Allwedd RADAR – Toiledau cyhoeddus i bobl ac anableddau

Diweddarwyd y dudalen ar: 28/01/2019

Mae'r Cynllun Allwedd Cenedlaethol (NKS) yn cynnig mynediad annibynnol i bobl anabl i oddeutu 9,000 o doiledau cyhoeddus sy'n cael eu cloi ar draws y wlad. Gall unrhyw un sydd ag anabledd parhaol brynu'r allwedd. Bydd angen ichi ddod â thystiolaeth i gefnogi hyn. Mae enghreifftiau o dystiolaeth addas yn cynnwys; Bathodyn Parcio Glas, llythyr oddi wrth ysbyty neu feddyg teulu, llythyr yn cyfeirio at dalu Lwfans Byw i'r Anabl neu fudd-dal anabledd arall.

Hefyd, mae angen llenwi ffurflen, a gellir ei lawrlwytho. Yn anffodus, ni allwn dderbyn y ffurflen hon drwy e-bost oherwydd bod yn rhaid cael llofnod arni. A fyddech cystal ag argraffu'r ffurflen, ei harwyddo hi a dod â hi gyda chi pan fyddwch yn cyflwyno'ch cais.

Fel arall, gellir cael ffurflenni o unrhyw un o'n canolfannau gwasanaeth cwsmeriaid. Gellir prynu allwedd yn bersonol neu gall rhywun brynu un ar eich rhan yn ein canolfannau gwasanaeth cwsmeriaid. Os oes rhywun yn codi allwedd ar eich rhan, bydd angen iddo/iddi ddod â'ch ffurflen wedi'i chwblhau ynghyd â thystiolaeth i brofi ei fod/bod yn gweithredu ar eich rhan chi.

Ar hyn o bryd, mae allweddi RADAR ar gyfer pobl anabl yn costio £4.70. Does dim angen ichi dalu TAW os ydych yn datgan bod gennych anabledd.

Lawrlwythwch ffurflen gais ar gyfer allwedd RADAR