Rhaglen Cefnogi Pobl

Diweddarwyd y dudalen ar: 05/09/2023

Rydym am eich helpu i beidio â cholli eich cartref. Byddwch yn gymwys i gael cymorth os ydych yn 16 oed neu'n hŷn ac os ydych yn:

 • Dioddef cam-drin domestig;
 • Digartref/mewn perygl o fod yn ddigartref, cysgu ar y stryd neu'n byw mewn llety anaddas;
 • Cyn-droseddwr neu'n gadael y carchar;
 • Rhywun ag anabledd corfforol neu nam ar y synhwyrau;
 • Rhywun ag anhwylderau datblygiadol, er enghraifft, awtistiaeth;
 • Rhywun â phroblemau yn ymwneud â chyffuriau a/neu alcohol;
 • Rhywun â salwch cronig, gan gynnwys HIV ac AIDS;
 • Teulu un rhiant ag anghenion cymorth;
 • Rhywun ag anawsterau dysgu;
 • Rhywun â phroblemau iechyd meddwl;
 • Person ifanc ag anghenion cymorth
 • Os oes angen cymorth arnoch i reoli eich cartref

Gallwn eich helpu chi i:

 • Gwella eich sgiliau cymdeithasol a'ch sgiliau bywyd
 • Teimlo ac aros yn ddiogel yn y cartref;
 • Rheoli eich dyledion a'ch arian, megis ôl-ddyledion rhent, hawlio budd-daliadau, a chyllidebu ar incwm isel;
 • Symud neu addasu eich cartref;
 • Cael mynediad i gyflogaeth, addysg, hyfforddiant a chyfleoedd gwirfoddoli, cymdeithasol a hamdden;
 • Meithrin sgiliau byw'n annibynnol megis coginio, glanhau a rheoli eich cartref; a llawer mwy.
 • Atal pobl rhag mynd yn ddigartref a helpu pobl ddigartref i gael llety a'i gadw.
 • Cael mynediad i wasanaethau eraill megis iechyd, gofal cymdeithasol ac asiantaethau eraill

Sut i gael cymorth

Ffoniwch 0300 333 2222. Bydd ein tîm yn eich helpu i gael y cymorth cywir.

Tai