Grant Tyfu Busnes

4. Yr hyn y gallwch ddefnyddio'r grant ar ei gyfer

Bydd y grant yn berthnasol ar gyfer gwariant cyfalaf a/neu wariant refeniw mewn prosiect cymeradwy a gall gynnwys:

Gwariant Cyfalaf:

 • Prynu offer newydd neu ail law, e.e, peiriannau, offer arbenigol, ac ati. Sylwch y gallai'r rhain gynnwys eitemau megis tryciau fforch godi, telehandlers, cloddwyr, ac ati, er nid yw cerbydau cyffredinol fel faniau a cheir yn gymwys. ** Gweler isod y nodyn ynglŷn â phrynu eitemau ail law
 • Gellir ystyried cerbydau masnachol arbenigol, ee faniau oergell, faniau at ddibenion arbenigol, arwyddion wedi'u hysgrifennu neu eu gosod ar gyfer defnydd masnachol penodol fesul achos.
 • Prynu a gosod offer i greu neu wella gofod masnachu awyr agored, e.e. llochesi, gazebos, ac ati. Sylwch y bydd angen i chi ddarparu tystiolaeth o'r caniatâd perthnasol os yw'n briodol, h.y. caniatâd cynllunio, trwyddedau, ac ati.
 • Caledwedd TG a Thelathrebu os ydynt wedi eu cysylltu'n uniongyrchol â chyflawni'r prosiect
 • Gosodion a ffitiadau, dodrefn ac offer swyddfa ac ati fel rhan o symudiad swyddfa neu swyddfa newydd

Gwariant refeniw arbenigol:

 • Hyfforddiant arbenigol/technegol (nid yn achrededig o reidrwydd)
 • Comisiynu/gosod peiriannau
 • Meddalwedd arbenigol
 • Cynhyrchu gwefannau, e-fasnach/ siopau ar-lein, apiau, ac ati.
 • ** rhaid cynhyrchu gwefannau a datblygiadau e-fasnach sy'n gysylltiedig â'r grant yn ddwyieithog
 • Deunyddiau Hyrwyddo a Marchnata (a asesir fesul achos) ** rhaid cynhyrchu'r holl ddeunydd marchnata a hyrwyddo yn ddwyieithog
 • Ymgynghorwyr Arbenigol (wedi'u hasesu fesul achos)
 • Ardystiad Sicrhau Ansawdd (wedi'i asesu fesul achos)
 • Taliadau sy'n gysylltiedig â danfon unrhyw offer cyfalaf