Trwydded loteri

Diweddarwyd y dudalen ar: 14/08/2023

Weithiau cyfeirir at loterïau fel raffl, tôt, tynnu enw o het a thombola. Maent yn fodd i gymdeithasau a sefydliadau eraill cymwys godi arian. Gellir diffinio loteri fel dosbarthu gwobrau ar sail siawns neu fwrw coelbren.

Er mwyn cynnal loterïau, rhaid i gymdeithasau gofrestru gyda'r cyngor yn yr ardal lle mae eu prif swyddfa. Ni allwn gofrestru cymdeithasau heblaw'r rhai a sefydlwyd at un neu fwy o'r dibenion canlynol:

  • at ddibenion elusennol
  • at ddiben galluogi cyfranogiad mewn, neu gefnogi, chwaraeon, athletau neu weithgaredd diwylliannol
  • at unrhyw ddiben anfasnachol arall ac eithrio elw preifat

Fodd bynnag, os yw gwerth yr holl docynnau a werthir yn fwy nag £20,000.00 ar gyfer un gystadleuaeth, neu'n fwy na £250,000.00 ar gyfer y flwyddyn galendr gyfan, rhaid i'r gymdeithas gofrestru gyda'r Comisiwn Hapchwarae.

Gwneud cais am drwydded

Fe'ch cynghorir i ddarllen y canllawiau a'r dogfennau polisi perthnasol a chysylltu â'r adran drwyddedu gydag unrhyw ymholiadau cyn cwblhau cais.

Rhaid i chi wneud eich cais yn bersonol yn un o'n canolfannau gwasanaeth cwsmeriaid. Bydd angen i chi ddarparu'r eitemau canlynol:

  • Ffurflen gais wedi'i chwblhau
  • Dogfennau ategol
  • Ffi

Ffurflenni manylion loteri

Mae'n ofynnol i gymdeithasau cofrestredig gwblhau a chyflwyno ffurflen fanylion ar gyfer pob loteri unigol. Rhaid cyflwyno'r ffurflen cyn pen tri mis wedi dyddiad y loteri.

Adnewyddu'ch trwydded

Bydd cofrestriad cymdeithas ar gyfer loterïau yn dod i ben wedi 12 mis, oni thelir y ffi flynyddol ar ben-blwydd caniatáu'r cofrestriad neu cyn hynny. Gallwch dalu drwy siec (yn daladwy i "Cyngor Sir Caerfyrddin) neu dros y ffôn gan ddefnyddio cerdyn debyd neu gredyd.

Lawrlwythwch ffurflen gais (.pdf)