Gwelyau haul

Diweddarwyd y dudalen ar: 09/03/2020

Coronafeirws (COVID-19)

Yn dilyn canllawiau newydd gan Lywodraeth Cymru, rydym wedi cyhoeddi gwybodaeth am sut rydym yn bwriadu ailagor canol ein trefi yn ddiogel.

Rydym wedi llunio canllawiau penodol ac adnoddau y gallwch eu lawrlwytho i’ch helpu i baratoi ar gyfer ailagor eich busnes. Mae hyn yn ategu’r dull 5 cam a gyhoeddwyd gan Lywodraeth y DU.

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi y bydd yn ymestyn y Gronfa Cadernid Economaidd ymhellach ac yn cyflwyno Grant Dechrau Busnes i fusnesau. Darganfyddwch a ydych chi'n gymwys.

Cofiwch barhau i edrych ar y dudalen newyddion i gael y wybodaeth ddiweddaraf. Gallwch hefyd ein dilyn ar Facebook a Twitter.

Mae Rheoliadau Deddf Gwelyau Haul (Rheoleiddio) 2010 (Cymru) 2011 yn gosod rhai gofynion ar weithredwyr gwelyau haul, gan gynnwys:

  • gwahardd pobl dan 18 oed rhag eu defnyddio
  • gwaharddiad ar salonau heb staff
  • sicrhau goruchwyliaeth ddigonol a bod hysbysiadau statudol a thaflenni gwybodaeth ar gael

Mae deddfwriaeth Ewrop yn pennu lefel ‘ddiogel’ o belydriad uwchfioled o diwbiau'r gwely haul (0.3 W/m2).  Os yw'r lefelau yn uwch na hyn, yna mae'r offer o bosibl yn ‘anniogel’ ac yn groes i Reoliadau Diogelwch Cynnyrch Cyffredinol 2005.

Rydym yn archwilio safleoedd yn rheolaidd i sicrhau eu bod yn cydymffurfio â'r gyfraith ac i amddiffyn defnyddwyr rhag dod i gysylltiad â lefelau uchel o ymbelydredd sydd o bosibl yn niweidiol. Cysylltir â busnesau cyn cynnal ymweliad a rhoddir tystysgrif iddynt os bydd eu gwely yn cydymffurfio. Bydd yn ofynnol i'r rheiny nad ydynt yn cydymffurfio gymryd camau i sicrhau bod y gwelyau o fewn y terfyn a ganiateir.

I roi gwybod i ni o weithrediad gwelyau haul, ffoniwch 01267 234567 neu ebostiwch: safonaumasnach@sirgar.gov.uk.