Chwilio am gais cynllunio

Diweddarwyd y dudalen ar: 04/11/2019

Er mwyn cael mynediad rhwydd, rydym yn cyhoeddi rhestr wythnosol o bob cais cynllunio yn y Sir. Mae'r pedair wythnos ddiwethaf ar gael i'w lawrlwytho fel ffeiliau .pdf neu .xl.

Unwaith bod penderfyniad wedi cael ei gyhoeddi i’r ymgeisydd, bydd yr hysbysiad penderfynu yn cael ei bostio ar ein gwefan. Mae rhestr o’r penderfyniadau a wnaethpwyd yn cael ei chyhoeddi bob wythnos ac ar gael isod:

Gallwch chwilio am geisiadau cynllunio o 1996 ymlaen gan ddefnyddio'r wybodaeth ganlynol:

Gallwch hefyd chwilio am ceisiadau cynllunio rhwng 1974 – 1996 (cofnodion penderfyniadau yn unig ar gyfer ceisiadau cynharach). Bydd arnoch angen rhif y cais cynllunio i chwilio. Os na allwch ddod o hyd i rif y cais neu’r dogfennau cynllunio, neu os hoffech gael hanes safle, dylech anfon eich cais drwy e-bost at: planningsearches@sirgar.gov.uk gan roi cymaint o fanylion â phosibl, gan gynnwys map o’r lleoliad, a byddwn yn canfod y wybodaeth ichi. (Ni chodir tâl am y gwasanaeth hwn).

Bydd unrhyw wybodaeth a ddarperir mewn perthynas â chais cynllunio yn cael ei chyhoeddi - llythyr cyflwyno, ffurflenni cais, cynlluniau, dogfennau atodol, arolygon ac ati a bydd modd i'r cyhoedd eu darllen. Ni chyhoeddir dogfennau sy'n cynnwys gwybodaeth feddygol neu ariannol.

Nid yw'r wybodaeth gynllunio yn cynnwys hanes llawn unrhyw safle ac ni ddylid ei defnyddio yn lle'r wybodaeth a geir trwy chwiliad pridiannau tir lleol a ffurfiol. Rydym yn ceisio sicrhau bod y wybodaeth a ddarperir yn fanwl-gywir ac yn ddibynadwy ond nid yw'n gwneud dim sylwadau nac yn rhoi gwarantau ynghylch manwl-gywirdeb y wybodaeth na pha mor gyflawn neu addas ydyw at unrhyw ddiben ac nid yw'n derbyn cyfrifoldeb dros y defnydd a wneir ohoni na'i dibynadwyedd.

Rydym yn cael problemau technegol o bryd i'w gilydd â'n dolen 'Chwilio am Gais Cynllunio' isod. Cliciwch ar y ddolen 'Chwilio am Geisiadau (1974 - 1996) os ydych chi am weld dogfennau'r cais yn unig. Gellir anfon negeseuon e-bost: ymgynghoriadaucynllunio@sirgar.gov.uk.

Chwilio am gais cynllunio Chwilio am geisiadau (1974 - 1996)

Hawlfraint

Gwarchodir cynlluniau, darluniau, a deunydd arall a gyflwynir i'r awdurdod lleol gan y Ddeddf Hawlfreintiau, Dyluniadau a Phatentau 1988 (adran 47). Gallwch ond defnyddio deunydd sydd wedi ei lawrlwytho a/neu ei argraffu at ddibenion ymgynghori, i gymharu ceisiadau cyfredol â chynlluniau blaenorol, ac i gadarnhau bod datblygiadau wedi cael eu cwblhau'n unol â'r cynlluniau a gymeradwywyd. Nid oes hawl gwneud rhagor o gopïau heb gael caniatâd perchennog yr hawlfraint yn gyntaf.

Cynllunio