Cynllunio

Sicrhawyd caniatâd cynllunio amlinellol ar gyfer y safle ym mis Awst 2019 (Cyfeirnod Cynllunio: S/36948). Cynhaliwyd amrywiaeth o arolygon ac asesiadau amgylcheddol i gefnogi'r cais cynllunio ac maent ar gael ar y porth cynllunio. Cymeradwywyd cynllunio ar gyfer materion a gadwyd yn ôl gan gynnwys mynediad, ymddangosiad, tirlunio, cynllun a graddfa ar gyfer Parth Un ym mis Mehefin 2022.

Dull partneriaeth

Mae Pentre Awel yn cael ei ddarparu gan Gyngor Sir Caerfyrddin mewn partneriaeth â Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda, Prifysgolion a Cholegau gan gynnwys Prifysgol Caerdydd, Coleg Sir Gâr, Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant a Phrifysgol Abertawe.

Mae'n cael ei ariannu'n rhannol gan Fargen Ddinesig Bae Abertawe (£40 miliwn).