Sut y caiff fy ngostyngiad ei gyfrifo?

Diweddarwyd y dudalen ar: 19/10/2017

Rydym yn edrych ar:

 • Faint o arian sydd gennych yn dod i mewn a’ch amgylchiadau personol
 • Faint o gynilion sydd gennych (fel arfer os oes gennych fwy na £16,000 ni fyddwch yn gymwys onid ydych yn cael Credyd Pensiwn – Credyd Gwarant).
 • Amgylchiadau’r bobl ar eich aelwyd (oedran, rhyw, anableddau) a’u perthynas â chi

Defnyddiwch ein cyfrifiannell ar-lein i gael amcangyfrif o faint o fudd-dal y byddwch o bosibl yn ei gael.

Er mwyn gwneud yn siŵr bod eich gostyngiad yn dechrau o’r dyddiad cynharaf posibl, dylech gysylltu â ni cyn gynted â bod angen cymorth arnoch i ddweud wrthym ni eich bod eisiau gwneud hawliad.

Fel arfer mae Gostyngiad Treth Gyngor yn dechrau o’r diwrnod y byddwn ni'n derbyn eich hawliad neu’ch bwriad i wneud hawliad. Fodd bynnag, weithiau gallwn dalu o ddyddiad cynharach. Mae yna reolau ar wahân i bensiynwyr ac i hawlwyr o oedran gweithio.

Mae’r oedran mae rhywun yn dod yn bensiynwr yn newid felly os nad ydych chi’n siŵr a fyddech chi’n cael eich ystyried o oedran gweithio neu o oedran pensiwn, gallwch gyfrifo’ch oedran pensiwn ar wefan GOV.UK.

Os ydych o oedran pensiwn, mae’ch hawliad yn cael ei ‘ôl-ddyddio’ 3 mis yn awtomatig, ar yr amod eich bod o oedran pensiwn drwy gydol y 3 mis, neu yn ôl i’r dyddiad y cyrhaeddoch oedran pensiwn os oedd y dyddiad hwn o fewn 3 mis. Y cwbl sydd ei angen arnom yw’r wybodaeth angenrheidiol i asesu’ch hawl ac nid oes yn rhaid ichi ddangos unrhyw resymau dros beidio â hawlio yn gynt.

Os ydych o oedran gweithio, mae’n rhaid bod gennych ‘reswm da’ (neu achos da) dros beidio â hawlio yn gynt.

Nid oes diffiniad penodol, ond dyma rai enghreifftiau:

 • Marwolaeth perthynas agos;
 • Bod yn yr ysbyty neu’n ddifrifol sâl;
 • Cael cyngor anghywir gan rywun a ddylai wybod yn well, fel swyddog budd-daliadau, y Ganolfan Cyngor ar Bopeth, gweithiwr cymdeithasol neu staff yr Adran Gwaith a Phensiynau (DWP);
 • Anawsterau o ran iaith;
 • Peidio â gallu rheoli’ch trefniadau mewn bywyd a bod heb neb i’ch helpu ar y pryd.

Gan fod angen tystiolaeth arnom fel arfer, dylech roi cymaint o wybodaeth ag y gallwch i’n helpu i wneud ein penderfyniad. Mae’n rhaid i’r rheswm da fod yn berthnasol dros yr holl gyfnod yr ydych eisiau i’ch dyfarniad gael ei ôl-ddyddio amdano.

Y cyfnod mwyaf yw 3 mis o’r adeg y cawn eich cais ysgrifenedig.

Gallwch hawlio Gostyngiad Treth Gyngor wedi’i ôl-ddyddio ar yr un pryd â’ch hawliad Gostyngiad Treth Gyngor llawn trwy lenwi’r adran berthnasol yn y ffurflen, neu drwy gysylltu â ni yn y cyfeiriad isod.

Pan fo oedolion eraill, heb gynnwys eich partner, yn byw yn eich cartref, tybir y byddant yn helpu i dalu biliau'r cartref megis y rhent neu Dreth y Cyngor. Yn sgil hynny caiff swm y rhent / Treth y Cyngor y gallwch hawlio budd-dal arno ei ostwng yn unol â'u gallu i dalu. Gelwir hwn yn ddidyniad annibynyddion.

Bydd swm y rhent neu Dreth y Cyngor y gallwch hawlio budd-dal arno yn cael ei ostwng fel a ganlyn ar gyfer pob annibynydd sydd yn y cartref.

Categori Budd-dal yn cael ei ostwng

18 oed neu'n hŷn ac yn gweithio 16 awr yr wythnos neu ragor am dâl
Incwm gros yn llai na £469.00

£14.65
18 oed neu'n hŷn ac yn gweithio 16 awr yr wythnos neu ragor am dâl
Incwm crynswth rhwng £377.00 a £468.99
£12.25
18 oed neu'n hŷn ac yn gweithio 16 awr yr wythnos neu ragor am dâl
Incwm crynswth rhwng £217.00 a £376.99
£9.75
18 oed neu'n hŷn ac yn gweithio 16 awr yr wythnos neu ragor am dâl
Incwm gros yn llai na £216.99
£4.85
Yn derbyn Cymhorthdal Incwm, Lwfans Ceisio Gwaith (yn seiliedig ar incwm), Lwfans Cyflogaeth a Chymorth (yn gysylltiedig ag incwm) neu Gredyd Pensiwn.  Dim gostyngiad
Eraill 18 oed neu drosodd £4.85

Ni fydd budd-dal yn cael ei ostwng yn sgil y bobl ganlynol:

