Grant cychwyn busnes

5. Yr hyn na allwch ddefnyddio'r grant ar ei gyfer

 • Gwariant refeniw cyffredinol megis costau staff neu unrhyw drethi eraill, hurbrynu/prydlesu
 • Cerbydau cyffredinol megis ceir a faniau
 • Gwella adeiladau a safleoedd/mân waith adeiladu er mwyn addasu a gwella adeiladau/safleoedd i gynyddu capasiti,
 • Costau atgyweirio, cadw a chynnal ac addurno
 • Amnewid ffitiadau cyffredinol, celfi ac offer swyddfa cyffredinol ac ati.
 • Costau a ffïoedd 'wrth gefn' yr ymrwymwyd iddynt neu a wariwyd cyn i'r grant gael ei gynnig a'i dderbyn.
 • Costau cyfalaf gweithio megis stoc, rhent, ardrethi, gweinyddu.
 • Tystysgrifau a thrwyddedau.
 • Costau gwaith a wneir sy'n ofyn statudol o dan y gyfraith, gan gynnwys caniatâd cynllunio.
 • Astudiaethau dichonoldeb
 • Os yw'r busnes wedi'i gofrestru ar gyfer TAW, ni fydd TAW yn gost gymwys. Bydd TAW yn daladwy yn achos cwmnïau nad ydynt wedi'u cofrestru ar gyfer TAW.
 • Ni ddylid gwario unrhyw arian cyn i'r grant gael ei gymeradwyo gan na ellir rhoi grantiau'n ôl-weithredol.
 • Ni ystyrir rhoi grantiau ar gyfer yr hyn sy'n cael ei brynu ag arian parod.
 • Ni fydd eitemau a brynir trwy brydlesu, hurbrynu, prydlesi cyllid/trefniadau credyd estynedig yn cael eu hystyried ar gyfer cyllid grant.
 • Mae eitemau a brynir drwy gardiau credyd yn gymwys ond bydd angen i'r ymgeisydd ddangos fod y swm ar y cerdyn wedi'i dalu'n llawn cyn hawlio'r grant.
 • Ffioedd proffesiynol sy'n gysylltiedig ag ymgynghorwyr busnes cyffredinol gan gynnwys cynlluniau busnes / ysgrifennu AGB ac unrhyw ffioedd sy'n gysylltiedig â chwblhau cais at ddibenion grantiau
 • Datblygu'r wefan a datblygu e-fasnach
 • Deunyddiau marchnata