Hawlenni Amgylcheddol

Diweddarwyd y dudalen ar: 07/05/2019

Coronafeirws (COVID-19)

Yn dilyn canllawiau newydd gan Lywodraeth Cymru, rydym wedi cyhoeddi gwybodaeth am sut rydym yn bwriadu ailagor canol ein trefi yn ddiogel.

Rydym wedi llunio canllawiau penodol ac adnoddau y gallwch eu lawrlwytho i’ch helpu i baratoi ar gyfer ailagor eich busnes. Mae hyn yn ategu’r dull 5 cam a gyhoeddwyd gan Lywodraeth y DU.

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi y bydd yn ymestyn y Gronfa Cadernid Economaidd ymhellach ac yn cyflwyno Grant Dechrau Busnes i fusnesau. Darganfyddwch a ydych chi'n gymwys.

Cofiwch barhau i edrych ar y dudalen newyddion i gael y wybodaeth ddiweddaraf. Gallwch hefyd ein dilyn ar Facebook a Twitter.

Mae gofyn sicrhau hawlen ar gyfer rhai prosesau a allai ryddhau sylweddau i'r aer (e.e. gwaith sypiau concrid, chwareli, gorsafoedd petrol, gweithgynhyrchwyr bwyd anifeiliaid anwes ac ati), er mwyn gweithredu o dan ddarpariaethau Rheoliadau Hawlenni Amgylcheddol (Cymru a Lloegr) 2012. Bydd yr hawlen yn nodi pa fesurau rheoli mae'n rhaid iddynt fod yn eu lle i gyfyngu gymaint â phosibl ar yr hyn a ryddheir yn sgil y broses, gan gadw at safonau derbyniol.

Mae Adran 12 yn nodi na all person weithredu ‘cyfleuster rheoledig’ ond pan wnaed cais am hawlen amgylcheddol a'i chaniatáu.

Mae caniatáu hawlen yn dibynnu ar fodloni'r meini prawf a thalu'r ffi briodol am y cais. Os caniateir hawlen, bydd yn cynnwys amodau y mae'n rhaid eu bodloni. Bydd Hawlen Amgylcheddol yn gofyn yn gyfreithiol bod tâl cynhaliaeth blynyddol yn cael ei dalu.

Mae tair haen i'r rheoleiddio o dan Ddeddf Atal a Rheoli Llygredd 1999.

  • Mae gosodiadau Rhan A1 (Atal a Rheoli Llygredd Integredig – “IPPC”) yn cynnwys gweithgareddau a all olygu bod sylweddau'n cael eu rhyddhau i'r tir, yr aer neu'r dŵr (neu gyfuniad o'r cyfan). Mae'r gosodiadau hyn fel arfer yn fawr ac yn gymhleth, ac yn cael eu rheoleiddio gan Gyfoeth Naturiol Cymru.
  • Mae gosodiadau Rhan A2 (Awdurdod Lleol – Atal a Rheoli Llygredd Integredig “LA-IPPC”), fel Rhan A1, yn cynnwys gweithgareddau a all olygu bod sylweddau'n cael eu rhyddhau i'r tir, yr aer neu'r dŵr, ond maent yn tueddu i fod yn llai o faint ac yn llai cymhleth na phrosesau A1. Rheoleiddir y gosodiadau hyn gennym ni ein hunain.
  • Mae gosodiadau Rhan B (Awdurdod Lleol - Atal a Rheoli Llygredd – “LAPPC") yn cynnwys gweithgareddau lle nad oes dim heblaw rhyddhau i'r aer yn berthnasol, ac fe'u rheoleiddir gennym ni ein hunain.

Nod pob un o'r trefniadau rheoleiddio hyn yw atal allyriadau neu, lle nad yw hynny'n ymarferol bosibl, eu gostwng i safonau derbyniol.

Mae Rhan 2 o Atodlen 1 Rheoliadau Hawlenni Amgylcheddol (Cymru a Lloegr) 2010 yn nodi ymhle mae pob gweithgaredd yn perthyn oddi mewn i'r drefn reoleiddio.

Gwneud cais am hawlen

Bydd y ffurflen gais y mae angen i chi ei llenwi yn dibynnu ar y math o broses rydych am sicrhau hawlen ar ei chyfer.