y Siarter Orfodi hon

  TARGED GWASANAETH 1: Mae'r cais am wasanaeth wedi'i gofrestru a'i gydnabod o fewn 5 diwrnod gwaith ar ôl ei dderbyn – Targed 100%.

 • 2

  Ar ôl cofrestru a chydnabod cais am wasanaeth byddwn yn: -

  • Ymgymryd ag unrhyw ymchwil gychwynnol berthnasol ('astudiaeth bwrdd gwaith') a allai helpu i nodi a yw'r gŵyn yn gyfystyr â 'datblygiad' anawdurdodedig (fel y'i diffinnir o dan Adran 55 o Ddeddf Cynllunio 1990 (fel y'i diwygiwyd));
  • Penderfynu a oes angen ymweld â'r safle i gasglu gwybodaeth a thystiolaeth sy'n ymwneud â'r achos honedig o dorri rheolaeth gynllunio. Os felly, gall y swyddog dynnu lluniau o'r safle neu dir cyfagos;
  • Yn dibynnu ar ddifrifoldeb y toriad honedig a'r adnoddau sydd ar gael, yr amser targed ar gyfer ein hymchwiliad cychwynnol fydd: 
   • Blaenoriaeth 1: Cais am wasanaeth difrifol, gan gynnwys dymchwel mewn ardaloedd cadwraeth, gwaith ar goed sy'n destun Gorchymyn Cadw Gorfodol, gwaith ar adeiladau rhestredig. Byddwn yn ymweld o fewn 3 diwrnod gwaith.
   • Blaenoriaeth 2: Pob cais arall am wasanaeth, megis estyniadau i adeiladau a newidiadau anawdurdodedig yn y defnydd o adeilad. Byddwn yn ymweld o fewn 10 diwrnod gwaith.
   • Blaenoriaeth 3: Mân gais am wasanaeth lle nad yw rheolau cynllunio wedi'u dilyn, megis mân newidiadau i'r tu allan i adeilad, neu fân ddatblygiadau eraill megis dysglau lloeren, hysbysebion, waliau, gatiau a ffensys. Byddwn yn ymweld o fewn 15 diwrnod gwaith.
  • Os bydd angen cyswllt â naill ai'r achwynydd neu'r person sydd wedi gwneud datblygiad heb ganiatâd cynllunio, bydd swyddogion yn ceisio cysylltu â'r achwynydd / perchennog / datblygwr dros y ffôn, drwy lythyr neu ymweliad. Bydd swyddogion yn defnyddio pwerau mynediad lle bo angen.
  • Lle bo'n berthnasol, bydd swyddogion yn cysylltu â'r troseddwr honedig i drafod yr honiadau a gofyn am unrhyw wybodaeth berthnasol sy'n ymwneud â'r achos honedig o dorri rheolaeth i lywio'r ymchwiliad
  • Os nad oes digon o wybodaeth ar gael, cynnal ymweliadau safle pellach os oes angen cael rhagor o wybodaeth a/neu dystiolaeth, neu gysylltu ag achwynydd i helpu i gasglu unrhyw dystiolaeth angenrheidiol (er enghraifft i gofnodi gweithgareddau lle mae toriad honedig yn ymwneud â gweithgaredd busnes o eiddo preswyl)
  • Yn dilyn yr arolygiad safle, ymgymryd ag unrhyw ymchwil bellach angenrheidiol i hanes cynllunio neu ffynonellau perthnasol eraill, er enghraifft manylion perchnogaeth, ffotograffiaeth o'r awyr a chofnodion gan wasanaethau eraill y Cyngor megis Rheoli Adeiladu a'r Dreth Gyngor. Mae'n bosibl hefyd y bydd swyddogion yn cyflwyno Hysbysiad Torri Amodau Cynllunio sy'n ei gwneud yn ofynnol i berson(au) ddarparu gwybodaeth am y toriad honedig.
  • Yn unol â 'Fframwaith Perfformiad Cynllunio' Llywodraeth Cymru, cyrraedd un o'r casgliadau ffurfiol canlynol ar y 'cam ymchwilio’: -

  A. Nid oes achos o Dorri Rheolaeth Gynllunio;

  B. Bod Toriad wedi digwydd, ond ni fyddai'n addas cymryd camau pellach er budd y cyhoedd;

  Hyd yn oed pan fydd toriad wedi'i nodi, mae'n bosibl na fydd yn addas cymryd camau yn erbyn datblygiad y mae'r Swyddog hwnnw'n ystyried ei fod yn dderbyniol, wrth ei asesu yn erbyn polisi a chanllawiau, ac nad yw'n achosi unrhyw effaith niweidiol ar amwynder cyhoeddus.

