Trwydded Sgaffaldiau

Diweddarwyd y dudalen ar: 31/03/2024

Mae angen cael trwydded sgaffaldiau i godi sgaffaldiau ar y Priffyrdd o dan ddarpariaethau Adran 169 o Ddeddf Priffyrdd 1980.

Gweler y manylion isod ynghylch sut i wneud cais am drwydded sgaffaldiau.
Wrth gyflawni unrhyw waith adeiladu, cynnal a chadw neu waredu unrhyw ran o eiddo lle bydd angen sgaffaldiau, tŵr symudol, ffensys neu balisiau ar y Briffordd, bydd angen i chi gael trwydded gan yr Awdurdod Priffyrdd.

Dim ond contractwyr cymwys sydd yn gallu codi sgaffaldiau ar y Priffyrdd. Yn ogystal â hyn, mae'n rhaid bod ganddynt yswiriant atebolrwydd cyhoeddus am £10 miliwn.

Y ffi sy'n daladwy am wneud cais am drwydded sgaffald yw £100 y mis neu ran o hynny (yn ddilys tan 31 Mawrth 2025). 

Os bydd eich trwydded yn dod i ben, codir tâl adnewyddu o £177 y mis neu ran o hynny (yn ddilys tan 31 Mawrth 2025). 

Anfonebir yr holl anfonebau sgaffaldiau i'r contractwr sgaffaldiau bob mis.

Sylwch fod ein ffioedd trwydded yn destun adolygiad bob mis Ebrill a bydd trwyddedau a gyflwynir ar ôl 1 Ebrill yn ddarostyngedig i unrhyw ffioedd newydd.

Mae caniatâd yn amodol ar amodau a allai ymwneud â:

  • lleoliad y sgaffaldiau
  • y lle sydd ar gael ar y llwybr troed
  • a mynediad i gerddwyr

Cliciwch yma i weld holl amodau'r drwydded. Gallai amodau ychwanegol fod yn berthnasol ar gyfer ceisiadau unigol

Fydd angen cwbwlhau ffurflen cais trwydded sgaffaldiau. Byddwch yn derbyn anfoneb am y ffioedd.

I wneud cais am drwydded sgaffaldiau, fydd angen:

  • Prawf o'ch yswiriant atebolrwydd cyhoeddus y mae'n rhaid iddo fod o leiaf £10 miliwn
  • Faint o amser rydych chi angen trwydded

Mae cais yn cymryd o leiaf 5 diwrnod gwaith i'w brosesu.

Gellir cyflwyno cais argyfwng os oes perygl i'r cyhoedd. Yn y sefyllfa hon, bydd angen i'ch sgaffaldiwr gyflwyno'r ffurflen gais ac yna mynd i'r safle i ddechrau codi'r sgaffaldiau.

Gellir anfon eich ffurflen gais trwy e-bost i: streetcare@sirgar.gov.uk.

 lawrlwythwch ffurflen gais (.pdf)

Mae cais nad yw'n frys yn cymryd o leiaf 5 diwrnod gwaith i'w brosesu.

Gellir cyflwyno cais argyfwng os oes perygl i'r cyhoedd. Yn y sefyllfa hon, bydd angen i'ch sgaffaldiwr gyflwyno'r ffurflen gais ac yna mynd i'r safle i ddechrau codi'r sgaffaldiau.