 • Pobl dan 18 oed.
 • Pobl mewn addysg amser llawn.  Os byddant yn dechrau gweithio yn ystod y gwyliau bydd gostyngiad o ran Budd-dal Tai yn berthnasol.
 • Pobl sy'n derbyn Lwfans Hyfforddiant yn y Gweithle.
 • Pobl sy'n derbyn Cymhorthdal Incwm, Lwfans Ceisio Gwaith yn seiliedig ar incwm neu Gredyd Pensiwn. Yn achos Budd-dal Tai yn unig, caiff gostyngiad ei wneud o ben-blwydd yr unigolyn yn 25 oed ymlaen.
 • Pobl sydd yn y carchar.
 • Pobl sydd yn yr ysbyty am fwy na pumdeg dau wythnos.
 • Pobl sydd fel arfer yn byw gyda chi, ond sydd i ffwrdd â'r fyddin a hyn o bryd, caniateir ystafell wely ychwanegol i chi dros y cyfnod hwnnw. Rhaid ei fod wedi byw gyda chi fel oedolyn yn flaenorol, ac yn bwriadu dychwelyd i fyw yn eich cartref.
 • Pobl sy'n cael eu diystyru at ddibenion Treth y Cyngor (Gostyngiad Treth y Cyngor yn unig).

At ddibenion Treth y Cyngor - os ydych yn atebol ar y cyd ar gyfer y dreth gyngor gyda rhywun ar wahân i'ch partner,  unrhyw ddidyniad nad ydynt yn ddibynnol yn cael ei rannu'n gyfartal rhwng chi.

Ar ôl i'ch cais am Ostyngiad y Dreth Gyngor gael ei gyfrifo byddwn yn anfon llythyr atoch i roi gwybod ichi a ydych yn gymwys ar gyfer gostyngiad. Os hoffech wybod mwy ynghylch sut y gwnaethom gyfrifo eich Gostyngiad y Dreth Gyngor lawrlwythwch ein llythyr enghreifftiol sy'n rhoi arweiniad cam wrth gam ynglŷn â chyfrifo, gan gynnwys ystyron rhai o'r ymadroddion.

 1. Rheswm Dros Y Cyfrifiad: Y rheswm y cafodd y datganiad ar Ostyngiad y Dreth Gyngor ei gynhyrchu.
 2. Manylion Incwm Wythnosol: manylion sydd gennym ni o incwm wythnosol eich aelwyd. Dylai’r adran hon ddangos yr holl incwm a budd-daliadau ar gyfer eich aelwyd
 3. Treuliau: os oes gennych gostau gofal plant byddant yn cael eu dangos yma.
 4. Cyfeirnod yr Hawliad: i’n helpu i ymdrin ag ymholiadau’n gyflym, dyfynnwch gyfeirnod eich hawliad bob tro y byddwch yn cysylltu â ni os gwelwch yn dda.
 5. Cyfeirnod y Dreth Gyngor: Dyfynnwch y rhif hwn os byddwch yn cysylltu ag Adran y Dreth Gyngor os gwelwch yn dda.
 6. Incwm Dros Ben: Mae cyfanswm eich lwfans byw yn cael ei ddidynnu o gyfanswm eich incwm wythnosol i roi “Incwm Dros Ben” eich aelwyd at ddibenion cyfrifiadau ar gyfer Gostyngiad y Dreth Gyngor.
 7. Cyfnod y Gostyngiad yn y Dreth Gyngor:Y cyfnod y mae’r cyfrifiad hwn ar gyfer gostyngiad yn berthnasol iddo ar eich bil.
 8. Cyfalaf: Dylai fod y symiau eitemedig o gyfalaf sydd gennych ar yr adeg yr anfonir y llythyr yn cael eu dangos yma, e.e. eiddo, cyfranddaliadau, cynilon a.y.b.
 9. Namyn didyniadau ar gyfer pobl nad ydynt yn ddibynyddion: Bydd symiau unrhyw ddidyniadau ar gyfer pobl nad ydynt yn ddibynyddion yn cael eu didynnu o’ch treth gyngor wythnosol gymwys wrth gyfrifo Gostyngiad y Dreth Gyngor.
 10. Treth Gyngor Wythnosol Gymwys: Swm y Dreth Gyngor a godir arnoch yn flynyddol wedi’i drosi’n swm wythnosol yw hwn.
 11. Sut y caiff eich gostyngiad ei gyfrifo: Mae hyn yn dangos sut y cyfrifwyd eich hawl i Ostyngiad y Dreth Gyngor, gam wrth gam.
 12. Cyfanswm Lwfans Byw: Dyma’r swm o arian y gall cynllun Gostyngiadau’r Dreth Gyngor ei ganiatáu ar eich cyfer chi (a’ch teulu), i chi gael safon byw sylfaenol ar ôl ystyried costau’r aelwyd. Mae’r cyfanswm Lwfans Byw a gyfrifwyd yma yn cael ei ddefnyddio wedyn yn y cyfrifiad, y gallwch ei weld dan y pennawd “Sut y caiff eich gostyngiad ei gyfrifo.
 13. % Berthnasol o’r Incwm Dros Ben: Dim ond canran o’r Incwm Dros Ben a ddefnyddir yn y cyfrifiad ar gyfer Gostyngiad y Dreth Gyngor. Pennwyd canran berthnasol o 20% gan reolau’r cynllun.
 14. Swm y gostyngiad a gyfrifwyd: Dyma ganlyniad terfynol y cyfrifiad ac mae’n dangos y swm wythnosol o ran Gostyngiad y Dreth Gyngor sy’n ddyledus i chi. Gellir gweld swm y gostyngiad am y cyfnod wedyn hefyd ar eich Bil treth gyngor.
 15. Namyn 20% o Incwm Dros Ben: Bydd y ganran berthnasol o’ch incwm dros ben yn cael ei didynnu o’r Dreth Gyngor wythnosol gymwys hefyd wrth gyfrifo eich gostyngiad.