  C. Bod toriad wedi digwydd, a bod gweithredu'n addas
  Gallai hyn fod naill ai drwy gyflwyno cais cynllunio i reoleiddio datblygiad gydag amodau, defnydd posibl o hysbysiad torri amodau neu gyflwyno Hysbysiad Rhybudd Gorfodi;

  D. Bod cais cynllunio dilys wedi dod i law mewn perthynas â'r datblygiad dan sylw

  Os yw'n ymddangos i swyddogion bod siawns resymol y byddai caniatâd cynllunio'n cael ei roi ar gyfer y datblygiad, bydd y tîm gorfodi rheolau cynllunio yn annog cyflwyno cais cynllunio ôl-weithredol. Cynghorir y person hefyd i roi'r gorau i unrhyw waith neu ddefnydd hyd nes y rhoddir caniatâd.

  Hysbysu'r achwynydd/achwynwyr yn ysgrifenedig o ganlyniad y cam ymchwilio, gan gynnwys gwybodaeth am gamau nesaf yr ymchwiliad lle bo hynny'n berthnasol.

  Lle bo'n berthnasol, rhoi gwybod i'r perchennog / datblygwr am gasgliadau'r cam ymchwilio, gan gynnwys manylion cam nesaf yr ymchwiliad pan fo achos o dorri rheolau cynllunio wedi'i nodi a'i bod yn addas mynd ar drywydd y mater ymhellach

  TARGED GWASANAETH 2: O ran achosion gorfodi, hysbysir achwynwyr yn ysgrifenedig am ganlyniad y 'Cam Ymchwilio' o fewn 12 wythnos (84 diwrnod) ar ôl i'r gŵyn gael ei derbyn - Targed 80%

  Rhagdybir bod yr 20% sy'n weddill yn 'ymchwiliadau parhaus'. Bydd achwynwyr yn cael gwybod am y sefyllfa o ran yr achos a bydd amserlen ymgynghorol yn cael ei rhoi.

   

   

 • 3

  Pan fo Swyddogion wedi penderfynu bod achos o dorri'r rheolau wedi digwydd a'i fod (neu y byddai) yn addas cymryd camau, bydd y Cyngor wedyn yn ceisio ei unioni drwy gymryd un o'r 'camau cadarnhaol' canlynol’: -

  A. Dileu'r toriad drwy negodi anffurfiol

  Nid cosbi yw diben y system orfodi, ond unioni achos o dorri rheolau cynllunio er budd ehangach y cyhoedd. Felly, bydd swyddogion fel arfer yn ceisio, lle bynnag y bo modd, negodi ateb yn anffurfiol i achos o dorri rheolaeth gynllunio. Wrth ystyried hyn, mae'n bwysig cofio ei bod yn anghyfreithlon parhau â gwaith datblygu ond nid yn drosedd heb gael unrhyw ganiatâd cynllunio ar ei gyfer yn gyntaf.

  Yn unol â chanllawiau Polisi Cynllunio Cymru, dylai'r Awdurdod Cynllunio Lleol yn gyntaf geisio datrys achosion o dorri rheolaeth gynllunio yn anffurfiol drwy drafod â pherchennog y tir, y meddiannydd neu'r datblygwr.

  Bydd camau ffurfiol yn cael eu cymryd gan y Cyngor pan fydd yn ymateb priodol a chymesur neu mewn sefyllfaoedd lle mae angen ateb ar unwaith er budd amwynder cyhoeddus.

  B.Cyflwyno Hysbysiad mewn perthynas â'r Toriad Honedig

  Pan ganfyddir bod achos o dorri yn cael ei ystyried yn flaenoriaeth uchel oherwydd ei effaith niweidiol ar amwynder cyhoeddus, a bod negodi wedi methu â chywiro niwed o'r fath, ceisir awdurdodiad i gymryd camau gorfodi ffurfiol drwy gyflwyno Hysbysiad Gorfodi neu Hysbysiad priodol arall.

  Yn unol â Pholisi Cynllunio Cymru, bydd camau gorfodi a gymerir gan y cyngor bob amser yn gymesur â'r achos o dorri rheolaeth gynllunio y mae'n ymwneud ag ef. Yn ogystal, dim ond pan fo'n briodol gwneud hynny y bydd y cyngor yn cymryd camau – er enghraifft, byddai fel arfer yn amhriodol cymryd camau gorfodi ffurfiol yn erbyn achos dibwys neu dechnegol o dorri rheolaeth gynllunio.

  Pan fydd camau ffurfiol yn cael eu cymryd yn erbyn busnesau bach a phersonau hunangyflogedig, dim ond ar ôl i drafodaethau anffurfiol fethu â chywiro'r toriad y bydd camau o'r fath yn cael eu cymryd. Wrth bennu cyfnodau ar gyfer cydymffurfio â Hysbysiadau ffurfiol, bydd y Cyngor yn ceisio bod yn rhesymol o ystyried amgylchiadau unigol, a'i bwyso yn erbyn y niwed er budd y cyhoedd.

  Ym mhob achos o gamau gorfodi ffurfiol, rhoddir ystyriaeth ofalus i'r effaith ar hawliau dynol y partïon yr effeithir arnynt.

