Rhoi gwybod am eiddo gwag

Diweddarwyd y dudalen ar: 21/08/2018

Gall eiddo gwag fod yn darged ar gyfer Ymddygiad Gwrthgymdeithasol neu achosi pryder i'r gymuned.  Rydym eisiau gwybod am gartrefi gwag a byddwn yn gwneud ein gorau i geisio sicrhau bod eiddo gwag yn cael eu defnyddio unwaith eto.  Rydym yn cynnig nifer o gynlluniau i helpu perchnogion tai nad ydynt yn gwybod beth i'w wneud â'r eiddo o bosibl.

Hefyd, mae gennym bwerau gorfodi y gallwn eu defnyddio fel Awdurdod os bydd yr eiddo gwag yn achosi risg neu bryder sylweddol. Rydym yn gwneud ein gorau bob amser i drafod gyda pherchnogion i sicrhau bod gwelliannau yn cael eu gwneud ar eiddo gwag, gan ein bod yn credu mai'r ateb gorau yw sicrhau bod y tai hyn, sy'n wastraff ac y mae mawr angen amdanynt, yn cael eu defnyddio unwaith eto.

Fodd bynnag, os bydd ein trafodaethau yn methu, gallwn ystyried cymryd camau gorfodi. Bydd y camau hyn yn amrywio gan ddibynnu ar yr amgylchiadau penodol ac ar gyflwr yr eiddo. Ymhlith y camau y gallem eu cymryd y mae'r canlynol:

Hysbysiadau Statudol

Mae amryw o bwerau o dan Ddeddf Tai 2004 yn caniatáu i Awdurdod Lleol ofyn am gael gwneud gwaith gwella, gwahardd defnyddio eiddo gwag neu hyd yn oed wneud gwaith ar eiddo gwag. Hefyd, gellir cymryd amryw o gamau i ofyn am gael gwneud gwaith gwella neu fynd i'r afael ag eiddo gwag sydd mewn cyflwr peryglus, yn unol â'r ddeddfwriaeth ynghylch Gorfodi Rheolau Cynllunio, Rheoli Adeiladu ac Iechyd y Cyhoedd.

Gweithdrefn gwerthu gorfodol

Mae Deddf Cyfraith Eiddo 1925 yn ein galluogi i werthu eiddo gwag er mwyn adennill unrhyw ddyled i ni. Pan fo arian yn ddyledus i ni, codir arwystl ar yr eiddo cyn iddo gael ei werthu drwy arwerthiant.

Gorchymyn Rheoli Anheddau Gwag (EDMO)

Mae Gorchymyn Rheoli Anheddau Gwag yn ein galluogi i ymddwyn fel perchennog. Mae dau fath o orchymyn - Gorchymyn Rheoli Anheddau Gwag interim a Gorchymyn Rheoli Anheddau Gwag terfynol. Maent yn ein galluogi i gymryd cyfrifoldeb dros dai a fflatiau preifat sydd wedi bod yn wag am amser penodol, a lle cydymffurfir ag amodau penodol eraill.

Rhoi gwybod am eiddo gwag