Gwneud cwyn am safle trwyddedig

Diweddarwyd y dudalen ar: 06/02/2018

Coronafeirws (COVID-19)

Yn dilyn canllawiau gan Lywodraeth Cymru, rydym wedi llunio canllawiau penodol ac adnoddau y gallwch eu lawrlwytho i’ch helpu i baratoi ar gyfer ailagor eich busnes. Mae hyn yn ategu’r dull 5 cam a gyhoeddwyd gan Lywodraeth y DU.

Cofiwch barhau i edrych ar y dudalen newyddion i gael y wybodaeth ddiweddaraf. Gallwch hefyd ein dilyn ar Facebook a Twitter.

Bydd yr heddlu yn delio â digwyddiadau troseddu ac anhrefn ar safleoedd trwyddedig neu gerllaw. Cysylltwch â Swyddog Trwyddedu'r Heddlu drwy ffonio 101 - estyniad 26464 i wneud cwyn, neu ffoniwch 999 mewn argyfwng.

Yn achos gwerthu alcohol i rai o dan oed, mae Safonau Masnach yn cynnal ymarferion prawf-brynu ar safleoedd trwyddedig, ac maent hefyd yn ymchwilio i gynnyrch alcohol a thybaco ffug a rhai lle na thalwyd y dreth.

Gall ein tîm iechyd y cyhoedd ymchwilio i safleoedd trwyddedig ssy'n achosi niwsans cyhoeddus neu os oes gennych unrhyw bryderon iechyd a diogelwch cyffredinol.  E-bostiwch ein tîm Iechyd y Cyhoedd neu ffoniwch 01267 234567 yn ystod oriau swyddfa.

Os ydych am roi gwybod am bryderon ynghylch diogelwch tân ar safle trwyddedig, dylech gysylltu â Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru drwy ffonio 0870 6060699, neu 999 mewn argyfwng.

Os ydych yn ansicr at bwy y dylid cyfeirio eich cwyn ynghylch safle trwyddedig, hysbysiad digwyddiad dros dro neu dystysgrif safle clwb, cysylltwch â ni.