Trwydded gwaith stryd Adran 50

Diweddarwyd y dudalen ar: 15/10/2019

Mae angen cais am Drwydded Gwaith Stryd Adran 50 pan fydd person neu sefydliad yn dymuno gosod cyfarpar newydd, neu gadw cyfarpar o dan y stryd ac i archwilio, cynnal, addasu, atgyweirio, newid neu adnewyddu'r cyfarpar, newid ei safle neu ei symud.

Mae 'stryd' yn briffordd a gynhelir ar draul y cyhoedd, a elwir yn aml yn briffordd fabwysiedig a gall gynnwys troedffyrdd, ymylon ffyrdd a ffyrdd cerbydau.

Mae enghreifftiau o gyfarpar y gellir eu gosod ar neu o dan briffyrdd a gynhelir yn gyhoeddus yn cynnwys cysylltiadau carthffosydd neu unrhyw bibellau eraill, ceblau pŵer a dwythellau, meinciau a chamerâu arolwg traffig. Ni fwriedir i'r enghreifftiau hyn fod yn gynhwysfawr nac yn rhagnodol.

Defnyddiwch y tabl isod i gyfrifo'r gost ar gyfer y math o drwydded sydd ei hangen arnoch.

Math o drwydedd  Ffi trwydedd 
I wasanaethu un ty annedd  £458.00
Gwasanaethu dau neu fwy o dai annedd a datblygiadau preswyl, fflatiau / fflatiau deulawr. £686.00 + £68.00 per unit.
I wasanaethu datblygiad dibreswyl e.e diwydiannol, swyddfa, warws, storio, siopa, manwerthu, hamdden, adeiladau'r Cynulliad, Ysgolion ac adeiladau addysgol eraill.  £665.00
I gweini tir at ddiben defnydd amaethyddol / garddwriaethol.  £323.00
I gweini tir at ddibenion datblygiad diwydiannol £665.00
I trwsio / adnewyddu / cynnal a chadw cyfarpar presennol mewn Stryd lle na roddwyd Trwydded Gwaith Stryd dan Adrannau 181 i 183 o Ddeddf Priffyrdd 1980.Deddf Cyfleustodau Cyhoeddus a Gwaith Stryd 1950 a / neu weithdrefn drwyddedu arall o ran cyfarpar ar y stryd.  £458.00

Trwsio / adnewyddu / cynnal a chadw cyfarpar presennol lle mae Trwydded Gwaith Stryd gyfredol neu ddilys - Trwyddedai i ddangos prawf o Drwydded.

£201.00
 Bydd ffi ychwanegol yn gymwys yn achos cloddiad sy'n fwy na 200 metr, pob hyd o 200 metr o fewn hyd y cloddiad hwnnw neu gydbwysedd hyd mor hir. £201.00

Bond

Bydd angen talu bond ar gais i indemnio ni yn erbyn crefftwaith is-safonol. Bydd y bond yn seiliedig ar:

 • £ 30 y metr sgwâr ar ymyl y ffordd
 • £ 80 / m ar droed
 • £ 100 / m ar y ffordd gerbydau
 • Bydd y ffi hon yn cael ei rhyddhau ar ôl 2 flynedd os yw'r gwaith cloddio yn llai na 1.5m o ddyfnder, neu 3 blynedd os yw'n fwy na 1.5mo ddyfnder.

Fodd bynnag, os daw'r gwaith adfer yn ddiffygiol o fewn y cyfnod gwarant, yna bydd angen cywiro'r diffyg a bydd cyfnod gwarant 12 mis arall yn cael ei dalu.

Rhaid cadw taliadau bond a ffioedd ar wahân. Sieciau i'w gwneud yn daladwy i ‘Cyngor Sir Caerfyrddin’.

Rhaid i chi ein digolledu yn erbyn unrhyw hawliad mewn perthynas ag anaf, difrod neu golled sy'n deillio o gyflawni unrhyw waith a awdurdodwyd gan y caniatâd gan unrhyw berson. Ni ddylai'r indemniad a ddarperir gan y polisi fod yn llai na £ 5,000,000 ar gyfer unrhyw un ddamwain neu unrhyw hawliad.

Rhaid i chi ddarparu'r wybodaeth ganlynol ar y cais:

 • Enw eich cwmni yswiriant
 • Rhif polisi
 • Dyddiad mae'r polisi yn dod i ben 
 • Gwybodaeth polisi atebolrwydd cyflogwyr
 • Gwybodaeth am bolisi atebolrwydd cyhoeddus
 • Gwybodaeth am bolisi cerbydau modur

Anfonwch y ffurflen tystysgrif yswiriant ar ôl ei chwblhau gan eich cwmni yswiriant neu frocer ynghyd â'ch cais.

Rhaid i chi gynnwys y canlynol gyda'r cais:

 • Tystysgrif yswiriant
 • Copi o gynllun y Safle i Raddfa heb fod yn llai na 1/500 yn dangos eiddo'r ymgeisydd wedi'i farcio mewn coch a lleoliad arfaethedig cyfarpar mewn glas.
 • Copi o gynllun lleoliad i raddfa heb fod yn llai na 1/1250 neu 1/2500 neu 1 / 10,000 yn dangos lleoliad y safle mewn perthynas â'r hyn sydd o'i amgylch
 • Taliadau bond a ffioedd y mae'n rhaid eu cadw ar wahân.

Caniatewch o leiaf 28 diwrnod i'r cais gael ei brosesu.

I gael rhagor o fanylion am y cais hwn gweler ein nodiadau cyfarwyddyd.

Nodiadau cyfarwyddydd(.pdf)  lawrlwytho ffurflen ymgais (.pdf)