Rhoi gwybod am eiddo gwag

Diweddarwyd y dudalen ar: 05/09/2023

Er mwyn mynd i'r afael â materion cymdeithasol, ac fel rhan o'r gwaith o ddiwallu'r galw am dai yn y sir, rydym yn dymuno gweithio gyda pherchnogion eiddo gwag er mwyn gallu gwneud defnydd o'r adeiladau hyn unwaith eto. Gallai eiddo gwag fod yn gartrefi i bobl y mae eu hangen arnynt.

Mae eiddo gwag yn destun pryder inni oherwydd gallant:

  • Ddenu ymddygiad gwrthgymdeithasol, gan gynnwys troseddu, fandaliaeth a llosgi bwriadol, gan gynyddu ofn troseddau ymhlith cymdogion am droseddau o ganlyniad.
  • Anharddu'r ardal a chreu problemau amgylcheddol
  • Gostwng gwerth eiddo cyfagos
  • Atal buddsoddiad pellach yn yr ardal, gan arwain at ddirywiad yr ardal
  • Costio swm mawr o arian i'r perchennog (y dreth gyngor, colli incwm rhent a dirywiad yr eiddo). Amcangyfrifir y gall gostio cymaint â £9,000 - £11,000 y flwyddyn i'r perchennog.

Mae gennym bwerau gorfodi y mae'n bosibl y byddwn yn eu defnyddio os yw'r eiddo gwag yn achosi risg neu bryder sylweddol. Rydym bob amser yn gwneud ein gorau glas i drafod cyflawni'r gwaith o wella eiddo gwag gyda pherchnogion gan ein bod yn credu mai'r ateb gorau yw sicrhau bod y tai gwag hyn, y mae mawr eu hangen, yn cael eu defnyddio eto.
Fodd bynnag, os yw ein trafodaethau'n aflwyddiannus, mae'n bosibl y byddwn yn ystyried cymryd camau gorfodi. Bydd hyn yn amrywio gan ddibynnu ar amgylchiadau penodol a chyflwr yr eiddo. Ymhlith y camau gweithredu y gallwn eu cymryd y mae:

Os hoffech drafod unrhyw eiddo gwag, mae croeso ichi gysylltu â ni drwy ffonio 01554 889389.

Gwneud cais am fenthyciad troi tai’n gartrefi

Tai