  Defnyddir yr Hysbysiad mwyaf priodol i unioni'r niwed sy'n cael ei achosi. Lle bo wedi'i awdurdodi, gallai hyn gynnwys un o'r canlynol: -

  • Hysbysiad Gorfodi (Datblygiad Gweithredol neu Newid Defnydd Sylweddol)
  • Hysbysiad Stop (gan gynnwys Hysbysiad Stop Dros Dro)
  • Hysbysiad Adran 215 ('Hysbysiad Amwynder’)
  • Hysbysiad Torri Amodau
  • Hysbysiad Gorfodi Adeilad Rhestredig
  • Gwaharddebau

  Gweler isod ragor o fanylion am y pwerau gorfodi ar gyfer yr Awdurdod Cynllunio Lleol.

  Mae manylion Hysbysiadau Gorfodi, Hysbysiadau Torri Amodau, Hysbysiadau Stop Dros Dro a Hysbysiadau Stop wedi'u cynnwys mewn Cofrestr Gorfodi. Mae'r Gofrestr ar gael ar gais.

  C. Rhoddir caniatâd cynllunio wedyn drwy gais (neu yn dilyn apêl yn erbyn cyflwyno Hysbysiad Gorfodi)

  D. Trwy Gymryd Camau Erlyn (e.e. yn erbyn arddangos hysbyseb heb awdurdod, neu Waith Anawdurdodedig i Adeilad Rhestredig)

  Noder, mewn nifer fach o achosion, mae'n bosibl y gofynnir i achwynydd gynorthwyo'r Cyngor drwy ddarparu tystiolaeth mewn apêl neu yn y Llys. Cyn i hyn ddigwydd, bydd y Swyddog Achos yn gofyn am ei gydsyniad. Os nad yw'r achwynydd yn fodlon rhoi cydsyniad, mae'n bosibl na fyddai'r Awdurdod yn gallu cymryd camau pellach.

  Nid yw erlyniadau am beidio â chydymffurfio â'r hysbysiad yn gorfodi cydymffurfiaeth, ond yn hytrach yn cosbi diffyg cydymffurfio. Os bu cynnydd ariannol o ganlyniad i weithred droseddol o beidio â chydymffurfio â hysbysiad sy'n bodoli eisoes, bydd y Cyngor yn ystyried cymryd camau pellach o dan delerau Deddf Enillion Troseddau 2002.

  E. Drwy'r Awdurdod yn cymryd Camau Uniongyrchol i ddileu'r achos o dorri rheolaeth

  Er y gellir gosod costau 'gweithredu uniongyrchol' fel tâl a godir ar dir, mae'n aml yn anodd adennill costau o'r fath. Felly, bydd unrhyw benderfyniad i gymryd camau o'r fath bob amser yn opsiwn olaf, a bydd yn ystyried y costau dan sylw a bwysolir yn erbyn graddau'r niwed parhaus.


  TARGED GWASANAETH 3: Cymerir 'Camau Cadarnhaol' (fel y'i diffinnir uchod) ar achosion lle bernir bod camau'n addas o fewn 180 diwrnod i'r 'dyddiad ymchwilio’. Targed 80%. Lle na fu'n bosibl cymryd camau o'r fath, hysbysir yr achwynydd yn ysgrifenedig o'r rhesymau dros unrhyw oedi cyn gweithredu.

 • 4

  Ar gyfer camau cadarnhaol (A) (C) ac (E) uchod, bydd yr achos yn cael ei gau'n ffurfiol a hysbysir yr achwynydd yn ysgrifenedig.

  Ar gyfer pob achos arall, dim ond ar ôl cydymffurfio ag unrhyw Hysbysiad ffurfiol drwy ddileu'r toriad neu, er enghraifft, drwy ddileu hysbyseb anawdurdodedig y caiff yr achos o Dorri Rheolau Cynllunio ei ddatrys.

  Yn anffodus, gall yr amserlen ar gyfer 'datrys achosion o'r fath yn derfynol' gymryd cryn dipyn o amser, ac mae'n aml yn dibynnu ar ffactorau y tu hwnt i reolaeth yr Awdurdod, megis yr amser a gymerir i benderfynu ar apêl a chyfnodau cydymffurfio dilynol. Gall hefyd ei gwneud yn angenrheidiol i'r Awdurdod gymryd Camau Erlyn yn erbyn trosedd. Am y rheswm hwn, nid yw dangosyddion gorfodi Llywodraeth Cymru bellach yn pennu 'dyddiadau targed' ar gyfer cau achosion gorfodi. Fodd bynnag, bydd yr Awdurdod bob amser yn ceisio sicrhau bod achosion gorfodi'n cael eu datrys yn derfynol cyn gynted â phosibl a bydd yn mynd ar drywydd pob cam priodol a rhesymol i sicrhau datrysiad. Bydd yr achwynydd yn cael gwybod am y cynnydd bob 3 mis pan fo'r achosion yn para'n hirach.

  Bydd yr Awdurdod hefyd bob amser yn hysbysu achwynydd yn ysgrifenedig unwaith y bydd yr achos gorfodi wedi'i ddatrys / cau.

  TARGED GWASANAETH 4: Hysbysir achwynwyr yn ysgrifenedig o fewn 5 diwrnod gwaith ar ôl i benderfyniad gael ei wneud i gau ymchwiliad gorfodi – Targed 100%