Trwydded Sgaffaldiau

Diweddarwyd y dudalen ar: 31/03/2021

Mae angen cael trwydded sgaffaldiau i godi sgaffaldiau ar y Priffyrdd o dan ddarpariaethau Adran 169 o Ddeddf Priffyrdd 1980.

Gweler y manylion isod ynghylch sut i wneud cais am drwydded sgaffaldiau.
Wrth gyflawni unrhyw waith adeiladu, cynnal a chadw neu waredu unrhyw ran o eiddo lle bydd angen sgaffaldiau, tŵr symudol, ffensys neu balisiau ar y Briffordd, bydd angen i chi gael trwydded gan yr Awdurdod Priffyrdd.

Dim ond contractwyr cymwys sydd yn gallu codi sgaffaldiau ar y Priffyrdd, ac mae'n rhaid bod ganddynt y garden Goruchwylydd a Gweithredydd Gwasanaethau Stryd briodol. Yn ogystal â hyn, mae'n rhaid bod ganddynt yswiriant atebolrwydd cyhoeddus am £5 miliwn.

Y ffi sy'n daladwy am wneud cais am drwydded sgaffald yw £ 81.00 y mis ar hyn o bryd (yn ddilys tan 31 Mawrth 2022). 

Os bydd eich trwydded yn dod i ben, codir tâl adnewyddu o £ 143 y mis i chi (dilys tan 31 Mawrth 2022). 

Os ydych chi'n gwybod y bydd y gwaith yn cymryd mwy na 1 mis calendr, gallwch wneud cais am gyfnod hwy ar y cais cychwynnol. Gall hyn weithio allan yn rhatach na gwneud cais am estyniad bob mis.

Anfonebir yr holl anfonebau sgaffaldiau i'r contractwr sgaffaldiau bob mis.

Sylwch fod ein ffioedd trwydded yn destun adolygiad bob mis Ebrill a bydd trwyddedau a gyflwynir ar ôl 1 Ebrill yn ddarostyngedig i unrhyw ffioedd newydd.

Mae caniatâd yn amodol ar amodau a allai ymwneud â:

  • lleoliad y sgaffaldiau
  • y lle sydd ar gael ar y llwybr troed
  • a mynediad i gerddwyr

Cliciwch yma i weld holl amodau'r drwydded. Gallai amodau ychwanegol fod yn berthnasol ar gyfer ceisiadau unigol

Fydd angen cwbwlhau ffurflen cais trwydded sgaffaldiau. Byddwch yn derbyn anfoneb am y ffioedd.

I wneud cais am drwydded sgaffaldiau, fydd angen:

  • Prawf o'ch cerdyn goruchwyliwr gwaith stryd a gweithredol
  • Prawf o'ch yswiriant atebolrwydd cyhoeddus y mae'n rhaid iddo fod o leiaf £ 5 miliwn
  • Faint o amser rydych chi angen trwydded

Mae cais yn cymryd o leiaf 5 diwrnod gwaith i'w brosesu.

Gellir cyflwyno cais argyfwng os oes perygl i'r cyhoedd. Yn y sefyllfa hon, bydd angen i'ch sgaffaldiwr gyflwyno'r ffurflen gais ac yna mynd i'r safle i ddechrau codi'r sgaffaldiau.

Gellir anfon eich ffurflen gais trwy e-bost i: streetcare@sirgar.gov.uk.

 lawrlwythwch ffurflen gais (.pdf)

Mae cais nad yw'n frys yn cymryd o leiaf 5 diwrnod gwaith i'w brosesu.

Gellir cyflwyno cais argyfwng os oes perygl i'r cyhoedd. Yn y sefyllfa hon, bydd angen i'ch sgaffaldiwr gyflwyno'r ffurflen gais ac yna mynd i'r safle i ddechrau codi'r sgaffaldiau.