Eiddo gwag

Diweddarwyd y dudalen ar: 10/02/2020

Os ydych yn berchen ar dŷ sy'n wag ar hyn o bryd ac nad ydych yn siŵr beth i'w wneud ag ef, gallwn ni helpu. Gallwch werthu eich tŷ drwy werthwr tai lleol neu drwy arwerthiant, sy'n gyflymach yn aml. Mae arwerthwyr yn gyflym ac yn bendant, gyda chontract rhwymol pan gaiff y cynnig uchaf ei dderbyn, ac fel rheol bydd wedi'i gwblhau cyn pen 28 niwrnod. Gallwn eich cyfeirio at arwerthwr lleol ac fe gewch ffi ostyngol.

Os byddai'n well gennych gadw'r tŷ ond bod angen ei adnewyddu, gallwn roi cyngor ichi yn rhad ac am ddim ynghylch faint o waith sydd ei angen a darparu manylion adeiladwyr addas. Hefyd gallwn roi gwybodaeth ichi am ddulliau o godi'r arian ar gyfer gwneud y gwaith, gan gynnwys cynlluniau rhyddhau ecwiti, cymorth ariannol ac unrhyw oblygiadau posibl o ran treth. Gallech fod yn gymwys i gael benthyciad Troi Tai'n Gartrefi er mwyn i'r eiddo gael ei ddefnyddio unwaith eto drwy ei werthu neu ei rentu.

Os yw'r eiddo'n cael ei gynnal a'i gadw mewn cyflwr da, gallech gynhyrchu incwm drwy ei osod ar rent. Eich tenant fydd yn gyfrifol am dalu'r Dreth Gyngor, gan arbed miloedd o bunnoedd ichi o bosibl o flwyddyn i flwyddyn. Os yw eich tŷ yn cael ei osod, mae'n llai tebygol o fod mewn cyflwr gwael oherwydd ei fod yn wag neu gael ei dargedu gan fandaliaid.

Rydym yn gweithredu Asiantaeth Gosod Tai Cymdeithasol o'r enw Gosod Syml. Byddwn yn gweithredu fel asiant, gan osod a rheoli'r eiddo ar eich rhan, am ffi rheoli gystadleuol. Gallwn hyd yn oed wneud gwaith gwella ar eich eiddo i sicrhau ei fod yn barod i'w osod. Gallwn hefyd roi cyngor ynghylch rheoli'r eiddo eich hun.

Os hoffech drafod sut y gallwn eich helpu i sicrhau bod eich eiddo gwag yn cael ei ddefnyddio unwaith eto, cysylltwch â ni drwy ffonio 01554 899389.