• English
  • Hepgor gwe-lywio

Dragon Rider Cymru

Dragon Rider Cymru Cym from Cyngor Sir Gâr | Carms Council on Vimeo.

Mae Dragon Rider Cymru yn gwrs hyfforddiant i reidwyr beiciau modur, sy'n cael ei gefnogi gan Gynllun Gwell Beiciwr yr Asiantaeth Safonau Gyrwyr a Cherbydau a chan Thunder Road Motorcycles o Dde Cymru.

Mae Timau Diogelwch Ffyrdd Sir Gaerfyrddin, Abertawe, Castell-nedd Port Talbot, a Sir Benfro wedi gweithio gyda'i gilydd i ddatblygu'r cwrs sgiliau gwell beiciwr hwn, a roddir ar waith gan hyfforddwyr beiciau modur cymwys a phrofiadol sydd wedi'u hachredu gan Gofrestr yr Asiantaeth Safonau Gyrwyr a Cherbydau o hyfforddwyr gyrwyr beiciau modur sydd wedi llwyddo yn eu prawf gyrru. Hefyd mae Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru yn cefnogi'r fenter.

Cynhelir y cyrsiau ar y penwythnos ac maent yn para am ddiwrnod. Bydd y cwrs yn cynnwys sesiwn bore mewn ystafell ddosbarth, a fydd yn cael ei gynnal mewn gorsafoedd tân ac achub dynodedig yng Nghaerfyrddin, Llanelli, Rhydaman a Hwlffordd. Yn y prynhawn bydd y sesiwn yn digwydd ar amrywiaeth o ffyrdd drwy'r Sir ac mewn siroedd cyfagos er mwyn diwallu anghenion hyfforddiant beiciau modur reidwyr unigol, ar sail llawlyfr gyrru'r Heddlu, Roadcraft.

Anogir reidwyr sydd wedi cwblhau'r cwrs Beiciwr Diogel i ddod â chopïau o'u ffurflenni asesu ar gyfer sesiwn y prynhawn. Ar y ffordd bydd un hyfforddwr yn gyfrifol am ddau reidiwr ar y mwyaf. Caiff yr hyfforddiant ei addasu i ddiwallu anghenion unigol y reidiwr.

Ar ddiwedd y dydd bydd y rhai sy'n cymryd rhan yn cael tystysgrif cymhwysedd a gydnabyddir gan amrywiaeth eang o gwmnïau yswiriant ac a allai olygu gostyngiad.

Faint mae'r cwrs yn ei gostio?

Mae'r cwrs yn RHAD AC AM DDIM i bobl sy'n byw yn Sir Gaerfyrddin a Sir Benfro oherwydd cyllid drwy Grant Diogelwch Ffyrdd gan Lywodraeth Cymru

Dyddiadau Cwrs 2018

Sir Gaerfyrddin

Dyddiad Amser Lleoliad Archebwch
Dydd Sul 25ain Chwefror 09:00 Gorsaf Dân Caerfyrddin Archebwch ar-lein

Sir Benfro

Dyddiad Amser Lleoliad Archebwch
Dydd Sul 18fed Chwefror 09:00 Gorsaf Dân Hwlffordd Archebwch ar-lein

Sut mae gwneud cais?

Gallwch wneud cais ar-lein a bydd aelod o'n tîm yn cysylltu â chi i gadarnhau eich dewis ddyddiad cyn pen 5 diwrnod gwaith. Fel arall, gallwch gysylltu â ni yn y ffyrdd canlynol:

Ffôn: 01267 228285 | E-bost: DiogelwchFfyrdd@sirgar.gov.uk    

Diweddarwyd y dudalen ar: 07/11/2017

ar-lein am dani